SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Americké cedulové banky
Název: Americké cedulové banky
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: cedulová banka, cenné papíry, diskont, eskont, federální reservní systém, rediskont
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o americkém cedulovém bankovnictví, o zařízení a působnosti systému, co tento systém znamená pro hospodářství, shrnuje řadu statí o americké obchodní praxi a přináší zkušenosti z různých oborů amerického podnikání, popisuje činnosti a funkce banky. V knize je také nastíněn vývoj amerického bankovnictví až po vytvoření federálního rezervního systému a popis organizace tohoto systému.

(Hendrychová Lenka)

Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Název: Československá finanční politika: Nástin vývoje v letech 1918-1930
Autor: Kozák, Jan
Klíčová slova: bankovky, cedulová banka, centrální banka, clo, daň, daňová reforma, dávka, deflace, kontinuitní zákon, koruna, koruna československá, měnová politika, měnový zákon, metalismus, monopol, moučná půjčka, peníze, prozatímní list, revoluční dluh, rozpočet, rozpočtová politika, rozpočtové hospodářství, státní dluh, státní majetek, účetní kontrolní úřad, válečná půjčka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

V 1. části se autor zabývá československou měnovou politikou v uvedených letech, v části druhé problematikou rozpočtování a státních rozpočtů. V poslední části se věnuje československému státnímu dluhu.

(Salák Ondřej)

Financování konjunktury v říši
Název: Financování konjunktury v říši
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: cedulová banka, daňové dobropisy, úvěrová politika, Vorfinanzierung
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor popisuje finanční politiku Německé říše po roce 1933. V tomto období bylo hlavním cílem hospodářské politiky oživení hospodářského růstu. Široké spektrum krátkodobých úvěrů se stalo hlavním nástrojem pro dosažení zmíněného cíle. Tyto úvěry měly podle autora být postupně konsolidovány z daňových příjmů a dlouhodobých půjček za dohledu bank a státních úřadů. Článek pojednává také o novém finančním plánu z roku 1939, který umožnil například vydávání daňových dobropisů.

(Čurdová Ivana)

K otázce rakousko-uherské banky
Název: K otázce rakousko-uherské banky
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: cedulová banka, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článok pojednáva o fungovaní spoločnej rakúsko-uhorskej ceduľovej banky v miestnych pomeroch Rakúsko-Uhorska. V Uhorsku totiž zosilňovalo politické hnutie, ktoré požadovalo samostatnú ceduľovú banku. V Rakúsko-Uhorsku nastával problém neupravených pomerov meny. Bez odstránenia papierovej meny nemohlo byť pomýšľanie na samostatnú banku Uhorska. V roku 1876 došlo k dohode medzi vládami o spoločnej banke s výslovným uznaním obojstranného práva k zriadeniu samostatnej banky. I napriek tomu že založenie ceduľovej banky je vecou hospodárskou, v Rakúsko-Uhorsku išlo predovšetkým o politickú záležitosť. Proti uhorskej politike stála tradicionálna politika Rakúska, ktorá háji spoločné inštitúcie...

Má býti budoucí naše banka cedulková státní neb akciovou
Název: Má býti budoucí naše banka cedulková státní neb akciovou
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Cedulová banka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Prof. Horáček se zamýšlí nad budoucím uzpůsobením Centrální banky Československa, jejíž založení považuje v blízké době za nezbytné. Zvažuje výhody i nevýhody Centrální banky jako soukromé akciové společnosti, porovnává je s přínosy Centrální banky jako orgánu státu.
V závěru se přiklání právě k této druhé alternativě, podle jeho soudu by si pouze stát měl zachovat pravomoc emise bankovek, zároveň poukazuje na prostředí minimálního rizika, ve které by se management Centrální banky měl při svém rozhodování pohybovat, a z toho pramenící minimalizace zisků. To se samozřejmě neslučuje s cíly standardní akciové společnosti.

(Kučera Ondřej)

Mohou banky tvořiti kupní sílu?
Název: Mohou banky tvořiti kupní sílu?
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: bankovní rezervy, banky, cedulová banka, kupní síla, peníze, půjčky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek diskutuje o možnosti bank vytvářet kupní sílu (peníze). Anglo-americké banky jsou založeny na šekových vkladech, kdy bankovní půjčka může být vytvořena i splacena bez použití peněžní hotovosti. V pevninské Evropě fungují banky podobně. Banky tedy mohou půjčit více, než ve skutečnosti samy mají. V průměru jsou rezervy bank 5–20 %. Autor dochází k závěru, že banky mohou tvořit kupní sílu, ale nemohou ji vytvářet neomezeně. Na hospodářství nemá bankami vytvořená kupní síla velký vliv v porovnání s vlivem tvorby kupní síly cedulové banky.

(Valentová Adela)

Můj finanční plán
Název: Můj finanční plán
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: cedulová banka, kolkování bankovek, kurz koruny, měna, Měnová reforma, státní dluh, státní rozpočet, státovky, zlatý poklad
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Kniha Můj finanční plán od Aloise Rašína se zabývá kroky, které první československá vláda provedla v oblasti měnové a fiskální politiky. Rašín, který v této vládě zastával post ministra financí, uvádí jednotlivé důvody, které ho k těmto krokům vedly. Hlavním bodem jeho finančního plánu je vytvoření nové měny. Tato měna má být výsledkem hospodářského života a má vyjít do oběhu na základě potřeby hospodářství národního, nikoli hospodářství státního.
     První krok byl odpoutání tehdejších bankovek od bankovek Rakousko-uherské banky. To proběhlo okolkováním bankovek, které se nacházely na území Československa...

Nové cesty úvěru: Veřejné investice a jejich financování
Název: Nové cesty úvěru: Veřejné investice a jejich financování
Autor: Nebesář, Jaroslav
Klíčová slova: cedulová banka, Durbin E. F. M., Engliš Karel, financování investic, Krize, kvantitativní škola, Macleod H.D., Milhauda E., platidla, Spann O., teoretičtí skeptici, universalistická škola, úspory, úvěrová expanze, úvěry, veřejné investice, warrant
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor se v knize zabývá řešením hospodářské krize. Jako jediné možné východisko z krize vidí úvěrovou expanzi, na kterou se zaměřuje z pohledu několika různých směrů myšlení. V druhé polovině knihy se autor snaží vyvrátit některé mylné představy o úsporách, investicích a úvěrech, a zaobírá se tím, jak obecně krizi řeší socialistické a nesocialistické strany ve svých programech.

(Doležalová Alena)

O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu
Název: O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: akcie, anuita, arbitráž, banky železniční, burza, cedulová banka, cena, částečné dluhopisy, discont, emise, escompt, check, investiční renta, konvertování, kupóny, kurs, kursovní lístek, lombard, losy na splátky, loterní dluhopisy, loterní půjčka, oběh cenných papírů, obchody efektivní, obchody lhůtní, papírová renta, papíry na majitele, pokladniční poukázka, požitkové listy, promessy, prozatímní listy, renta, renty, sirotčí jistota, směnky, splatnost, státní dluhopisy, stříbrná renta, úrok, veřejné dluhopisy, všeobecný státní dluh, výnos, warranty, zakladatelské banky, zákonodárství, zástavní listy, závěreční list, železniční priority
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Kniha se detailně zabývá tématikou cenných papírů. Autor se věnuje významu a cirkulaci cenných papírů, popisuje burzovní a bankovní obchody s cennými papíry. Rovněž poskytuje přehled o cenných papírech v době Rakouska-Uherska, jejich princip, druhy a použití. Vše názorně ukazuje na tematických příkladech.

(Silvarová Lenka)

Operace na volném trhu
Název: Operace na volném trhu
Autor: Čakrt, Jan
Klíčová slova: cedulová banka, Operace na volném trhu
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Článek se zabývá otázkou operací na volném trhu a jejich uplatněním v Československu. Jelikož pojem operace na volném trhu nemá jednotnou definici, vyjmenovává zde několik definic tohoto pojmu a snaží se vyjmenovat složky, které by se pod tímto pojmem mohly nacházet. Pro svůj článek autor vytváří vlastní definici tohoto pojmu a to jako každý z podnětu cedulové banky prováděný zásah do krátkodobého peněžního kapitálu jakékoliv formy přes volný trh. Autor v článku popisuje situaci ve Švédsku a v Anglii, jak se v těchto zemích vyvíjí operace na volném trhu. Tyto státy vybral proto, že bývají nejčastěji u nás uváděny za příklad...

Poznámky ke Keynesově teorii šetření
Název: Poznámky ke Keynesově teorii šetření
Autor: Doležel, Karel
Klíčová slova: cedulová banka, investice, kapitálové statky, Keynesova teorie šetření, krise, kupní síla, úrok, úspory
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor článku prezentuje a komentuje myšlenky J. M. Keynese. V kontextu světové krize se autor zabývá Keynesovými názory na téma sterilního šetření peněz a produktivního investování, možného rozšíření pravomocí cedulových bank ovlivňovat úrokovou míru a vlivu inflace a deflace na investice. V závěru se staví kriticky k vysokým úrokům vkladatelů, které byly podle autora neoprávněné, jelikož vkladatelé nemuseli vkládat peníze na delší období a zároveň je to odrazovalo od přímého investování.

(Sefzig Petr)

Rakousko-uherská banka a Čechy
Název: Rakousko-uherská banka a Čechy
Autor: Fiedler, František
Klíčová slova: Cedulová banka, historie bankovního systému
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Článek se zabývá pozicí a vývojem Rakousko-Uherské cedulové banky (tj. banky emisní, respektive centrální). Autor nejprve stručně obeznamuje čtenáře s problematikou, aby následně přešel k výkladové cestě napříč vývojem postojů a snah uherské strany po transformaci rakousko-uherské banky v procesu postupné emancipace Uher (Květnové punktace 2. 5. 1876, rakousko-uherská vyrovnání). Poté se dostává k zhodnocení těchto snah a zároveň předpovídá další vývoj. V následující části se dostáváme k vyložení snah českých reformních proudů (i protiv vůči nim)...

Rakouskouherské vyrovnání v příčině společné cedulové (rakouskouherské) banky
Název: Rakouskouherské vyrovnání v příčině společné cedulové (rakouskouherské) banky
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: cedulová banka, Rakousko-uherské vyrovnání
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Jan Koloušek se ve svém článku zabývá majetkem rakouskouherské banky, zejména k roku 1892, kdy po zavedení několika opatření její posice prudce zesílila. V polovině roku činil kovový poklad 246 mil. zl. z toho asi 72 mil. zl. bylo uložena ve zlatě. Ale i přes všechny výhody, které v té době banka měla, neposkytla státu nic jiného, než bezúročnou půjčku ve výši 76 mil. zl. Nyní nastal spor. Banka nejprve namítala, že jejich kovový poklad jim nedovoloval směnit bankovky za zlato, což pak Koloušek vyvrátil a obvinil jí ze zištnosti a nenasytné touhy po větších výdělcích. Poté byla vláda ochotna splatit menší část dluhu, asi 13 mil.zl...

Zlatá měna a státovkový dluh
Název: Zlatá měna a státovkový dluh
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: cedulová banka, devizy, inflace, krytí bankovek, měnová parita, směnky, Státovky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha popisuje podstatu zlaté měny a význam státovek v měnové soustavě. Snaží se vysvětlit, že státovky nejsou státním dluhem. Uvádí, co se stalo s měnou „opatřením“ Stálého výboru z roku 1929. Jsou zde uvedeny zákony z tohoto období, které se týkají měnové politiky a reakce Národní banky na tyto zákony.

(Fejfarová Jana)