O daňových aktualitách z hlediska hospodářského

Autor: Blanda, František
Typ: kniha
Klíčová slova: Daňové břemeno, latentní režie, novela berního zákona, racionalisace
Bibliografický záznam: BLANDA, František. O daňových aktualitách z hlediska hospodářského : (sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou společností). Praha:Prometheus v komisi knihkupectví F. Řivnáče. 1931, s. 16. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Prometheus v komisi knihkupectví F. Řivnáče
Rok: 1931
Rozsah stran: 16
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Ve sbírce je srovnávána daňová situace v zemi před a po první světové válce. Jsou zde vyjmenovány druhy daní dle jejich výnosu a vliv těchto daní na podnikatelskou aktivitu a racionalisaci. Sbírka dále pojednává o novele berní reformy.

(Valentová Kristýna)

Hodnocení:

Sbírka je srozumitelným přiblížením daňové situace v Českých zemích po první světové válce a zároveň kritickým zhodnocením oproti stavu předválečnému. Autor zde kritizuje poválečný nárůst daňového břemene. Toto břemeno rozděluje na přímé a nepřímé. Přímé břemeno, které je vyjádřeno výší daňového zatížení a nepřímé, způsobené větší měrou spolupůsobení podnikatele při daňovém ukládání, vyměřování a vybírání dávek.
Doktor Blanda se v této sbírce zabývá vlivem daně na tzv. racionalizaci a to jak v hospodářství soukromém, tak i ve finanční správě a zdůzaňuje nutnost nízké latentní režie, aby daňový systém státu nebyl překážkou racionalisačních snah podnikatelů.
V další části sbírky autor rozebírá druhy daní dle jejich výnosu z roku 1929, popisuje jejich charakteristiky a podobu po poslední novelizaci.
Tuto novelizaci kritizuje pro její uspěchanost, byla totiž odsouhlasena již tři roky po přijetí daňové reformy. Tato berní reforma počítala se snížením výnosů, ne však s tak značným, a proto byla novelizována. Jsou zde popsány změny, které novela berní reformy přinesla a jejich vliv na racionalisační snahy.
V textu mě nejvíce zaujala analýza růstu daňového zatížení po provedené novelizaci. Zatímco samotná sazba daně výdělkové vzrostla pouze o jedno procento z 8% na 9%, obecní přirážka (již sama její existence byla pro mne novou informací) vzrostla v zásadě o polovinu. Daňové zatížení tak vzrostlo nejméně o 4%, někde až na 43,5%, což se blíží zatížení před reformou, které činilo 44,4%. Autor tímto popírá tvrzení státních představitelů, že by daňové zatížení v Českých zemích bylo nižší než v Rakousku, či Německu.
Sbírka pro mě byla přínosem v získání nových zajímavých informací o fiskální politice první republiky i potvrzením, že problém zdanění je aktuální otázkou každé doby, té dnešní i prvorepublikové nevyjímaje.

(Valentová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání