Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu

Autor: Vybral, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: úvěrová politika, vývozní úvěr, zahraniční obchod
Bibliografický záznam: VYBRAL, Vladimír. Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu. Obzor národohospodářský XXXV. (1930). Praha:J. Otto. 1930, roč. XXXV., s. s. 369–385, 441-451, 513-538. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1930
Ročník: XXXV.
Rozsah stran: s. 369–385, 441-451, 513-538.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Válečný rozvrat světového hospodářství a poválečná deprese hospodářského života potřebovali návrat do normálu. Hlavním směrem bylo oživení mezinárodního obchodu. Dochází tedy ke střetu liberálistické politiky svobodného obchodu a celního protekcionismu se státní intervencí. Zavádějí se obchodně politická opatření a přímá státní podpora vývozu domácího zboží, jde o přímé subvencování domácího vývozu a zejména finanční podpora exporního úvěrování. Účelem bylo změnit riziko financujícího i exportujícího podniku. Důležitá otázka, jak rozvinout náš zahraniční obcod. Pro nově vzniklý stát se hospodářská expanze prostřednictvím zahraničního obchodu staví zcela jinak než je tomu u starých států. Z toho plyne i odlišný přístup. Postavení Anglie a Francie má značný vliv na mezinárodní peněžní i kapitálový trh navzdory růstu Spojených států. Síla těchto starých států tkví hluboko v předválečné tradici a dlouholotém akumulování hospodářských šancí. Po válce se Anglie a Francie souvisleji finančně starají o své kolonie, v kterých vidí surovinovou základnu pro svůj průmysl a následný odbyt pro své průmyslové výrobky. Naopak našemu hospodářství chybí významnější aktivní položky platební bilance, jakýkoliv vliv na mezinárodní peněžní a kapitálový trh, dokonalá organisace peněžnictví.  V Anglii Bank of England v jednu dobu vyhlásila embargo na cizí půjčky, aby zachránila nejvíce domácího kapilátu pro svoji zemi a své kolonie. Francie udělala stejná opatření i z důvodu valutové ochtany. Hlavním důvodem byl nedostatek volných peněžních prostředků, který vznikl válečným ochuzením. Významnost mezinárodního obchodu se prolíná celým článkem. S rozvojem moderních transportních prostředků, jako je železnice a paroloď došlo k zesílení nejen dopravy osob, ale i dopravy zboží. Dochází i k neobyčejnému rozmachu trhu zprostředkovatelských služeb všeho druhu – lodní doprava, peněžní a směnečný trh, kursovní a pojišťovatelský. Následuje přechod většiny zemí ke zlaté měně, čímž dochází k usnadnění vyrovnávání mezinárodních platů a znovu posílení exportní kapitálové politiky. Z toho plyne i potřeba a vznik nových předpisů a řádů upravujících úvěrové podnikání, kompetence, hospodaření záložen a spořitelen. A to z toho důvodu, aby byla zajištěna soukromohospodářská bezpečnost individuálního vlastnictví cizích peněžních prostředků úvěrovým ústavům, tak i národohospodářská bezpečnost. Závěrem je řešena úloha státu a banky v problematice aktivní a pasivní zahraniční úvěrové politiky.

(Suchánková Martina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání