Dopravní politika

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Doprava, dopravní prostředky, dopravní trasy, letectví, plavba, silnice, železnice
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Dopravní politika. Praha:Knihtiskárna TYPUS Smíchov. 1924, s. 176. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Knihtiskárna TYPUS Smíchov
Rok: 1924
Rozsah stran: 176
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha se zabývá celkovou koncepcí dopravní politiky jako důležité součásti hospodářství států. Kniha je rozdělena na dvě části, v první se autor snaží popsat jednotlivé druhy tehdejších dopravních cest, jejich základní funkce a důsledky tehdejšího překotného vývoje dopravních prostředků. V druhé části se autor zaměřuje na podrobnější popis jednotlivých druhů dopravních cest a prostředků, popisuje jejich historický vývoj, současný stav a jejich funkce v dobovém hospodářství.

(Bláha Jan)

Hodnocení:

Velice čtivá kniha Dr. Grubera je logicky členěna na dvě navazující části, přičemž v první se autor nepříliš podrobně věnuje popisu základních druhů dopravy a jejich různém rozčlenění do logických skupin. Dále v této první části ekonomicky zdůvodňuje, proč ta která doprava prospívá nebo neprospívá hospodářství země a jakým způsobem přispívá k dělbě práce a podobně. První část působí až učebnicovým dojmem, a to díky přísnému členění různých druhů doprav na jednotlivé skupiny rozlišené např. dle předmětu dopravovaného materiálu. Tato část je nutným úvodem do problematiky dopravní politiky pro neznalého čtenáře, pro znalé však může být částmi nadbytečně popisná.

V druhé, rozsáhlejší části, autor popisuje nejen současný stav dopravních cest v různých zemích, ale také možná až moc zeširoka popisuje historický vývoj daných druhů dopravy, což může na čtenáře působit dokonce rušivým dojmem. V této části také velice vhodně popisuje tehdejší stav dopravní politiky států, ze kterých logicky nejvíce popisuje země bývalého Rakouska-Uherska. Místy se také objevují pasáže z tehdejší judikatury, což se zdá jako nutné pro dokonalé popsání situace na dopravním trhu tehdejšího Československa.

V závěrečné, nejkratší části autor popisuje trefně a z dnešního pohledu logicky skutečnost, že právě doprava je jedním ze stmelovacích prvků tehdejších zemí, že je věcí, kde nejvíce zemí najde shodu a že doprava je důležitou součástí nejen národních zájmů, ale i mezinárodního a kontinentálního rozvoje hospodářství.

Autor si počíná ve formulování svých myšlenek velice obratně a ačkoli je práce díky svému stáří plná historismů, je pro současného čtenáře snadno srozumitelná a čtivá. Práce je dělena na jednotlivé kapitoly pomocí paragrafů, což není mimo právnickou literaturu příliš obvyklé, v kontextu vydání pro spolek čsl. Právníků Všehrd se však jeví jako obvyklá.

(Bláha Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání