Historický vývoj pojišťovnictví

Autor: Svoboda, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářské dějiny, mezinárodní srovnávání, pojistné právo, pojištění osob, pojišťovnictví, pojišťovny
Bibliografický záznam: SVOBODA, Karel. Historický vývoj pojišťovnictví. Praha:Sdružení českoslovanského úřednictva ústavů peněžních. 1910, s. 128. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Sdružení českoslovanského úřednictva ústavů peněžních
Rok: 1910
Rozsah stran: 128
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V knize je popsán vznik a vývoj pojišťovnictví od jeho počátků ve starověkém Římě po rok 1910. Jsou zde popsány požární, životní a sociální pojišťování v různých státech Evropy, především situace v Německu a Rakousko-Uhersku. Autor srovnává soukromé a veřejné pojišťování, dobrovolné a nucené. Popisuje různá národní specifika pojišťování.

(Marková Tereza)

Hodnocení:

Autor čtenáře seznamuje s historií pojišťovnictví, vysvětluje tento pojem a dále se věnuje vývoji pojišťovnictví od jeho kořenů ve starověkém Řecku až po svoji současnost, rok 1910. Věnuje se pojišťovnictví v evropských státech (zejména v Německu, Rakousko-Uhersku, Anglii, Francii a Itálii), zmiňuje se však krátce i o situaci v USA a Austrálii. V knize jsou důkladně popsána různá národní specifika a zvláštnosti v pojišťování. Autor se zaměřuje na 3 hlavní odvětví pojišťování, která byla v jeho době rozšířená - požární, životní a sociální pojišťování.

Dílo je komplexně zpracované, je znát, že autor má o problematice hluboké znalosti. Dle uvedených citovaných knih autor prostudoval mnoho literatury zabývající se pojišťovnickou tematikou.

Svoboda řeší vliv různých aspektů na pojišťovnictví a dokáže se na problematiku pojišťovnictví dívat hned z několika pohledů - z pohledu státu, podnikatelů, vyšších i chudších vrstev obyvatelstva. Tím přináší zajímavý pohled na tuto problematiku.

Nejedná se o dílo čistě encyklopedické - v některých částech lze vysledovat, k jakému názoru se autor přiklání, čemu dává přednost.

Nelze si nepovšimnout, že autor měl určité ekonomické vzdělání, protože se obvykle přikláněl k "ekonomičtějším řešením" - například upřednostňoval soukromé pojišťovnictví před monopolním státním a podobně. V těchto ohledech s ním samozřejmě souhlasím.

Jazyk díla je stále srozumitelný, překvapivé jsou pro mě některé zastaralé tvary slov - například socialism, merkantilism, theorie.

Zajímavé je sledovat, jak pojišťovnictví vznikalo. Nenapadlo by mě například počátky pojišťovnictví hledat v krevních mstách.

Vyspělost a propracovanost pojišťovnictví odráží vyspělost daného státu, považuji za zajímavé sledovat vývoj pojišťovnictví v kontextu s hospodářským vývojem daného státu.

Jako velmi zajímavé hodnotím také to, že Svoboda ve své knize jmenoval různé důležité osobnosti té doby, které nějak ovlivnily systém pojišťovnictví. Ať už to byli panovníci (Marie Terezie), politici (Bismarck) nebo matematici (Gauss, Halley, Bernoulli). Propojením činů zmíněných osobností s dobou, ve které žily a vyvíjely činnost, posílil Svoboda i celkový vjem, který na mne osobnosti učinily.

V knize bych ještě uvítala nastínění vývoje pojišťovnictví v jiných částech světa. Autor neuvádí, že se zaměřuje pouze na evropský vývoj, navíc se zmiňuje o situaci v Americe a v Austrálii, proto myslím, že měl okrajově zmínit i vývoj ve zbytku světa.

Kniha pro mě byla přínosem v získání zajímavých informací o vývoji pojišťovnictví. Jde o dílo velmi zdařilé a čtivé, a přestože je staré více než 100 let, lze jej použít i v dnešní době pro studijní účely.

(Marková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání