SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Česká společnost národohospodářská
Název: Česká společnost národohospodářská
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: Česká společnost národohospodářská, národní hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek hovoří o ustavující valné schůzi České společnosti národohospodářské dne 31. května (1896) na Staroměstské radnici.  Cílem České společnosti národohospodářské má být „poznávati hospodářské poměry našeho národa, povznášeti náš národ po stránce národohospodářské a šířiti v něm vědomosti národohospodářské“. Poté se autor věnuje podrobněji cílům národohospodářské společnosti s hlavní myšlenkou „vychovávání národa jako podnikatele i jako spotřebitele“. Autor dále hodnotí celkovou hospodářsko-politickou situaci tehdejší doby a na příkladech poukazuje na směr, kterým by se hospodářství mělo ubírat...

Finanční věda
Název: Finanční věda
Autor: Drachovský, Josef
Klíčová slova: Daně, Dávky, Finanční věda, Národní hospodářství, Poplatky, Přímé daně, Státní finance, Taxy, Veřejné hospodářství, Veřejné úhrady
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor se v knize zabývá naukou o financích a veřejném hospodářství. Hovoří zejména o veřejných úhradách a jejich typech, daních, státním dluhu, veřejných financích a národním hospodářství. V knize je zmiňována nejen aktuální situace, ale také historický vývoj.

(Havlíček Jan)

Finanční věda - Část I.
Název: Finanční věda - Část I.
Autor: Kaizl, Josef
Klíčová slova: důchod, Finanční věda, ministr financí, národní hospodářství, obce, preliminář (rozpočet), Sax, veřejné hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1892
   
Abstrakt:

Autor poskytuje obecný i osobní liberální pohled. Pojednává o obcích všech úrovní a jejich působnosti v dané době (konec 19. století) a na daném místě (Česko) a o jejich hospodaření včetně správy majetku a rozpočtu.

(Řehová Vendula)

K otázce Kartelové
Název: K otázce Kartelové
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: agrární krize, cukrovarnictví, kartel, národní hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Tento článek se věnuje problematice kartelů. Již od samotného úvodu je zřejmé, že autor neodsuzuje kartelové uspořádání, ale spíše se snaží uvažovat a na příkladech vysvětlovat, čím mohou kartely hospodářství prospět. Autor hledí na celou situaci s nadhledem a věnuje se i nebezpečím a nástrahám, které v sobě kartelové uspořádání skrývá. V druhé polovině článku se autor věnuje tehdejší agrární krizi a otázce kartelů, zejména pak v cukrovarnictví (organizovaný kartel by zde měl fungovat jako obrana proti nadvýrobě a tudíž snižování výkupních cen). Je zde zdůrazněna nerovnost hospodářského „boje“ mezi kartelem průmyslníků a zadluženými sedláky...

Keynesova obecná teorie
Název: Keynesova obecná teorie
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: Keynes, makroekonomie, národní hospodářství, Obecná teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto článku Alois Král analyzuje knihu Johna Maynarda Keynese Obecná teorie. V úvodu článku čtenáře seznamuje s knihou a poukazuje na její dostupnost, v druhé části nastiňuje samotný obsah knihy a rozebírá přímo jednotlivé její kapitoly. V části třetí potom přináší svoje vlastní hodnocení knihy, kde s některými Keynesovými myšlenkami souhlasí, ale s valnou většinou ovšem nikoliv.

(Šimek David)

Národní hospodářství na pražské universitě
Název: Národní hospodářství na pražské universitě
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Bráf Albín, Buček Josef Ignác, Hasner Leopold, Jonák Ebehard Kopetz, Martin Adolf Kopetz, národní hospodářství, politická ekonomie, pražská univerzita, Richter Tomáš, Univerzita Karlova, Václav Gustav
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku chronologicky jmenuje profesory politické ekonomie na pražské univerzitě (jak byla obsazena katedra politické ekonomie) počínaje od Václava Gustava Kopetze až do roku 1924.

(Sedlická Monika)

Národní hospodářství na školách obchodních
Název: Národní hospodářství na školách obchodních
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: národní hospodářství, politická ekonomie, školství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Dr. Bráf velice pragmaticky polemizuje o nutnosti zavedení povinnosti učení národního hospodářství na školách obecně. Vnímá, jestli a jak moc důležitá by politická ekonomie byla pro některý ze tří školních stupňů. Uvádí analogie s jinými školními předměty. Všímá si i specifičnosti škol, na kterých by se národní hospodářství mělo vyučovat. Snaží se uvažovat budoucí uplatnění absolventů tohoto předmětu na rozdíl od těch, kteří by tento předmět nevystudovali. Jedná se o pozitivní studii, kdy čtenář není přesvědčován, aby zaujal autorovo stanovisko.

(Drábek Jakub)

Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Název: Národní hospodářství. Díl druhý, Podnikatelská soustava, peníze a měna, o důchodech
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: cena peněz, důchody, národní hospodářství, organizace, podnikatel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

V této knize jsou spojena tři témata, první je podnikatelská organizace a její koncentrace, kde autor vyzdvihuje pozorování nárůstu velkých organizací na úkor malých. V druhé části knihy, věnující se penězům a měně autor klade důraz na nestálost ceny peněz a z ní plynoucích změn ceny zboží. V závěrečné části, věnované důchodům, autor popisuje typy důchodů a jejich rozdělování.

(Bláha Jan)

Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení
Název: Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: národní hospodářství, populační otázka, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Kniha je rozdělena do tří kapitol, v první autor vymezuje pojmy národního hospodářství, definuje, čím se národní hospodářství zabývá a vymezuje jeho postavení oproti ostatním vědám. Druhá kapitola, zabývající se populační teorií, vyvrací Malthusovu populační teorii na základě technologického pokroku, migrace a sociálních změn. Třetí kapitola pojednává o zemědělství a navazuje na migraci obyvatel z venkova do měst.

(Voleman Jakub)

Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Název: Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: doprava, národní hospodářství, obchod, trh, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor se zabývá problematikou úvěrů, dopravy a mezinárodního obchodu.  Kniha je rozdělena na tři kapitoly dle těchto oblastí, a každá oblast je pak rozepsána v několika podkapitolách. Kniha je bohatá na konkrétní informace, příklady z historie a příklady z praxe, které provázejí každou kapitolu.

(Novotný Marek)

Národohospodářská theorie
Název: Národohospodářská theorie
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: bursovní obchody, cena, dělba práce, důchody, investice, kapitál, mezní užitek, monopol, národní hospodářství, renta, spotřeba, substituce, trh, výroba, výrobní prostředky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1947
   
Abstrakt:

Práce je stručným univerzitním studijním materiálem. Pojednává o národním hospodářství v obecné rovině s bližším zaměřením na Československo. V práci je zdůvodněna existence národního hospodářství a specifikovány důležité procesy, které zde fungují, jako je spotřeba, výroba a ceny a trh. Také je zde možné nalézt několik grafů, znázorňujících hospodářskou situaci tehdejšího západního světa a celou škálu stromů života dle sociálního postavení, či povolání v ČSR.

(Valentová Kristýna)

Národohospodářský ústav při České akademii
Název: Národohospodářský ústav při České akademii
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: akademie, národní hospodářství, národohospodářský ústav, talent
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Text představuje nový ústav, jenž bude nést název Národohospodářský ústav při České akademii. Jeho úkol je sledování národohospodářského stavu se zřetelem na hledání mezer, evidenci talentů, uvádění mladých lidí do výrobního prostředí a vysílání do ciziny, kde budou sbírat zkušenosti. Mezi nejdůležitější skupinu v ústavu budou patřit čestní členové – domácí a zahraniční muži s praktickými zkušenostmi v oboru národního hospodářství.

Růžičková Zuzana

Nástin teleologické theorie poplatků
Název: Nástin teleologické theorie poplatků
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: národní hospodářství, poplatky, škoda, užitek
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Autor zde zmiňuje některé z jeho teorií, jde tedy převážně o teorii poplatků a výklad o poplatcích. Snaha ukázat, co vše poplatky obsahují, jak se promítají do daní, co z nich plyne. Teorie státního hospodářství, jeho pochopení. Osvětluje zde rozdíly mezi státním, soukromým a veřejným hospodářstvím.  Škodou a užitkem se zabývá poněkud detailněji, vysvětluje jejich pomocí příjmové stránky národního hospodářství a snaží se je udělat pochopitelnými pro všechny.  Jedná se zde také o ideálu člověka i národa, a jak ho lze dosáhnout. Zobrazuje různé pohledy na tyto ideály.

(Novák Martin)

O vývoji sociálního myšlení v Československu
Název: O vývoji sociálního myšlení v Československu
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, národní hospodářství, sociální myšlení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Jedná se o proslov v zahajovacím sezení mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze dne 2. října 1924. Autor objasňuje, proč byla Praha vybrána jako sídlo tohoto mezinárodního kongresu. Československá republika podle něj patří k nejprůmyslovějším evropským státům. Zdůrazňuje nejen hospodářský vývoj, ale především nemálo důležitý vývoj sociálněpolitický. Dále autor objasňuje, jak se vyvíjelo sociální myšlení, a zmiňuje nejvýznamnější sociální myslitele chronologicky od historických po v té době současné.

(Sedlická Monika)

Obrat v teoretických názorech hospodářskopolitických a budoucnost sociální politiky
Název: Obrat v teoretických názorech hospodářskopolitických a budoucnost sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: národní hospodářství, odbory, sociální politika, transformace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Zajímavý náhled do soudobé diskuze o současnosti a budoucnosti sociální politiky. Jádrem je otázka, zda se k této v budoucnu dále více přiklánět, či naopak postupně od ní odstupovat. Úvodem se autor zaměřuje na Německo, které po 1. světové válce do své hospodářské politiky začleňuje mnoho sociálních prvků, které se prvotně zdají být znaky modernity a pokroku, avšak již po pár letech se takto neprokazují. Zmíněn je mj. sjezd německého Spolku pro sociální politiku roku 1922, který svým kritickým obsahem jak překvapil, tak zároveň rozvířil otázky v oblasti sociální. Zkušenost s progresivní levicovou politikou tak postupně otáčí mínění a dává prostor tzv...

Odklon důchodů a cen
Název: Odklon důchodů a cen
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Dr. Macek, důchod, Karel Engliš, ministr financí, národní hospodářství, produktivita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Celý článek může být charakterizován jako dialog mezi autorem Karlem Englišem a odborníky, kteří reagují na jeho vystoupení či publikace.
V první části článku autor cituje svůj projev ze sociálně politického výboru, z jednání o požitkovém systému. Z pozice ministra financí rozebírá fakt, že jsme prakticky chudší, než jsme byli před válkou, příčiny a řešení této skutečnosti. Další je citace článku uveřejněném v „Právu lidu“ jako reakce na dotaz jistého poslance k předchozímu projevu v sociálně politickém výboru. Zde autor převážně obhajuje své statistiky. V druhé části článku autor otiskuje polemický článek Dr...

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Soustava státních příjmů
Název: Soustava státních příjmů
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: daně, finanční věda, Karel Engliš, národní hospodářství, poplatky, státní majetek, státní příjmy, teleologie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Studie se snaží vysvětlit pojem „státní příjmy“, zjistit, jestli mezi nimi existuje nějaký vztah a kategorizovat je podle toho, jakým způsobem jsou získávány. Dělí je do dvou kategorií, na příjmy ze státního majetku a z daní. Kniha obsahuje přehled soustavy státních příjmů. Autor čerpá převážně z díla Karla Engliše.

(Opršal Petr)

Úspory a investice
Název: Úspory a investice
Autor: Nebesář, Jaroslav
Klíčová slova: autarkismus, devalvace, investice, J.M. Keynes, kapitál, Karel Engliš, Karel Marx, konjunktura, krize, národní hospodářství, plánování, spoření, tezaurace, úspory, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V některých článcích autor reaguje nebo rozebírá poznámky jiných glosátorů své doby či zmiňuje autory různých názorů. Kniha je rozdělena do tří částí – články teoretické, polemické, kritické a programové.
V první části se autor zabývá teoretickými poznatky, ve druhé je již adresný a ve třetí části navrhuje systémové řešení. V úvodu hodně rozebírá kriticky i souhlasně Keynese a jeho dílo Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz a konfrontuje jej se svými názory či s realitou.
Autor také rozlišuje různé druhy úvěrů, např...