SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československé obchodní bankovnictví v letech krise
Název: Československé obchodní bankovnictví v letech krise
Autor: Špička, František
Klíčová slova: bankovnictví, Československo, hospodářská krize
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor rozebírá účinky velké hospodářské krize na československé obchodní bankovnictví od roku 1930, kdy se krize v Československu projevila, do roku 1934, kdy krize dosáhla svého vrcholu. V důsledku této krize došlo u bank ke snížení vlastních i svěřených prostředků, což vedlo ke snižování a omezování úvěrů, a tak i k snížení rentability bank. Nicméně díky dobré likviditě se bankám podařilo toto nepříznivé období překonat.

(Marvan Petr)

Hospodářsky život a úvěr
Název: Hospodářsky život a úvěr
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: dělba práce, hospodářská krize, hospodářský život, úvěr, volný kapitál
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Kniha přímo reaguje na celosvětovou hospodářskou krizi a snaží se ukázat, že nám přinesla i něco dobrého. A to zejména v názoru na otázky měnové a úvěrové, zejména pak v oceňování významu veřejných investic. Dále se snaží ukázat úvěr jako klíč k uvedení potencionálních sil hospodářství do pohybu.

(Rosocha Filip)

Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise
Název: Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: cena, clo, domácí spotřeba, dovoz, hospodářská krize, kapitál, kartel, kontingent, měna, nezaměstnanost, syndikát, Vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Sbírka na konkrétních datech hodnotí změny v mezinárodním obchodě po první světové válce a situaci v ČSR před a po Velké hospodářské krizi. Pozornost je věnována zejména zemědělské a průmyslové výrobě – vývoji cen i vyprodukovaného množství. Nalezneme zde kritiku tehdejší obchodní politiky postavené na vysokých clech a jiných omezeních mezinárodního obchodu.

(Kristýna Valentová)

Naše peněžnictví
Název: Naše peněžnictví
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: České země, hospodářská krize, peněžnictví, Protektorát Čechy a Morava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor se v tomto článku zabývá československým peněžnictvím v rozmezí let 1929 a 1938. Na začátku článku se nachází hodnocení schopnosti Českých zemí vypořádat se s úvěrovou a později hospodářskou krizí z roku 1929. Dále autor zaznamenává vliv následné světové krize a dosažení nejhlubšího poklesu indexu průmyslové výrovu roku 1933 na československé peněžnictví. V dalších letech článek popisuje zlepšování průmyslové výroby stejně jako peněžnictví a odolnost československého peněžnictví navzdory krize bursy, která nastala v roce 1938...

O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930
Název: O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářská politika, protekcionismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Rudolf Hotowetz v publikaci popisuje hospodářskou situaci Československa na poč. 30. let 20. století. Tehdejší nepříznivou ekonomickou situaci vnímá jako důsledek hospodářské krize a přitom zdůrazňuje, že krize nebyla způsobena Evropou. Tehdejší hospodářskou krizi považuje za krizi z nadvýroby. V této souvislosti popisuje hospodářské procesy, které tehdejší krizi předcházely a takové procesy, které později krizi provázely, tedy samotné důsledky krize.

(Vaniš Miloš)

Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu
Název: Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: hospodářská krize, nezaměstnanost, průmyslové oblasti
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor se ve článku snaží nastínit příčiny rozdílné nezaměstnanosti v různých regionech v Československu a vychází ze situace po velké hospodářské krizi. Určujícími faktory podle něj jsou, zda je daná oblast spíše zemědělskou či průmyslovou, případně složení tamního průmyslu, a zda se jedná o převážně dovozní nebo vývozní oblast. Hospodářská krize ukázala, že mnohem zranitelnější jsou oblasti vývozní než dovozní. Zároveň potvrdila tézi, že za krize je zemědělské dělnictvo více schopné se uživit než dělnictvo průmyslové...

Podíl obchodu v konjunkturní politice
Název: Podíl obchodu v konjunkturní politice
Autor: Munk, František
Klíčová slova: daňová soustava, hospodářská krize, konjunktura, kooperace, maloobchod, obchod, plánovitá ekonomika, racionalizace, sociální otázka, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá otázkou důležitosti obchodu v moderním hospodářství. Autor článku chápe obchod jako spojnici mezi výrobou a spotřebou, přičemž nepochybuje o jeho důležitosti. Soustředí se na roli obchodu  při vzniku hospodářské krize a domnívá se, že je jeho role v podstatě procyklická. Od této teze dochází k závěru, že hospodářské cykly je třeba vyhlazovat působením silné úlohy státu v hospodářství. Autor ve své publikaci dále klade silný důraz na racionalizaci celé ekonomiky a volá po silných vůdcích, kteří by se měli této role zhostit.

(Tišl Zdeněk)

Poradní sbor ve věcech peněžnictví a ústřední smírčí orgán
Název: Poradní sbor ve věcech peněžnictví a ústřední smírčí orgán
Autor:
Klíčová slova: hospodářská krize, poradní sbor, ústřední smírčí orgán
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Projevy na valném shromáždění členů, konaném dne 20. listopadu 1937. Přehled činnosti obou orgánů za období 1933-1937. Působnost Poradního sboru ve věcech peněžnictví se vztahovala na zásadní a obecné otázky soutěže v peněžnictví, zatímco Ústřední  smírčí orgán peněžnictví projednával individuální stížnosti, týkající se nekalé soutěže ve věcech peněžních a bankovních, posudky vyžádané politickými úřady pro porušení úrokových norem.
Ústřední smírčí orgán peněžnictví jako autonomní vrcholná organizace peněžnictví a bankovnictví byl ustaven v r. 1928. Poslání Poradního sboru bylo vymezeno zákonem č. 54/1932, a dále upřesněno zákonem č. 44/1933. Vedení obou orgánů bylo společné...

Práce, peníze a politika
Název: Práce, peníze a politika
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Greshamův zákon, hospodářská krize, hospodářská politika, majetková daň, měnová politika, sociální reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor se zabývá stavem československé ekonomiky ve 20. a 30. letech 20. století. Analyzuje řešení důsledků hospodářské krize v tehdejším Československu. Vyvrací mnoho teorií a akcí provedených tehdejšími politiky. Radí a navrhuje dokonalejší léčbu. Zpočátku se zabývá teorií obchodní bilance, jíž samotnou odmítá. Poté se věnuje měnové politice, kde hodnotí hlavně pokusy o ozdravění měny. Zabývá se i tím, co vlastně peníze pro společnost znamenají a co jsou ve své podstatě. Peníze se pak prolínají do sociální části, kde řeší vykořisťování pracovníků.

(Syrochmanová Hana)

Socialismus a imperialismus
Název: Socialismus a imperialismus
Autor: Štern, Evžen
Klíčová slova: družstevnictví, hospodářská krize, imperialismus, kolonie, marxismus, nadprodukce, průmysl, socialismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Kniha je zaměřena na dobovou situaci ve světě, zabývá se příčinami války, hospodářskou krizí, koloniemi, atd. Hlavním úkolem knihy je ukázat, že podnětem moderních válek je hospodářský boj jednotlivých států. Je rozdělena do šesti kapitol.

(Štroblová Hana)

Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise
Název: Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise
Autor: Radouš, František
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářský plán, podnikání
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Uvedení tří hlavních bodů, které je nutno dodržovat při sestavování hospodářského plánu a jejich podrobné popsání. Nutné včasné přizpůsobení a znovuzřízení hospodářství.

(Pešicová Kateřina)