Miloš Horna

Datum narození : 18. leden 1897
Místo narození : Praha
Datum úmrtí : 8. listopad 1958
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 6
Přečti si

Měnová novela, In: Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Horna, Miloš

Autor se ve svém příspěvku zabývá problematikou měnové novely, jejímž cílem bylo podřídit měnovou oblast Protektorátu Říši. Věnuje se především tématu stanovení směnného poměru mezi českou korunou a německou markou, jehož výše byla určena 10:1. Udává, že tento kurz byl zvolen kvůli snadné přepočitatelnosti a lepšímu vystižení cenových hladin obou států, než jak by byl vyjádřen poměrem zlatého obsahu obou měn. V další části textu poukazuje na body, k nimž musí dojít, aby kurz byl použitelný i ve vnějším styku s ostatními zeměmi a nakonec zmiňuje zvýšení obsahu zlata v české ko...

Přečti si

O konjunkturní průkaznosti Čsl. statistik trhu práce, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Horna, Miloš

Článek se zabývá nezaměstnaností, která nastala po nástupu četnější mladé generace do pracovního procesu. Na datech, zobrazujících nezaměstnanosti a pohyby obyvatelstva, ukazuje autor výkyvy posledních let. Autor se detailně věnuje každé vzniklé situaci na trhu práce, vyjmenovává vlivy, které působí na nezaměstnanost a přidává také odůvodnění, proč k tomu došlo.

(Škodová Ivana)

Přečti si

O statistické postižitelnosti měnových disparit, In: Obzor národohospodářský XLIII. (1938)

Horna, Miloš

Cílem tohoto článku je schopnost statisticky zjistit možné odchýlení měnového kursu od rovnovážného stavu a dále potom velikost takové disparity. Podrobně autor potom popisuje statistické možnosti postihnout disparitu v úsecích: měnových kurzů na zahraničních bursách, indexů mezinárodních cenových hladin, materiálního vývoje mezinárodního proudu statků a služeb, postižitelnosti příčin disparit a postihu pokladního vývoje platební bilance. V další části se autor zabývá tvorbou a vyhledáváním disparit měnového kurzu. Na závěr potom hodnotí schopnost statistiky disparity odhalit.

...
Přečti si

O účincích československé devalvace, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Horna, Miloš

Text je kritikou recense Dr. Vilibalda Mildschuha: „Conséquences de la modification du régime monétaire tchécoslovaque du 17 février 1934“, která se zabývá účinky československé devalvace na hospodářství Československa.
Kritika je rozdělena na tři části. První část se popisuje účinky na ceny, druhá část účinky na vývoz a třetí část účinky na nezaměstnanost. Autor tohoto článku kritizuje Dr. Vilibalda Mildschuha, že jeho posudek vyznívá neoprávněně nepříznivě, poněvadž je založen pouze na povšechných tvrzeních a na nesystematicky studovaných statistikách...

Přečti si

Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu, In: Obzor národohospodářský XLIII. (1938)

Horna, Miloš

Autor se ve článku snaží nastínit příčiny rozdílné nezaměstnanosti v různých regionech v Československu a vychází ze situace po velké hospodářské krizi. Určujícími faktory podle něj jsou, zda je daná oblast spíše zemědělskou či průmyslovou, případně složení tamního průmyslu, a zda se jedná o převážně dovozní nebo vývozní oblast. Hospodářská krize ukázala, že mnohem zranitelnější jsou oblasti vývozní než dovozní. Zároveň potvrdila tézi, že za krize je zemědělské dělnictvo více schopné se uživit než dělnictvo průmyslové...

Přečti si

Vývoj měny a cedulové správy v Protektorátu, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Horna, Miloš

Článek se zabývá opatřeními v rámci měnové a bankovní soustavy, která byla nutná provést v roce 1939 po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Popisuje vývoj koruny ve vztahu ke slovenské koruně po osamostatnění Slovenska a o vztahu k říšské marce, která se stala na území Protektorátu platnou. Vysvětluje, proč bylo z hospodářského hlediska v zájmu Říše i Protektorátu ponechat tyto měny oddělené a definované mezi sebou směnným kursem.

(Helanová Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání