SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Anglie, dělnická třída, Domovské právo, chudoba, Klíčová slova: zemská správa, kraje, krajští hejtmané, migrace, obec místní, obec okresní, okresy, Prusko, rolnické společenství, samospráva, sdružování, Stát, stavovské sdružovaní, veřejná správa, veřejná správa, zákony, zastupitelstva, zemský sněm
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Bráf, A. Idey a skutečnosti v samosprávě. In Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 114–133.
Článek popisuje dualismus pravomocí, vzniklý po Prosincové ústavě 1867, a zkoumá prosazování myšlenek samosprávnosti. Popisuje historický vývoj a důvod vzniku samosprávy a její stav v současné Anglii a Prusku. Dochází na konkrétních příkladech závěru, že se samosprávnost pomalu ve společnosti prosazuje. Zdůrazňuje potřebu ji chápat jako účast občanů na výkonu veřejné správy, a ne jako autonomii společenství bez vnějších zásahů. Jedná se o doplnění a reakci autora k článku Prof. Dr...

Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací
Název: Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: demografická statistika, domovské právo, chudinství, legislativa, právo sociálního zabezpečení, Rakousko - Uhersko, samospráva, tuláctví, Veřejná správa
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1884
   
Abstrakt:

Albín Bráf v první části knihy nastiňuje základní výklad tehdy platného domovského zákona z roku 1863 a statistická data pro jednotlivé rakouskouherské země, a na jejich základě obhajuje doporučení ke změně tohoto zákona. V druhé části knihy se autor zabývá znovu obnovenou společenskou potřebou vyřešit starý nešvar, kterým je žebráctví a tuláctví. Společnost si žádá zřízení donucovacích pracoven, které provázejí mnohočetné nejasnosti, počínaje náklady na zřízení až po jejich represivní a polepšovací funkci.

(Jůzová Marie)

Englišova Malá finanční věda a význam Englišovy teorie pro dogmatiku finanční vědy
Název: Englišova Malá finanční věda a význam Englišovy teorie pro dogmatiku finanční vědy
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: Bastable, Bodin, Dalton, daně, daňová únosnost, decentralisace, dogma, Engliš, finanční hospodaření, finanční věda, historická škola, Kaizl, kolektivní potřeba, Locke, Malá finanční věda, noetické hledisko teologické, poplatky, předmět finanční vědy, přesunování daní, samospráva, scholastikové, sociální užitečnost, stát, státní příjmy, státní výdaje, vědecká metoda, velká Finanční věda, Wagner
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor se snaží zhodnotit finanční vědu v rámci dogmatického vývoje, která je obsažena v Englišově Malé finanční vědě, což je novým zpracováním velké Finanční vědy. Zpočátku popisuje vývoj nauky o daních a jednotlivé teorémy tak, jak je podávaly starší teorie a snaží se o vysvětlení přínosu nové teorie. Dále shrnuje předmět finanční vědy a popisuje, jaký je její poměr k národnímu hospodářství, uvádí metody finanční vědy. Autor rovněž popisuje, jak Engliš vychází z noetického hlediska teologického, za formu považuje sociální účel, jako obsah uvádí ideál národa zdravého a vzdělaného...

O finančním hospodářství samosprávných svazků
Název: O finančním hospodářství samosprávných svazků
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: regionální správa, samospráva
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Přepis přednášky uvedené na Svazu českých okresů z 13. března 1923 přináší kritický pohled na stav systému samosprávy v ČSR. Nepříliš lichotivá zpráva se snaží nalézt důvody tohoto ne zcela uspokojivého stavu. Za tím účelem se vrací do časů Rakouska-Uherska, srovnává správní systém se soukromým sektorem, důsledně zkoumá způsoby financování a v závěru se zabývá reformou samosprávního sektoru za účelem jeho dalšího rozvoje.

(Olekšák Petr)

Rozpočet na rok 1928
Název: Rozpočet na rok 1928
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: konsolidace, samospráva, Státní rozpočet
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Po předložení poslanecké sněmovně Karel Engliš shrnuje hlavní myšlenky státního rozpočtu na rok 1928. Ačkoliv formální stránka zůstává nezměněna, především administrativní rozsah rozpočtu je menší a tato stabilizace se jeví jako velký úspěch. Uvádí, že oproti předchozím obdobím byly regulovány samosprávné výdaje a i přes konsolidační problémy, je rozpočet aktivní.

(Zemanová Miroslava)