SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Choroby zemských financí českých a jich léčení
Název: Choroby zemských financí českých a jich léčení
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: daně, daňová reforma, schodek, stavovské hospodářství, veřejné výdaje, veřejný rozpočet, zdanění, zemské finance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Článek charakterizuje situaci tzv. zemských financí v inkriminované době v naší zemi. Diskutuje o tom, co by z veřejných financí mělo být hrazeno, a zda tomu tak je, či nikoliv. Předmětem diskuze se stává i daňové rozvrstvení, determinanty, které jej ovlivňují, rozdělování veřejných financí do jednotlivých oborů a úseků, krytí státních výdajů a rovněž i historický vývoj tohoto procesu. 

(Čížková Michaela)

Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Název: Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daňové osvobození, domácnost, dvojí zdanění, fyzická osoba, jmění, kapitál, komoditní společnost, konkurence, obchodní kniha, obchodní společnost, obchodní zákon, podíl na zisku, podnik, poplatník, právnická osoba, všeobecná daň výdělková, výnos, výnosová daň, zdanění, zisk
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku začíná modelovým sporným příkladem, na kterém ukazuje základní charakteristické znaky a zkoumá otázku zdanění. Nejprve se zabývá všeobecnou výdělkovou daní u fyzických osob, jejím předmětem a věcným vymezením, rozlišuje u těchto osob hospodářství výdělečné a spotřební a zkoumá, které výnosové statky jsou podrobeny výdělkové dani. Dále vymezuje zásady obchodního zákona o vedení obchodních knih. U právnických osob určuje, co je předmětem jejich daně...

Pozadí hospodářských problémů Ameriky
Název: Pozadí hospodářských problémů Ameriky
Autor: Friedrich, Vilém J.
Klíčová slova: minimální mzda, program NIRA, teorie kupní síly, zdanění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Článek se zaměřuje na politiku prezidenta Roosevelta, která ačkoli byla považována za socialistickou, měla ve skutečnosti podle jeho přesvědčení pomoci i kapitalistům a měla směřovat především ke stabilizaci hospodářského vývoje. Ústřední otázkou byl poměr výroby spotřebních statků a kapitálových zisků, aby byl udržen co nejrychlejší hospodářský růst bez větších výkyvů. Ačkoli některé studie tvrdily, že jedinou cestou ke zvýšení kapitálových investic je omezení spotřeby, opak se prokázal pravdou a hlavním bodem Rooseveltova programu se stalo povzbuzení spotřeby. V další části se článek zabývá Teorií kupní síly, kdy se Roosevelt snažil o zvýšení důchodů všech vrstev...

Zdanění cukru
Název: Zdanění cukru
Autor: Radvan, Josef
Klíčová slova: cukr, příplatek z cukru, Radvan, zdanění, zmocňovací zákon
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Pro orientaci daň z cukru v roce 1913 tvořila 39 % nepřímých daní a 12 % díl z celkového příjmu z daní, což samo vypovídá o důležitosti tématu v dané době. Autor zde detailně popisuje historický vývoj výběru této daně. Důrazně se zastavuje u momentu, kdy rakouská vláda v roce 1918 na základě zmocňovacího zákona nařídila vybírání zvláštního příplatku z cukru. Dlouho se však vybírání příplatku nepodařilo uzákonit. Dokonce 1921/1922 byl vybírán bez jakýchkoliv nařizovacích podkladů. Nakonec až v roce 1922 byl výběr uzákoněn pod pojmem „daňová přirážka“. Radvan přehledně a důsledně rozebírá následky této daňové přirážky.

(Řehová Vendula)

Zdanění sirek
Název: Zdanění sirek
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: zdanění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek pojednává o ambicích rakouské vlády monopolizovat výrobu sirek. Zaobírá se fiskálními a dalšími aspekty, které hovoří ve prospěch tohoto kroku. Analyzuje úskalí výroby sirek (zdravotní aj.), jejich nákladovou analýzu při výrobě a kapitálový rozpočet. Článek dále diskutuje dopady zavedení daní v ostatních zemích a postoj spotřebitelů k uvalení této daně.

(Čížková Michaela)