Karel Viškovský

Datum narození : 8. červenec 1868
Místo narození : Sušice
Datum úmrtí : 20. listopad 1932
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 11
Přečti si

Hospodářská družstva v českém zemědělství, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Viškovský, Karel

Článek pojednává o tvorbě a vůbec zrodu hospodářských družstev v našich podmínkách. Autor se zpočátku zabývá myšlenkou, proč se vlastně družstva zakládají v cizině, jaké jsou k tomu důvody a zda je to možné i u nás. Poté, co si na tyto otázky odpoví kladně a vše dokladuje na příkladech, věnuje se historii zakládání hospodářských družstev u nás.
Postupně popisuje vznik družstev v různých oborech našeho hospodářství, jaké byly jejich obtíže a úspěchy. V závěru ještě navrhuje možné změny systému zakládání a podpory těchto družstev. Vše vychází ze statistických údajů z různých oblastí, jejichž zdroj není uveden...

Přečti si

Ku sjezdu českých záložních spolků Raiffeisenských, In: Obzor národohospodářský I. (1896)

Viškovský, Karel

Článek se zabývá sjezdem Raiffeisenského spolku, který se konal 8. prosince r. 1894. Raiffeisenské záložny se v té době začaly teprve rozšiřovat. Byly to malé útvary pro jednu nebo více obcí s neomezeným ručením členstva. Tyto záložny poskytovaly úvěry drobným rolníkům. Na sjezdu byl předčítán dopis jednoho bankovního ústavu, který však tyto malé útvary, jako jsou Raiffeisenské záložny striktně odmítá, protože v té době velké ústavy obchodovaly se silnějšími a stabilnějšími záložnami. Ale na druhou stranu zazněly na sjezdu i pozitivní hlasy, které vyzdvihly tuto malou záložnu, protože poskytla na několika území úvěry rolníkům, kterým větší záložny nepomohly...

Přečti si

Nový zákon o okresních záložnách hospodářských, In: Obzor národohospodářský I. (1896)

Viškovský, Karel

Původ těchto záložen byl ve fondech, které byly zřízeny pro drobné hospodáře pro zajišťování zásob např. pro setbu nebo k dalšímu vedení hospodářství. Okresní záložny se 30. června r. 1896 dočkaly nového ustanovení. Podle tohoto zákona bylo účelem okresních hospodářských záložen poskytovat zejména levné osobní úvěry malým statkářům. Okresní záložna mohla od té doby poskytovat zúročitelné peněžní půjčky na osobní úvěr a na hypotéky. Kromě toho umožňovala poskytování úvěru na hospodářské plodiny. Celkově byl zákon projevem nového pokroku v organizaci této instituce.

(Zámečník ...

Přečti si

O zájmech zemědělství při obnově rakousko-uherského vyrovnání, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Viškovský, Karel

Jedná se o úpravu přednášky v České společnosti národohospodářské v Praze. V úvodu přednášky autor nastiňuje všechny myslitelné varianty možného vyrovnání Rakouska s Uhrami a následně již na příkladu zemědělství dokládá, jaké by byly důsledky rozdělení v tomto odvětví. Také upozorňuje na to, že lidé si od vyrovnání často slibují věci, které s vyrovnáním jako takovým nemají mnoho společného...

Přečti si

Obilní politika ve válce, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Viškovský, Karel

Autor se zde zabývá otázkou zásobování obyvatelstva obilím, akcentuje nutnost intervence státu do rozdělování, zároveň se však nevyhýbá ukazováním chyb některých státních rozhodnutí.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Průlom do celní ochrany naší obilní výroby, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Viškovský, Karel

Článek se zabývá hospodářským opatřením, které umožnilo dovážet do Rakouska-Uherska levné obilí ze Srbska se sníženou celní sazbou, čímž byla ohrožena pozice českých zemědělců, kteří naopak dlouhodobě bojovali za co nejvyšší celní ochranu a tak i udržení vysokých cen.

Vlček Tomáš

Přečti si

Rozvoj osobního úvěru rolnického v Bavořích za posledních let, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Viškovský, Karel

Krátký článek, který je celý věnovaný záložnám, jejich spolkům a jejich působení v Bavorsku. Je popsán celý systém vzniku takové záložny, popsána jejich stavba a struktura a také kontrolní mechanismy.
Na závěr autor doporučuje našim záložnám se inspirovat v těchto organizačních věcech právě v zahraničí, protože to povede nepochybně k jejich rozvoji a tak zároveň i k lepšímu vývoji společnosti.

Týř Pavel

Přečti si

Sociální pojišťování v zemědělství, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Viškovský, Karel

Autor poukazuje na fakt, že zatímco pro průmysl bude reforma sociálního pojištění znamenat pouhé rozšíření pojištění dosavadního, v zemědělství se sociální pojištění do té doby objevovalo jen zřídka. V průmyslu se pak neuvažuje o rozšíření okruhu pojištěnců, nýbrž pouze o obsahu pojištění. V průmyslu je již rozšířeno úrazové pojištění a přibude k němu ještě pojištění invalidní a starobní. To v zemědělství je pojištění více méně novinkou. Pro zemědělství bude sice pojištění znamenat značnou zátěž, ale pojištění se nevyhne. Snaha zemědělského odvětví vyhnout se pojištění pak způsobí, že nebude možno přizpůsobit sociální pojištění specifikům zemědělství...

Přečti si

Zákonna forma a zařízení obilních skladišť rolnických, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Viškovský, Karel

Autor v tomto krátkém článku popisuje výhody obilného skladiště pro rolníky v okolí a také jeho význam pro obchodování s obilím ve větších množstvích, než dokáže jednotlivec shromáždit.
Hlavní část článku je věnována podrobnému popisu skladiště v Německu, jeho strojní a stavební zvláštnosti, jeho financování a použitelnost. Je tu také popsán celý proces převzetí, upravení a uskladnění obilí.
V závěru vyjadřuje autor svůj názor na vznik takových skladišť u nás a doporučuje dané skladiště v Německu jako vzor.

Týř Pavel

Přečti si

Zákonné předpisy o posloupnosti dědické na statcích střední velikosti, In: Obzor národohospodářský XIII (1908)

Viškovský, Karel

Článek pojednává o tom, že se Sněm království českého usnesl na osnově zákona, kterým se zavedou zvláštní předpisy o dělení dědictví na statcích střední velikosti. Toto usnesení navazuje na rámcový zákon z roku 1889.
Článek popisuje počátky zákonodárné úpravy dědických poměrů od počátku 19. století. V roce 1812 vstoupil v platnost Občanský zákoník v Rakousku. Ten se ale problematiky zákonné posloupnosti dědictví téměř nedotýká, a proto i nadále platí předpisy z roku 1791 pro České království a z roku 1790 pro Moravu a Slezsko. Platí tyto zásady: Selský statek má přejít celý na jediného dědice...

Přečti si

Zdražování životních potřeb, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Viškovský, Karel

Text zachycuje vliv kartelů na zdražování domácího zboží jako kompenzaci za levný vývoz. Autor komentuje pozitivní i negativní vliv kartelů, které značně přispěly k rozvoji vývozu, ale zároveň zneužily své moci a zdražily domácí zboží.

(Lišková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání