SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
České banky za války a po válce
Název: České banky za války a po válce
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: banky, Československo, válka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

Karásek nahlíží na vývoj českých bank za pět let a sleduje, s čím banky přecházejí z doby válečné do doby míru.

(Sobotková Kateřina)

Česko-Slovenské bankovnictví a jeho úkoly
Název: Česko-Slovenské bankovnictví a jeho úkoly
Autor: Špička, Antonín
Klíčová slova: bankovnictví, Československo, Protektorát Čechy a Morava, výroční účty
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Text zachycuje vývoj československého bankovnictví v letech 1935 až 1937 a dále popisuje následné dopady zmenšení území Československa. Autor se zde podrobně zabývá analýzou hlavních položek výročních účtů v letech 1936 a 1937, mimo jiné zaznamenává posílení bankovnictví. V další části se nachází popis dopadu vzniku Druhé republiky a zabrání poboček bank na československé bankovnictví. V závěru autor dodává, jak by se banky měly dál chovat, aby se situace mohla zlepšit.

(Gawthorpe Kateřina)

Československé obchodní bankovnictví v letech krise
Název: Československé obchodní bankovnictví v letech krise
Autor: Špička, František
Klíčová slova: bankovnictví, Československo, hospodářská krize
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor rozebírá účinky velké hospodářské krize na československé obchodní bankovnictví od roku 1930, kdy se krize v Československu projevila, do roku 1934, kdy krize dosáhla svého vrcholu. V důsledku této krize došlo u bank ke snížení vlastních i svěřených prostředků, což vedlo ke snižování a omezování úvěrů, a tak i k snížení rentability bank. Nicméně díky dobré likviditě se bankám podařilo toto nepříznivé období překonat.

(Marvan Petr)

K nápravě měny ve státě československém
Název: K nápravě měny ve státě československém
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: Československo, měna, měnová reforma, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

V článku se zabývá měnovou situací v zemi před a po válce. Sleduje také vývoj měny v bývalém Rakousku. Klade si dvě hlavní otázky: zda je možné zůstat u stavu, jaký nám měna nabízí, nebo musíme usilovat o dosažení změny, a jakými prostředky lze k tomuto cíli nejsnáze dojít.

(Sobotková Kateřina)

Konjunkturní a jiný hospodářský výzkum
Název: Konjunkturní a jiný hospodářský výzkum
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: Československo, hospodářský výzkum, Německo, vědecké objevy, vysoké školy
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1941
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje na hospodářský výzkum. Zdůrazňuje, stejně jako ve svých předchozích pracích, že se společnost dostatečně nevěnuje vývoji hospodářství z hlediska teorie. Jako dobrý příklad pro Československo uvádí Německo, kde vznikl Ústav pro konjunkturní výzkum v Berlíně, který začal svou činnost v roce 1925. Po 1. světové válce se ocitlo Německo v hluboké krizi, a to byl jeden z hlavních důvodů pro vznik tohoto ústavu. Velmi brzy se činnost ústavu osvědčila a německé hospodářství začalo pomalu vzkvétat. Kritice pak podrobuje také úroveň československých vysokých škol, které podle něj produkují málo vědeckých prací.

(Kolařík David)

Kurs naší koruny v prvním roce československé republiky
Název: Kurs naší koruny v prvním roce československé republiky
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: Československo, devizové kurzy, koruna, měna, měnová reforma
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Karásek se v článku zabývá vývojem koruny po první světové válce. Základem pro vývoj kursu se po válce stává osamostatnění české měny a také Rašínova měnová reforma, jejíž opatření a důsledky Karásek rozebírá. Dále se věnuje kurzu koruny, devisám a cenové úrovni a dochází k závěru, že mezi nimi vznikl nepoměr.

(Sobotková Kateřina)

Naše další hospodářská a sociální politika
Název: Naše další hospodářská a sociální politika
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Československo, Hospodářská situace, hospodářské poměry, hospodářské vztahy, kapitál, obchodní bilance, Podkarpatská Rus, průmysl, Slovensko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v Československu po roce 1938 a je rozdělen do několika podkapitol v nichž jsou popsány hospodářsko-politické vztahy k našim sousedům a hospodářsko-sociální složení obyvatelstva. Dále rozebírá vývoj mezinárodního obchodu a národního průmyslu, při jehož rekonstrukci bude Československo jakožto země kapitálově chudá záviset na úvěrech ze zahraničí. Na závěr článku autor nastiňuje jeden ze zdrojů hospodářských problémů a to ten, že Podkarpatská Rus a Slovensko jsou země spíše zemědělsky založené a kapitálově mnohem chudší a jejich pomalý rozvoj může brzdit hospodářský rozvoj v Čechách.

(Feurich Marek)

Nové Česko-Slovensko
Název: Nové Česko-Slovensko
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: bankovnictví. Pojišťovnictví, Československo, doprava, národnostní složení, průmysl, Sudety, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek se snaží objasnit situaci, která nastala po 2. listopadu 1938, a vytyčuje zásady příští hospodářské a sociální politiky. Článek pojednává o zeměpisných změnách, změnách v národohospodářském složení, zemědělství, průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví; dále se zabývá dopady na dopravní politiku.
Publikace obsahuje přehledné tabulky a některé důležité změny jsou zakresleny i na mapách.

(Kopřivová Petra, Uhlířová Petra)

O účincích československé devalvace
Název: O účincích československé devalvace
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: cenová hladina, Československo, devalvace, nezaměstnanost, vývoz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Text je kritikou recense Dr. Vilibalda Mildschuha: „Conséquences de la modification du régime monétaire tchécoslovaque du 17 février 1934“, která se zabývá účinky československé devalvace na hospodářství Československa.
Kritika je rozdělena na tři části. První část se popisuje účinky na ceny, druhá část účinky na vývoz a třetí část účinky na nezaměstnanost. Autor tohoto článku kritizuje Dr. Vilibalda Mildschuha, že jeho posudek vyznívá neoprávněně nepříznivě, poněvadž je založen pouze na povšechných tvrzeních a na nesystematicky studovaných statistikách...

O vývoji a úkolech československého průmyslu
Název: O vývoji a úkolech československého průmyslu
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: Alois Rašín, Československo, deflace, dějiny českých zemí, hospodářské dějiny, obchodní politika, průmysl, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhlídky československého obchodu a průmyslu.

(Opršal Petr)

Otázka převzatých státních statků
Název: Otázka převzatých státních statků
Autor:
Klíčová slova: Československo, mírové smlouvy, reparace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou Československých reparací po první světové válce. Z titulu Československa jako cesionářského státu bylo nuceno podílet se také na nápravě finančních škod války. Autor vysvětluje, proč podle jeho názoru musí dojít k rozsáhlé revizi závazků, přijatých Československem v mírových smlouvách.

(Štegmann Tomáš)

Rozdělení přímých daní v daňové soustavě Česko-Slovenska
Název: Rozdělení přímých daní v daňové soustavě Česko-Slovenska
Autor: Berák, Jaromír
Klíčová slova: Československo, Daň přímá, daňová soustava, důchodová, nepřímá, výnosová
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor v článku pojednává o složkách přímých daní tehdejší doby, kterými jsou daně výnosové a daně důchodové a obhajuje jejich existenci. Zabývá se krátce vývojem těchto daní a upozorňuje především na důležitou roli daně důchodové, která byla zavedena až později.

(Helanová Tereza)

Spojené státy evropské
Název: Spojené státy evropské
Autor: Nečas, Jaromír
Klíčová slova: Československo, Panevropa, Spojené Státy Evropské, Společnost národů
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Analýza budoucího hospodářského sjednocení Evropy na základě panevropanství, předpokládající sdružování evropských států, vyjma Ruska a Anglie, nejdřív z ekonomických, a pak politických důvodů. Pojednání o roli Společnosti národů v poválečném světě, zdůraznění její nutnosti a popularizace organizace na americkém kontinentu, podtržení naléhavosti zapojení SSSR a USA do spolupráce se „světovým parlamentem“. Analýza dosavadní zahraniční politiky československého státu a jeho místa ve Stření Evropě a doporučení pro její budoucí tvůrce

(Kashapov Timur)

Struktura trhu kapitálu v Československu
Název: Struktura trhu kapitálu v Československu
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: Československo, kapitál
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:
Světový vzestup velkoobchodních cen
Název: Světový vzestup velkoobchodních cen
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: Anglie, Cenový index, Československo, Francie, inflace, Německo, USA
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor opisuje v článku cenový vývoj Anglicka, Nemecka, Francúzka, USA, ČSR a Japonska v rokoch 1920 až 1936. Predpokladá, že naďalej potrvá vzostupný cenový pohyb.

(Vyoral Martin)

Úprava dluhová v Československé republice
Název: Úprava dluhová v Československé republice
Autor: Kalfus, Josef
Klíčová slova: Československo, dluhové problémy, státní rozpočet, úvěrová krize
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Josef Kalfus se zabývá vývojem československých dluhových problémů za krize v letech 1930-1935 a snaží se nalézt způsob řešení. Úvěrová krize se u nás projevila v souvislosti se stažením zahraničních prostředků v roce 1931 odplynutím několika miliard korun a zúžením kapitálové tvorby, kterou způsobila restrikce výroby a pokles zemědělských cen. Příliš nepomohla ani francouzská půjčka ve výši kolem 800 milionů korun. Své závěry a doporučení nastiňuje ve dvou částech publikace. První se týká řešení problému všeobecně a ve druhé navrhuje konkrétní řešení. V obou případech se jedná o propracované a ucelené postupy řešení této krize...

Vývoj měny a cedulové správy v Protektorátu
Název: Vývoj měny a cedulové správy v Protektorátu
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: banka, cedulová správa, Československo, koruna, kurs, marka, měna, Protektorát, Říše
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek se zabývá opatřeními v rámci měnové a bankovní soustavy, která byla nutná provést v roce 1939 po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Popisuje vývoj koruny ve vztahu ke slovenské koruně po osamostatnění Slovenska a o vztahu k říšské marce, která se stala na území Protektorátu platnou. Vysvětluje, proč bylo z hospodářského hlediska v zájmu Říše i Protektorátu ponechat tyto měny oddělené a definované mezi sebou směnným kursem.

(Helanová Tereza)

Zásahy státu do hospodářství
Název: Zásahy státu do hospodářství
Autor: Fafl, Zdeněk
Klíčová slova: AAA, Agricultural marketing act, Anglie, Belgie, Carta del lavoro, Československo, Francie, Itálie, Kanada, Landbouw Crisiswet, Německo, New deal, NIRA, Nizozemí, Polsko, Rakousko, SSSR, Unie severoamerická
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Článek popisuje nárůst státních zásahů do hospodářství ve 20. a 30. letech
20. století a poskytuje stručný přehled o zákonodárství významnějších zemí světa, které umožňuje tyto zásahy. Autor se zaměřuje především na zásahy
do průmyslové výroby a organizace průmyslové výroby, nicméně lze zde nalézt i zmínky o zásazích do zemědělství...

Zemědělská složka hospodářství
Název: Zemědělská složka hospodářství
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Československo, Český statistický úřad, hospodářství, Protektorát Čechy a Morava, spotřeba, Ústřední svaz československých průmyslníků, výroba, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek rozebírá zemědělskou situaci v Československu, která nastala po novém ustanovení státních hranic, kdy  ubyla 1/3 celkové rozlohy státu. V článku jsou porovnávány odhady Českého statistického úřadu, Ústředního svazu Československých průmyslníků a odhad doktora Mayera ze svazu statkářů. Z největší části ubylo luk, pastvin a orné půdy. Autor popisuje změnu v počtu zemědělských závodů. Dále je mapována situace v živočišné výrobě, lesnictví, rybářství, také situace ohledně brambor, cukru a dalších zemědělských plodin, konkrétně kukuřice, žita, pšenice a ovsa.

(Feurich Marek)

Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna
Název: Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: celní politika, Československo, odbyt, průmyslová výroba, struktura hospodářství, vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Uvedení již dříve zmíněných hypotéz, které se vyplnily. První zmíněná hypotéza se týká prvotní a průmyslové výroby. Druhá hypotéza se týká závislosti na importu. Autor odsuzuje celní šílenství.

(Pešicová Kateřina)