Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Josef II., Karel VI., Marie Terezie, zahraniční obchod, živnostenská politika
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860. Obzor národohospodářský XII (1907). Praha:J. Otto. 1907, roč. XII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1907
Ročník: XII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Úvodem autor kritizuje spis Dra Karla Příbrama „Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860“, který vyšel v roce 1907 a následně poskytuje obšírnější výtah díla. Ten mapuje vývoj živnostenské politiky v průběhu 18. a 19. století za vlády Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka I.
První část je zaměřena na nedostatky dané doby, na rakouský průmysl, jeho nepříznivý stav, a rovněž soudobé politické a hospodářské překážky pro provozování živnosti.
Následující část přibližuje zřizování komerčních institucí, úřadů a koncesí a jejich cíl, kterým bylo pomoci pozdvihnout mj. zahraniční obchod, povznést manufaktury, podpořit vývoz domácích produktů a vytlačit cizí zboží. Autor hodnotí vývoj živnostenské politiky za prvá dvě desetiletí vlády Marie Terezie jako neuspokojivý, s nedostatkem schopných úředníků, dělníků a podnikatelů a kritizuje nevědomost hospodářských zdrojů a zásad obchodování.
Další část textu popisuje období (od roku 1754 do 1775), kdy se vývoj živností zlepšuje, a kdy konečně našly v českých zemích své uplatnění ochranné dekrety Karla VI. Taky je střídavě zdůrazňováno upřednostňování cizozemského zboží před tuzemským a naopak. Tato část je uzavřena s optimismem a nadějí na konečně dobrý počátek rozkvětu živnostenské politiky.
Nabízí se pohled na zlepšující se podmínky pro živnostníky, kdy je stát začal podporovat a uvědomil si, že zasahování státu do hospodářského života neprospívá veřejnému blahu.
Za Josefa II. nastaly změny v průmyslovém životě, do popředí vstupoval individualismus, materialismus, obyvatelstvo začalo být ovlivňováno taky módou z Francie. Jádrem dané části jsou početné reformy Josefa II. V závěru jsou zachyceny důsledky hospodářské krize a neporozumění pro nové stroje a praktiky v obchodě. Poslední léta 18. století hodnotí pozitivněji. Uvádí se změna od živnostenské politiky merkantilismu k živnostenské politice s požadavky kapitalismu.

(Lišková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání