Publikace o Alma Mater

ALBRECHT, C. : The Czech Economics Profession before 1914 in: MCCLELLAND, C.;  MERL, S.; SIEGRIST, H.; eds. Professionen in modernen Osteuropa/Professions in Modern Eastern Europe.  Berlin: Duncker und Humblot, 1995, s. 311-32
BAŽANTOVÁ, I., Počátky výuky ekonomie jako vědecké disciplíny na Právnické fakultě pražské univerzity. In PALATOVÁ, D., a TOMÁŠKOVÁ, E. (edS.). Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2006, s. 17 – 30
CONNELLY, J. The Sovietization of East German, Czech and Polish higher education, 1945-1956.  Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000
Českoslovanská akademie obchodní v Praze, za dvacetipětletého trvaní jejího od r. 1872 do r. 1897.  Praha, Českoslovanská akademie obchodní 1898.
DEVÁTÁ, M., OLŠÁKOVÁ, D.: Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953). Počátky marxistického vysokého školství. In: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy, svazek 23. Praha: ÚSD 2010.
DOLEŽALOVÁ, A. Co dělat? Místo marxismu-leninismu v hospodářském vývoji komunistického Československa. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 4, s.62-83. ISSN 0572-3043
DOLEŽALOVÁ, A. a kol., Učíme ekonomii 90 let. Praha : Wolters Kluwer 2011
DVOŘÁK, L.F. Studium věd národoospodářských, státních a obchodních u nás a jinde. In.: Obzor národohospodářský. Praha: J. Otto, 1912. roč. XVII., s. 419-426, 512-520. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/
GRUBER, J.: Vysoké školy obchodní.  Obzor národohospodářský,1898, 3, pp. 101-05. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/
CHYTIL, Z., SOJKA, M. České ekonomické myšlení v letech 1948-1969. Politická ekonomie 4/2003, Praha 2003, 565-591.
KRAMEŠ, J.: Místo Albína Bráfa ve vývoji českého ekonomického myšlení. Politická ekonomie, 1999, roč. 47, č. 3, s. 393 – 399. ISSN 0032-3233.
LINHART, V.: 1938.; týž   Reforma Vsyoké školy obchodní: Ideový návrh.  Praha, 1946.
NOVOTNÝ, J. M. Vysoka škola obchodní: Několik kapitol o tom, jak se vyvíjela, čeho dosáhla a čeho potřebuje.  Praha, V. Linhart, 1938
NOVOTNÝ, J. M.. Reforma Vysoké školy obchodní: Ideový návrh.  Praha Typescript 1946.
NOVOTNÝ, J. M. 1953. A Library of Public Finance and Economics. New York, Burt Franklin, 1953
SEDLÁK, V. : Vyznamná opatření v výstavbě ekonomického školství. Politická ekonomie. 1953, 1, s. 181-88
SEDLÁK, V. 20 let Vysoké školy ekonomické v Praze, 1953-1973.  Prague, Vysoká škola ekonomická, 1973.
ŠAUER L.;  ŠAUEROVÁ, I. : Vysoká škola obchodní. In.: Acta Polytechnica VI (Všeobecná) 1984, 1, s. 5-46
ŠLEMR, J. : Česká vysoká obchodní škola. Finanční listy , 27. ledna 1907
Vysoká škola obchodní a její problémy v prvním desitiletí, 1919-1929. Praha, Vysoká škola obchodní, 1930
ZÁVODSKÝ, P. Přehled vývoje vysokoškolského vzdělávání ekonomů na území ČR do vzniku VŠE. In: HOŘEJŠÍ, B. et al.: Vysoká škola ekonomická v Praze 1953-2003: minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Oeconomia 2003, s. 22-62

Nepřehlédněte

Kontakty

Napište nám…

Pokud Vás zaujal projekt výzkumu historie Vysoké školy obchodní a Vysoké školy ekonomické, a chcete se podělit o své dojmy, popřípadě máte zájem o jakoukoliv formu spolupráce, pište prosím Antonii Doležalové na adresu antonie.dolezalova@vse.cz