SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Banky, jejich vývoj, funkce a politika
Název: Banky, jejich vývoj, funkce a politika
Autor: Růžička, Otakar
Klíčová slova: bankovnictví, banky, fondy, jistota, koncentrace, likvidita, peníze, úrok, úroková míra, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor se v knize snaží vysvětlit, co jsou banky, jaké jsou jejich funkce, jaké druhy bank existují a čím se navzájem liší. Popisuje původ a historický vývoj bankovnictví již od dob před naším letopočtem. Zdůrazňuje, jak důležitou funkci hrají banky v hospodářském životě. V knize se mimo jiné hovoří také o vnitřní organizaci bank, likviditě, o jistotě bank (jak lze jistotu zvýšit a minimalizovat tím riziko, které by otřáslo celým hospodářstvím) nebo jakým způsobem a proč jsou banky slučovány ve větší celky. Část knihy je věnována úvěrům, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé druhy úvěrů a jejich funkce.

(Trnovská Zuzana)

Hospodářsky život a úvěr
Název: Hospodářsky život a úvěr
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: dělba práce, hospodářská krize, hospodářský život, úvěr, volný kapitál
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Kniha přímo reaguje na celosvětovou hospodářskou krizi a snaží se ukázat, že nám přinesla i něco dobrého. A to zejména v názoru na otázky měnové a úvěrové, zejména pak v oceňování významu veřejných investic. Dále se snaží ukázat úvěr jako klíč k uvedení potencionálních sil hospodářství do pohybu.

(Rosocha Filip)

Ku sjezdu českých záložních spolků Raiffeisenských
Název: Ku sjezdu českých záložních spolků Raiffeisenských
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: Raiffeisenky, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek se zabývá sjezdem Raiffeisenského spolku, který se konal 8. prosince r. 1894. Raiffeisenské záložny se v té době začaly teprve rozšiřovat. Byly to malé útvary pro jednu nebo více obcí s neomezeným ručením členstva. Tyto záložny poskytovaly úvěry drobným rolníkům. Na sjezdu byl předčítán dopis jednoho bankovního ústavu, který však tyto malé útvary, jako jsou Raiffeisenské záložny striktně odmítá, protože v té době velké ústavy obchodovaly se silnějšími a stabilnějšími záložnami. Ale na druhou stranu zazněly na sjezdu i pozitivní hlasy, které vyzdvihly tuto malou záložnu, protože poskytla na několika území úvěry rolníkům, kterým větší záložny nepomohly...

Národní hospodářství
Název: Národní hospodářství
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: Centrální banka, hospodářský vývoj, krize, mzdy, obchod, peníze, podnikání, spotřeba, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha přináší základní pohled na hospodářství státu, kdy v jednotlivých kapitolách ukazuje, které faktory jsou nezbytné pro fungování hospodářství země, a v mnoha ohledech připomíná spíše teoretickou učebnici ekonomie.

(Procházka Pavel)

Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Název: Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: doprava, národní hospodářství, obchod, trh, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor se zabývá problematikou úvěrů, dopravy a mezinárodního obchodu.  Kniha je rozdělena na tři kapitoly dle těchto oblastí, a každá oblast je pak rozepsána v několika podkapitolách. Kniha je bohatá na konkrétní informace, příklady z historie a příklady z praxe, které provázejí každou kapitolu.

(Novotný Marek)

Nový zákon o okresních záložnách hospodářských
Název: Nový zákon o okresních záložnách hospodářských
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: úvěr, záložny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Původ těchto záložen byl ve fondech, které byly zřízeny pro drobné hospodáře pro zajišťování zásob např. pro setbu nebo k dalšímu vedení hospodářství. Okresní záložny se 30. června r. 1896 dočkaly nového ustanovení. Podle tohoto zákona bylo účelem okresních hospodářských záložen poskytovat zejména levné osobní úvěry malým statkářům. Okresní záložna mohla od té doby poskytovat zúročitelné peněžní půjčky na osobní úvěr a na hypotéky. Kromě toho umožňovala poskytování úvěru na hospodářské plodiny. Celkově byl zákon projevem nového pokroku v organizaci této instituce.

(Zámečník David)

O maloživnostenském úvěru
Název: O maloživnostenském úvěru
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: družstvo, maloživnostenský úvěr, směnka, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Článek se zabývá úvěrem a to hlavně úvěrem maloživnostenským. Uvádí chybné řešení těchto úvěrů a navrhuje řešení. Dále se zabývá státními zásahy, které by měly odstranit nedostatky v oblasti úvěrnictví.

(Vejtrubová Zuzana)

O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček
Název: O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: běžný úrok, emise, konverse, kurz, nominální, půjčka, státní dluh, úroková míra, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Autor se zabývá vývojem zadlužení tehdejších evropských států a vývojem státních půjček. Zaznamenává vývoj výše těchto dluhů, emisní kurzy půjček, nominální úrokové míry a skutečné úrokové míry.

(Helanová Tereza)

Osudy a působení korunové měny rakouskouherské
Název: Osudy a působení korunové měny rakouskouherské
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: banka cedulová, korunová měna, rakouská měna, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Zhodnocení korunové měny rakouskouherské po pětileté platnosti. Před rokem 1892, kdy vstoupil v platnost nový zákon o měně, byla měna rakouská velmi měnivá a kolísavá, poškozovala celou monarchii a špatné účinky měla také na úvěr monarchie. To se změnilo po zavedení korunové měny. Velkým přínosem pro monarchii byl fakt, že měna byla po čase ustálená, měla pozitivní vliv na úvěr státní i úvěry občanů. Po roce 1892 již nemohla papírová měna kolísat, jako tomu bylo před tímto rokem, mohla jen klesat, ale tím není vyloučeno, že se opět neprojeví zhoršení měny. Podle Jana Kolouška je to závislé na dobré vůli rakouskouherské banky.

(Zaderlíková Šárka)

Poválečný pomocný úvěr živnostenský
Název: Poválečný pomocný úvěr živnostenský
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: české země, poválečný vývoj, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

V očekávání konce světové války se autor pozastavuje nad otázkou po způsobu návratu hospodářství k mírovému uspořádání. Odpovědí na tuto otázku je mu tzv. pomocný úvěr živnostenský, který je určen pro navrátivší se z války a pro další válkou postižené z živnostenského stavu. Původní nápad je čerpán z německého příkladu (jak ostatně nemalá část politik oné doby). Autor se dále poměrně podrobně zaměřuje na plošné příjímání a provádění kroků k realizaci myšlenky poválečné pomoci.

(Olekšák Petr)

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Sdružování zemědělců
Název: Sdružování zemědělců
Autor: Polák, Karel
Klíčová slova: Družstevnictví, kooperace, Raiffeisen, rolnictví, sdružování zemědělců, úvěr, záložny, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Článek, představující úvodní přednášku Dr. Karla Poláka na České vysoké škole technické z roku 1910, pojednává o okolnostech vzniku družstev, kdy obchodní spojování za účelem společného zisku bylo nejlepší cestou k industrializaci a komercionalizaci samostatných rolníků. Družstevní orgány zaštiťují své členy a kooperace se stává nástrojem v boji proti monopolům. Cílem družstev by mělo být sledování tržních cen a zaměření se na jakost. Autor zdůrazňuje poskytování družstevních úvěrů, jako hlavní funkci družstev. Osvětluje jejich zneužívání a navrhuje možnosti ručení a způsoby jejich poskytování...

Svépomoc na poli hospodářském
Název: Svépomoc na poli hospodářském
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: družstva, Fr. Kampelík, Friedrich W. Raiffeisen, Hermann Schulze, kolektivní vyjednávání, pojištění, úvěr, věřitel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kniha se zaměřuje, jak už napovídá název, na svépomoc. Svépomocí se zde rozumí takové společenské útvary, v nichž se lidé trpící určitým sociálním zlem sdružují, aby si vlastní silou svoje postavení zlepšili, ale přitom nepoškodili zájem celku. V jednotlivých kapitolách knihy jsou pak velmi srozumitelně popsány jednotlivé druhy svépomoci, a to konkrétně pojišťování, odborové sdružování a družstevnictví.
 

(Frenclová Kateřina)

Systém národního hospodářství. Část prvá všeobecná
Název: Systém národního hospodářství. Část prvá všeobecná
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: burza, cena, důchod, chudinství, měna, peníze, telegram, trh, úrok, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Tato kniha obsahuje popis, vysvětlení a historický vývoj základních národohospodářských témat. Snaží se zde vysvětlit pojem národní hospodářství, co vše pod něj spadá a čím je charakterizováno. Pojednává dále vcelku detailně o lidských potřebách, jejich ukojování a tématech s tím spojených.

(Klement Josef)

Trh peněz u nás a jinde
Název: Trh peněz u nás a jinde
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: kapitalismus, trh peněz, tržní mechanismus, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor na začátku pokazuje na to, že se s výrazem trh peněz setkáváme v hospodářských rubrikách novin a dalších periodikách, ale přesně nevíme, co tento výraz znamená. Ohledně tohoto výrazu panuje mnoho nejasností. Nemáme jasné vymezení trhu peněz. Moderní kapitalismus dal podnikateli možnost úvěru, k opatření výrobních prostředků a lidského kapitálu a úspor, což je nevyužití všech nároků na konsum. Na trhu peněz se setkávají dvě strany, a to věřitel a dlužník s jejich nabídkou a poptávkou. Často se setkáme s rozdělením na peněžní trh, poskytující úvěr krátkodobý, a kapitálový trh, poskytující úvěr dlouhodobý...

Úspory a investice
Název: Úspory a investice
Autor: Nebesář, Jaroslav
Klíčová slova: autarkismus, devalvace, investice, J.M. Keynes, kapitál, Karel Engliš, Karel Marx, konjunktura, krize, národní hospodářství, plánování, spoření, tezaurace, úspory, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V některých článcích autor reaguje nebo rozebírá poznámky jiných glosátorů své doby či zmiňuje autory různých názorů. Kniha je rozdělena do tří částí – články teoretické, polemické, kritické a programové.
V první části se autor zabývá teoretickými poznatky, ve druhé je již adresný a ve třetí části navrhuje systémové řešení. V úvodu hodně rozebírá kriticky i souhlasně Keynese a jeho dílo Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz a konfrontuje jej se svými názory či s realitou.
Autor také rozlišuje různé druhy úvěrů, např...

Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního
Název: Úvěrová inflace a deflace s hlediska deduktivního
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: dluh, kapitalista, konjunkturální inflace, platidlová inflace, úvěr, úvěrová inflace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor píše o tom, co je úvěrová inflace a vymezuje ji vůči jiným druhům, například konjunkturální a platidlové inflaci. Úvěrovou inflaci definuje jako situace, kdy stát platí úvěry ze svých dluhů jinými dluhy. Věnuje se též úvěrové deflaci, kdy je stát při splácení dluhů v přebytku, ovšem své přebytky nevpouští do oběhu a opět je pouze využívá ke splácení dluhů. V závěru se pak věnuje možnosti vzniku úvěrové inflace při zahraničním obchodu.

(Opršal Petr)

Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Název: Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: burza, daně, dopravní politika, hornictví finanční věda, hospodářská politika, hospodářská teorie, obchodní politika, peníze, průmyslová politika, sociální politika, statistika, úvěr, zemědělská politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha je učebnicí základů z oblasti hospodaření, finanční vědy a statistiky. Je rozdělena do čtyř částí, kde jsou vysvětleny pojmy, teorie, jejich zástupci, popis práce orgánů a institucí i úprava v zákonech.
První část s názvem Hospodářská teorie obsahuje vylíčení jednotlivých teorií, dále se pak věnuje oblasti výroby a spotřeby, popisuje historii peněz a úlohu cedulové banky, rozebírá problematiku úvěru a jeho druhy, vysvětluje, jak funguje burza.
V Hospodářské a sociální politice nás autor seznamuje se základy různých druhů politik, jako je politika zemědělská, průmyslová, obchodní, dopravní nebo sociální.
V části Finanční věda se věnuje hospodaření finančních...