SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dobrovolné pojištění pro případ úrazu
Název: Dobrovolné pojištění pro případ úrazu
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: pojištění, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

V článku je znázorněno rozšíření povinného pojišťovnictví o pojištění dobrovolné, a také kdo všechno spadá do jednotlivých kategorií pojištění povinného. Autor zde podává obraz tehdejší situace nesplněných očekávání, co se týče dobrovolného pojištění podniků a jeho klesající význam každým rokem. Z konkrétních údajů je možné vyčíst jednotlivé počty pojištěných podniků, nahlášených úrazů a odškodnění.
Klíčová

(Lišková Zuzana)

Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním
Název: Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: horníci, hornická pokladna, pojištění, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek doktora Wintera podrobně popisuje problematiku pojištění horníků na počátku 20. století. Nejdříve byli dělníci pojištěni u svých pokladen, které patřily majitelům dolů, a tím měli velké výhody oproti normálním dělníkům, kteří pojištěni nebyli vůbec. Poté bylo ovšem zavedeno pojištění dělníků, ale horníci zůstali u svých pokladen. Netrvalo dlouho a horníci si všimli toho, že pojištění dělnické, státní, je výhodnější než to jejich. Proto začali agitovat pro zrušení pokladen a zavedení státního pojištění hornictva. Odpovědí jim mělo být usnesení z  3. 11. 1908, které je v článku podrobně popsané a které oblast pojištění horníků upravovalo...

O jednotnou nemocenskou pojišťovnu
Název: O jednotnou nemocenskou pojišťovnu
Autor: Lukáš, Josef
Klíčová slova: nemocenská pokladna, pojištění, pojišťovna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek se zabývá návrhem nového zákona o nemocenských pojišťovnách. Především vyzdvihuje rozdíly mezi tímto návrhem a zákonem z 9. října 1924, č. 221 sb. z. a n.  Článek dále také zaznamenává, jaké typy pojišťoven budou zrušeny, případně zachovány. Zmíněno je také, kdo může být členem té které pojišťovny, a kolik členů musí pojišťovna mít, aby nebyla zrušena. Rozebírány jsou též problémy, které mohou s novou úpravou zákona nastat – např. příslušnost k pojišťovně.

(Faustová Tereza)

Pět let sociální politiky
Název: Pět let sociální politiky
Autor: Brügel, Johann Wolfgang
Klíčová slova: gentský systém, nezaměstnanost, podpora, pojištění, sociální péče
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Vláda, která nastoupila v prosinci 1929, spadá časově téměř do doby, kdy dochází k těžké hospodářské a agrární krizi. K datu 28.2.1933 bylo v ČSR 920 tis. nezaměstnaných, obstarávání práce bylo tedy v popředí sociální péče státu. Autor se zabývá některými kroky, které vláda učinila.
     Důležitým bodem bylo zlepšení gentského systému. Délka vyplácené podpory byla v r. 1930 prodloužena z 13 na 26 týdnů, výměra státního příspěvku byla stanovena na 18 Kč na den. Byly vypláceny mimořádné podpory v nejvíce postižených výrobních odvětvích (textil, sklo, kovoprůmysl)...

Pojištění zemědělského dělnictva ve vládním programu pojišťovacím
Název: Pojištění zemědělského dělnictva ve vládním programu pojišťovacím
Autor: Fiedler, František
Klíčová slova: dělníci, pojištění, příspěvek, vládní program
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Článek rozebírající reformu Vládního programu pojišťovacího z roku 1887/8, která se týkala pojištění lidí pracujících v zemědělství. Autor zaujímá kritický postoj vůči reformě, v úvodu článku ji bez osobních připomínek popíše. V další části článku konkrétně ukazuje, jaké finanční náklady by úrazové a nemocenské přineslo zaměstnancům a státu. Upozorňuje na nedostatky, netýká se všech pracovníků zemědělství.

(Kopecká Lenka)

Sociální politika a hospodářství
Název: Sociální politika a hospodářství
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: Mezinárodní asociace pro sociální pokrok, nezaměstnanost, pojištění, práce, sociální politika, vídeňský kongres
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek shrnuje hlavní myšlenky přednesené na vídeňském kongresu Mezinárodní asociace pro sociální pokrok, jehož hlavním tématem bylo potírání nezaměstnanosti a zajištění vyšší životní úrovně. V první části se článek věnuje racionalizaci, úpravám pracovní doby, mezd a náplně práce. Další část se dotýká tématu mezinárodní úvěrové kontroly a změn cen na základě fáze hospodářského cyklu. V závěru článku jsou shrnuty stanoviska kongresu týkající se správného nastavení pojištění v nezaměstnanosti a jeho financování.

(Müller Tomáš)

Svépomoc na poli hospodářském
Název: Svépomoc na poli hospodářském
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: družstva, Fr. Kampelík, Friedrich W. Raiffeisen, Hermann Schulze, kolektivní vyjednávání, pojištění, úvěr, věřitel
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Kniha se zaměřuje, jak už napovídá název, na svépomoc. Svépomocí se zde rozumí takové společenské útvary, v nichž se lidé trpící určitým sociálním zlem sdružují, aby si vlastní silou svoje postavení zlepšili, ale přitom nepoškodili zájem celku. V jednotlivých kapitolách knihy jsou pak velmi srozumitelně popsány jednotlivé druhy svépomoci, a to konkrétně pojišťování, odborové sdružování a družstevnictví.
 

(Frenclová Kateřina)

Výklady národohospodářské
Název: Výklady národohospodářské
Autor: Kalina, Antonín Pravoslav
Klíčová slova: pojištění, průmysl, úvěry, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Celou knihu autor pojal jako výkladovou učebnici národního hospodářství české země. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž každá kapitola pojednává o jiném tématu: průmysl, zemědělství, úvěry a snahy sociální a pojišťování.

(Zámečník David)