SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860
Název: Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Josef II., Karel VI., Marie Terezie, zahraniční obchod, živnostenská politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1907
   
Abstrakt:

Úvodem autor kritizuje spis Dra Karla Příbrama „Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860“, který vyšel v roce 1907 a následně poskytuje obšírnější výtah díla. Ten mapuje vývoj živnostenské politiky v průběhu 18. a 19. století za vlády Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka I.
První část je zaměřena na nedostatky dané doby, na rakouský průmysl, jeho nepříznivý stav, a rovněž soudobé politické a hospodářské překážky pro provozování živnosti.
Následující část přibližuje zřizování komerčních institucí, úřadů a koncesí a jejich cíl, kterým bylo pomoci pozdvihnout mj...

Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých
Název: Hospodářství a národnost v poměrech česko-německých
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Čechy, konkurence, Německo, ochranná cla, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Zabývá se otázkou zda má obyvatelstvo podporovat domácí výrobu a výrobce, i za cenu vyšší ceny a nižší kvality, nebo zda má upřednostnit svůj ekonomický zájem a nakupovat levnější a kvalitnější výrobky zahraniční. Snaží se zodpovědět otázku jak se má pomáhat rozvíjejícím se odvětvím a jaké následky taková pomoc může mít po uvedení do praxe. Všechny tyto poznatky ilustruje na Německu a jeho výrobnách. Je zde detailně popsáno ochranářské chování Německého obyvatelstva v Čechách na území s většinou německého obyvatelstva. Ve shrnutí autor říká, že by se češi měli chovat nacionálně a podporovat české výrobce, ale pouze v případě že tato podpora neuškodí jejich osobní ekonomické situaci...

Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu
Název: Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu
Autor: Vybral, Vladimír
Klíčová slova: úvěrová politika, vývozní úvěr, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Válečný rozvrat světového hospodářství a poválečná deprese hospodářského života potřebovali návrat do normálu. Hlavním směrem bylo oživení mezinárodního obchodu. Dochází tedy ke střetu liberálistické politiky svobodného obchodu a celního protekcionismu se státní intervencí. Zavádějí se obchodně politická opatření a přímá státní podpora vývozu domácího zboží, jde o přímé subvencování domácího vývozu a zejména finanční podpora exporního úvěrování. Účelem bylo změnit riziko financujícího i exportujícího podniku. Důležitá otázka, jak rozvinout náš zahraniční obcod. Pro nově vzniklý stát se hospodářská expanze prostřednictvím zahraničního obchodu staví zcela jinak než je tomu u starých států...

Náš zahraniční obchod po devalvaci Kč
Název: Náš zahraniční obchod po devalvaci Kč
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: devalvace, dovoz, platební bilance, vývoz, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Jak autor článku uvádí, účelem devalvace měny bylo podle zákonodárce vyrovnání rozdílu mezi kupní silou koruny na domácím a zahraničním trhu. Autor podrobně popisuje směr a rozsah vývozu po tomto monetárnímu zásahu, a to vzestup vývozu do Německa a pokles vývozu hlavně do clearingových zemí střední Evropy (vývozu na úvěr). Pokles cen čsl. zboží ve zlatě sice podněcuje levnější vývoz a soutěživost, nicméně ceny dovážených surovin stouply více než poklesly ceny vyvážených hotových výrobků. V závěru se snaží nastínit možný budoucí vývoj.

(Vokurková Lucie)

Obchodně politický problém střední Evropy
Název: Obchodně politický problém střední Evropy
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: celní kontingenty, cla, Československá republika, doložka nejvyšších výhod, Jugoslávie, Maďarsko, Mezinárodní obchodní komora, ochranářství, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Střední Evropa, vyrovnávací cla, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Tato publikace popisuje poválečný stav Evropy, přičemž jako nejvýstižnější charakteristiku užívá slovo nestálost. Autor se jednoznačně staví proti ochranářství a požaduje opatrné a postupné snižování cel. Dále nám publikace nabízí hospodářskou charakteristiku jednotlivých zemí střední Evropy. Autor vychází hlavně z usnesení Mezinárodní obchodní komory.

(Tišl Zdeněk)

Peněžní trh v řízeném hospodářství
Název: Peněžní trh v řízeném hospodářství
Autor: Hraše, Josef
Klíčová slova: bezpeněžní platební styk, peněžní trh, plánované hospodářství, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1948
   
Abstrakt:

Na peněžním trhu vyplývá z  obchodů cena, obchoduje se zde s pohledávkami. Lze ho dělit na trh krátkodobý, ten především zásobuje průmysl úvěry, a dlouhodobý, který poskytuje peněžní prostředky peněžním ústavům a právnickým osobám na dlouhou dobu; mluvíme pak o kapitálovém trhu. Vývoj hospodařícího lidstva dospěl k plánovanému hospodářství. Původně každý jednotlivec hospodařil k uspokojení vlastních potřeb, avšak hospodaření bylo v některých úsecích nežádoucí, proto musela zasáhnout státní moc, v zahraničním obchodu se prosadila cla. Plánované hospodářství klade do popředí hospodářský plán, stanovující účel a cíl, kterého se chce dosáhnout...

Platební bilance 32 států v letech 1931 a 1932
Název: Platební bilance 32 států v letech 1931 a 1932
Autor: Roos, Zdeněk
Klíčová slova: mezinárodní srovnávání, platební bilance, zahraniční obchod, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá zkoumáním publikace Společnosti národů popisující detailní změny ve struktuře platební bilance 32 států včetně USA, Velké Británie a Japonska v letech 1931 a 1932. Základní položkou je hodnota zahraničního obchodu, zkoumá jeho pokles v posledních letech a důvody, které k tomu mohly vést. Zabývá se i změnou struktury zahraničního
obchodu – přelivem z bilaterálního na triangulární obchod, dále funkcí položky zlato na účtech platebních bilancí států a zmiňuje přesun krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.

(Vokurková Lucie)

Podpora vývozu
Název: Podpora vývozu
Autor: Fafl, Zdeněk
Klíčová slova: Podpora vývozu, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Článek se věnuje obsáhlému programu podpory vývozu, který ovšem z větší části nebyl uskutečněn. Popisuje tehdejší situaci v oblasti podpory vývozu, a dodává, kdo se zabývá obchodní politikou. Dále nabízí návrhy, které se týkají podpory vývozu ve všech směrech. Na závěr kritizuje omezení zahraničního obchodu.
V doslovu k článku o podpoře vývozu je kritika Rašínovy deflační politiky. Autor ukazuje chyby, které byly provedeny v r. 1934 a popisuje, jakým problémům se ekonomika neubrání. Na závěr dodává, že je v zájmu státu, starat se o rychlou aktivní podporu vývozu, zejména pak uvolnění zahraničního obchodu.

(Škodová Ivana)

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Rakousko a jeho hospodářska existence
Název: Rakousko a jeho hospodářska existence
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: krize, průmysl, Rakousko, Švýcarsko, uhlí, zahraniční obchod, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Kniha podává obraz stavu rakouského průmyslu, zemědělství a zahraničního obchodu před válkou a po válce. V knize je zachycen vývoj vzniklé krize, její důsledky a příčiny

(Lišková Zuzana)

Regionální hospodářské dohody v Evropě
Název: Regionální hospodářské dohody v Evropě
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: Hospodářské uskupení, zahraniční obchod, Ženevská konference
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor se zabývá otázkou nadnárodních hospodářských celků. Krátce popisuje příklady již existujících hospodářských celků, které využívají výhod volného zahraničního obchodu. Podrobněji se věnuje otázce možné československé integrace popřípadě středoevropské integrace. Zvláště autor rozpracovává případ hospodářské unie, založené na zemědělských produktech, ovšem s výrazným státním intervencionismem. Především je v celém textu zdůrazňována výhoda volného zahraničního obchodu.

(Schmödl Jan)

Zahraniční obchod a platební bilance Československa za rok 1933
Název: Zahraniční obchod a platební bilance Československa za rok 1933
Autor: Šourek, Antonín
Klíčová slova: deflace, devalvace, platební bilance, saldo, zahraniční obchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor článku se zabývá devalvací československé měny, nástrojem k vyrovnání domácí cenové hladiny na úroveň cenové hladiny světové, jako méně tíživého prostředku než je deflace. Obchodní bilance je nejdůležitější položkou československé platební bilance. Zmiňuje vyhlídky zahraničního obchodu, účinky měnového opatření zejména na vývoz
československého zboží, ale i nezáměrný účinek – usnadnění vývozu – vede samočinně ke ztížení dovozu. Omezení mezinárodního obchodu vidí v platebních potížích jednotlivých zemí, zejména v roce 1933 a 1934 a  na základě výroční zprávy Národní banky rozděluje čsl...