Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací

Autor: Bráf, Albín
Typ: kniha
Klíčová slova: demografická statistika, domovské právo, chudinství, legislativa, právo sociálního zabezpečení, Rakousko - Uhersko, samospráva, tuláctví, Veřejná správa
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací. Praha:Nákladem spisovatele. 1884, s. 71. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem spisovatele
Rok: 1884
Rozsah stran: 71
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Albín Bráf v první části knihy nastiňuje základní výklad tehdy platného domovského zákona z roku 1863 a statistická data pro jednotlivé rakouskouherské země, a na jejich základě obhajuje doporučení ke změně tohoto zákona. V druhé části knihy se autor zabývá znovu obnovenou společenskou potřebou vyřešit starý nešvar, kterým je žebráctví a tuláctví. Společnost si žádá zřízení donucovacích pracoven, které provázejí mnohočetné nejasnosti, počínaje náklady na zřízení až po jejich represivní a polepšovací funkci.

(Jůzová Marie)

Hodnocení:

Kniha se skládá ze dvou částí; v první autor obhajuje doporučení k brzké změně domovského zákona, které vzešlo z jednání českého sněmu v roce 1883 svolaného za účelem dobrozdání o jeho opravě. Změna zákona byla tehdy důležitá jak pro obecní správu, tak i pro její sociální dosah. Dotýkala se široké vrstvy obyvatel, která byla zaměstnávána podle aktuální poptávky na trhu, a proto se za prací musela volně stěhovat. A právě tato volnost, jakkoliv základními státními zákony prohlášená, byla omezena tehdejšími platnými předpisy o právu domovském. Autor člení spis na tři části: výklad zákona, statistická data včetně jejich komentáře a závěrem podává námitky ve prospěch změny zákona, které podporuje právě statistickými údaji, ale i častými nesnázemi a dopady, který platný zákon způsobuje. Při svém doporučení ke změně zákona bere v úvahu i zahraniční, konkrétně anglickou, belgickou a německou legislativu z této oblasti, a soustředí se také na budoucí podobu opraveného zákona včetně potřebných zákonných výjimek, které by měl zahrnovat. V dodatku uveřejňuje návrhy českého sněmu podané vládě na zasedání v r. 1883 ve věci domovského práva a veřejného chudinství.

Druhá část knihy začíná popisem společenské situace, která si žádala rázné zakročení proti množícím se zástupům žebráků a tuláků. Bylo proto zákonem ze dne 10. května 1873 rozhodnuto o zřízení pracoven, kde osoby štítící se práce k této budou donuceny a osoby nebezpečné veřejnému pořádku budou drženy. Bráf zde objasňuje některé nesrovnalosti, které zřízení nových institucí vyvolávalo: na jakém základě budou do pracoven lidé zařazeni, kdo ponese zřizovací náklady a kdo běžné správní náklady, technické a technologické podmínky v pracovnách, problém s dostatečným výnosem z prací v nich konaných a také komplikované dosahování úlohy polepšovny i policejního orgánu. Autor také ukazuje na konkrétních datech dosavadní účinky zákona z 10. května 1873 a uvádí zahraniční vzory a příklady těchto pracoven, přičemž se zaměřuje na anglické, francouzské, švýcarské, pruské a německé řešení problému žebráctví a tuláctví. Velmi zajímavé je řešení pro české země a dále také principy fungování těchto pracoven, jejich různorodost v evropském měřítku a také statistické údaje, kterými Bráf své postřehy a argumenty dokládá.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání