Obzor národohospodářský XII (1907)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1907
Ročník : XII
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1907. roč. XII. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XII
   

Seznam článků

Přečti si

Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Gruber, Josef

Úvodem autor kritizuje spis Dra Karla Příbrama „Dějiny rakouské živnostenské politiky od r. 1740 do r. 1860“, který vyšel v roce 1907 a následně poskytuje obšírnější výtah díla. Ten mapuje vývoj živnostenské politiky v průběhu 18. a 19. století za vlády Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka I.
První část je zaměřena na nedostatky dané doby, na rakouský průmysl, jeho nepříznivý stav, a rovněž soudobé politické a hospodářské překážky pro provozování živnosti.
Následující část přibližuje zřizování komerčních institucí, úřadů a koncesí a jejich cíl, kterým bylo pomoci pozdvihnout mj...

Přečti si

Dobrovolné pojištění pro případ úrazu, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Winter, Lev

V článku je znázorněno rozšíření povinného pojišťovnictví o pojištění dobrovolné, a také kdo všechno spadá do jednotlivých kategorií pojištění povinného. Autor zde podává obraz tehdejší situace nesplněných očekávání, co se týče dobrovolného pojištění podniků a jeho klesající význam každým rokem. Z konkrétních údajů je možné vyčíst jednotlivé počty pojištěných podniků, nahlášených úrazů a odškodnění.
Klíčová

(Lišková Zuzana)

Přečti si

Rakouská domovní daň třídní a její reforma, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Uzel, Vincenc

Jedná se v podstatě o daň z majetku, kterou již zavedla Francie (daň z oken) a Německo (daň ze zastavěné plochy). Pro výpočet daně slouží počet obytných místností domu bez ohledu na jeho polohu a lokalitu. Výhodou daně je její stabilita, protože dům zůstává v jedné kategorii. Problém je, že rozdíl mezi třídami je příliš výrazný, a proto se ozývají hlasy volající po jejím zrušení a nahrazení jinou daní. Navrhována je daň, která by se stanovila od hodnoty stavení, což by odráželo její skutečnou tržní cenu. Tato cesta je však velmi subjektivní a administrativně náročná. Jinými měřítky daně by tak mohla být kubatura, nájemná či užitková hodnota...

Přečti si

Účastenství státu na výrobě uhelné, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Novák, Otakar

Článek rozebírá otázku zavedení vývozního cla na uhlí v ČR a taky námitky, které se ukázaly jako bezpředmětné. Autor článku je nakloněn i myšlence zestátnit uhelní výrobu, kterou podkládá na příkladech praktického využití a různých pozitivech. Doporučuje spojovat menší závody do kartelů a větších celků a taky získat nové uhelné doly a zvýšit produkci uhlí.

(Lišková Zuzana)

Přečti si

Vysoké učení obchodní, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Bráf, Albín

Článek diskutuje situaci školství v naší zemi, zabývá se především učením obchodním a jednotlivými institucemi, na nichž lze tento obor studovat. Zabývá se rozvětvováním tohoto oboru ve všech aspektech - počet škol, počet studentů, zlepšující se vnitřní struktura oboru, uspořádání jednotlivých škol, studijní náplň, kvalita vzdělávání, rozhodování rodičů, kam umístit své děti, následné uplatnění v oboru apod. Hlavní pozornost je pak věnována vysokému učení obchodnímu - jeho nejednoduchému vzniku a historickému vývoji. Rovněž jsou pak analyzovány výše uvedené aspekty (doplněné o další determinanty jako je např...

Přečti si

Zásady pokrokové sociálně-hospodářské politiky, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Kalandra, Břetislav

První část se začíná myšlenkami o ochraně lidských zdrojů a surovin sloužících i pro další generace. Rozebírá se motivace pracovníků jako nová osvěta. Kalandra kritizuje kapitalistický systém a hlásá nutnost nového společenského řádu. Nabízí způsoby, kterými by se to dalo uskutečnit. Jsou zde zmíněny jednotlivé druhy daní jako daň pozemková, vojenská, staromládenecká, atd...

Přečti si

Zdražování životních potřeb, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Viškovský, Karel

Text zachycuje vliv kartelů na zdražování domácího zboží jako kompenzaci za levný vývoz. Autor komentuje pozitivní i negativní vliv kartelů, které značně přispěly k rozvoji vývozu, ale zároveň zneužily své moci a zdražily domácí zboží.

(Lišková Zuzana)

Přečti si

Zprávy - Rieger, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

V tomto článku je zpracováno několik aktuálních témat k danému roku. Jako první je uveden článek o smrti profesora říšských dějin Prof. Dr. Bohuše sv. p. Riegera. V článku je uveden jeho stručný životopis společně s jeho nejzásadnější bibliografií a jeho životními (především karierními) úspěchy.

Další zpráva se týká voleb do říšské rady a pražských Němců a diskutuje vědecké a politické argumenty účasti pražských Němců na volbách, výsledky těchto voleb a pražské němectví celkově.

Zpráva poslední, s označením „Význam radosti z práce v theorii praxi národního hospodářství“ hovoří o přednášce prof...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání