Marxův názor na dějiny a socialism

Autor: Modráček, František
Typ: kniha
Klíčová slova: Bernstein, družstvo, Engels, kapitál, Kautský, Marx, socialismus, znárodňování
Bibliografický záznam: MODRÁČEK, František. Marxův názor na dějiny a socialism. Praha:Zář. 1900, s. 210. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Zář
Rok: 1900
Rozsah stran: 210
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor ponúka pohľad na spoločnosť a jej rozbor v kontexte Marxových názorov a ideológie. Po postupnom predstavení základných pilierov a analýze v súdobej spoločnosti prichádza na záver publikácie kritika ideológie a dokazovanie chzbnosti predpokladov.

V úvode publikácie je predstavený pohľad na socializmus z pohľadu boja versus budovania. Kľúčovým cieľom je emancipácia nižších vrstiev a s tým spojené osvojenie si čo možno správneho názoru na spoločnosť. Ideál socializmu je dosiahnutie všeobecnej slobody a rovnosti blížiaci sa anarchistickému ideálu. Kapitola pokračuje úvahami o súdobej spoločnosti a porovnávanie zmýšľania marxistického, anarchistického a demokratického. Všetky majú spoločné prvky, postoje sa menia vplyvom vývoja, vedy a poznatkov o spoločnosti.
Rozbor ideológie – rozdelenie spoločnosti na hospodársky základ a nadstavbu.  Rozšírenie definície o vplyv objektívneho poznania – súboru vedomostí nahromadených pozorovaním seba samého a okolia. Toto poznanie priamo úmerne ovplyvňuje predstavy ľudí. Autor pokračuje úvahou o vplyve vedy na hospodárske pomery.
Posledná kapitola publikácie prináša kritiku Marxových predpokladov. Nachádzame tu Bernsteinovo vyvrátenie teórie o tom, že kapitalizmus spôsobuje neodvratne iba hromadenie kapitálu do rúk magnátov a nárast chudoby más, elimináciu strednej vrstvy. Kritike je podrobené i Marxovo presvedčenie o schopnosti a pripravenosti štátu prevziať kontrolu nad podnikmi, ktoré by znárodnil. Kapitola plynule prechádza k reakcii na Bernsteinovu kritiku, konkrétne názormi Kautského, ktorý sa snaží vyvracať jeho argumenty.

(Meštellér Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání