SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Devaluace
Název: Devaluace
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: cenová politika, devalvace, evropské země, mezinárodní obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Tento text je zaměřen na dopad zrušení zlaté měny v Anglii napříč Evropou, konkrétně pak na davalvaci a na to, jak museli být v jednotlivých zemích zmenšovány poměry zlata v mincích a devalvovány jednotlivé vzájemné kurzy měn. V dalších částech jsou rozebrány devalvační účinky, jejich dopad na mezinárodní obchod a vývoj cenové politiky jednotlivých zemích po devalvaci samotné.

(Šimek David)

Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Název: Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 1. světová válka, hospodářské poměry, mezinárodní obchod, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Dr. Gruber zde navazuje na sérii článků, které už vycházely v předchozím ročníku. V první části se autor zabývá peněžními poměry v Rakousku-Uhersku a v cizině. Poukazuje na to, že v Německu a Rakousku je podnikání mnohem více spjato s úvěry než v ostatních zemích, a na rozdíly z toho vyplývající. Rovněž pojednává o emisi bankovek a omezování bankovních operací.
V další části článku se dr. Gruber zabývá dopravními a komunikačními prostředky. Zatímco vliv války na dopravu vnímá jako pozitivní, neboť válka nutí k výstavbě silnic a jejich udržování v dobrém stavu, vliv na komunikaci považuje za negativní, a to hlavně kvůli různým bezpečnostním omezením...

Jest možno reflací odstraniti krisi
Název: Jest možno reflací odstraniti krisi
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: cenová hladina, daňový výnos, devalvace, inflace, krise, měnová politika, mezinárodní obchod, národní důchod, Neville Chamberlain, reflační politika, Roosevelt, stabilizace měny, zlatý standard, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

O hospodářskou samostatnost malého státu
Název: O hospodářskou samostatnost malého státu
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: hospodářská samostatnost, mezinárodní obchod, protekcionismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Jan Stocký se v publikaci věnuje úvahám o hospodářské soběstačnosti tehdejšího Československa, které byly v té době velmi rozšířené vlivem velkého množství ochranářských opatření jednotlivých zemí. Jedná se tedy o studii, zda by bylo tehdejší Československo schopné být hospodářsky samostatné.
Autor analyzuje závislost tehdejšího Československa na obchodu s ostatními zeměmi. Zjišťuje intenzitu této závislosti a zamýšlí se nad možnou substitucí takovými surovinami, které by nahradily suroviny, na jejichž dovozu bylo tehdejší Československo závislé...

O naši hospodářskou, zvláště průmyslovou politiku
Název: O naši hospodářskou, zvláště průmyslovou politiku
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: hospodářská politika, mezinárodní obchod, zbrojení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor opisuje úpadok hospodárskej a priemyslovej politiky a možné riešenia, ktoré by mali zlepšiť životnú a duševnú úroveň.

(Vyoral Martin)

Obchodněpolitické otázky
Název: Obchodněpolitické otázky
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: Evropa, evropská celní unie, mezinárodní obchod, mezinárodní smlouvy
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Peníze: lidové poučení
Název: Peníze: lidové poučení
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: bankovka, centrální banka, měna, měnová politika, mezinárodní obchod, platební styk, směna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Práce se zabývá otázkami směny, peněz a mezinárodního obchodu. Popisuje proces vzniku peněz, bankovek a centrální (cedulové) banky, dále pak fungování mezinárodního platebního styku a československou měnovou politiku 20. let.

(Mádr Pavel)

Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Název: Účinky zkušeností válečných i poválečných na vědu národohospodářskou
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: cedulové banky, měnová politika, mezinárodní obchod, organizace, peněžní a cenová politika, Peněžni teorie, směr deflacionistický a inflacionistický, úroková míra
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor rozdělil svoji dílo do sedmi částí. V každé části rozebírá jeden ekonomický činitel a jeho stav před válkou a i po válce. Veliká pozornost je věnována kapitolám o peněžní a cenové politice, kde je snaha o zmapování vývoje cenové hladiny, dále směry cenové politiky (deflacionistický a inflacionistický ) a závěrem úroková míra.
V ostatních kapitolách je pojednáno o otázkách měnových, o cedulových bankách, mezinárodní obchodní politice nebo o organizaci.
 

(Rožánková Alice)

Valutní dumping
Název: Valutní dumping
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: dumping, inflace, mezinárodní obchod, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Valutní dumping je v krátkém úvodu představen jako specifická forma dumpingu. Lze jej nejjednodušeji popsat jako jev, ke kterému může docházet při disparitě domácích a mezinárodních cen. Valutního dumpingu se pak podle autora článku dopouští ten, který vyváží za ceny vyšší než domácí, ale nižší než mezinárodní. Průběžně s prezentací teoretického fundamentu je probírána otázka poválečného vývoje Německa, jehož aktivity na poli mezinárodního obchodu do značné míry spadaly do vyložené definice valutního dumpingu. Nezanedbatelný vliv na to měla mj. probíhající hyperinflace, která je též zmíněna jako jeden z hybných faktorů.   

(Olekšák Petr)