Národohospodářská theorie

Autor: Maiwald, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: bursovní obchody, cena, dělba práce, důchody, investice, kapitál, mezní užitek, monopol, národní hospodářství, renta, spotřeba, substituce, trh, výroba, výrobní prostředky
Bibliografický záznam: MAIWALD, Karel. Národohospodářská theorie : (text k přednáškám). Praha:psáno pro spolek posluchačů Vysoké školy politické a sociální v Praze. 1947, s. 94. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: psáno pro spolek posluchačů Vysoké školy politické a sociální v Praze
Rok: 1947
Rozsah stran: 94
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Práce je stručným univerzitním studijním materiálem. Pojednává o národním hospodářství v obecné rovině s bližším zaměřením na Československo. V práci je zdůvodněna existence národního hospodářství a specifikovány důležité procesy, které zde fungují, jako je spotřeba, výroba a ceny a trh. Také je zde možné nalézt několik grafů, znázorňujících hospodářskou situaci tehdejšího západního světa a celou škálu stromů života dle sociálního postavení, či povolání v ČSR.

(Valentová Kristýna)

Hodnocení:

Kniha docenta doktora Maiwalda je velmi zdařilou a přehlednou učebnicí národohospodářské teorie. Učivo v ní obsažené je srovnatelné s novodobými učebnicemi ekonomie, avšak rozsah přednášené látky je menší.
Národohospodářská theorie je sestavena z pěti kapitol. V té první autor objasňuje pojem národní hospodářství, proč je důležité a v čem se liší od hospodářského jednání jedince. Jaké jsou jednotlivé druhy hospodářské činnosti a jak na národní hospodářství působí prostředí.
Druhá kapitola nazvaná „Obyvatelstvo, jeho potřeby a schopnosti základnou národohospodářských úvah“, pojednává o roli člověka v národním hospodářství. Autor se zde zabývá zejména vývojem počtu a hustoty obyvatelstva a popírá Malthusův populační zákon tím, že lidé neustále vyvíjí nové technologie, mění směr i rozsah mezinárodního obchodu a mění i své spotřební návyky.
Ve třetí kapitole se autor zabývá spotřebou, zejména vzájemnou závistostí mezi spotřebou a důchody, cenami, výrobou. Dále autor analyzuje vnější vlivy, které působí na spotřebu, mezi nimi i prestiž, která způsobuje tzv. okázalou formu spotřeby, tu autor tvrdě kritizuje.
Čtvrtá kapitola pojednává o výrobě. Autor se zde zamýšlí nad výhodami a nevýhodami velkého podniku z hlediska nákladového a rozebírá účinky technického pokroku na výrobu.
Pátá, poslední kapitola nazvaná „Ceny a trh“ mě osobně z celé knihy nejvíce zaujala. Autor zde definuje pojem ceny, jaké jsou její funkce a různé způsoby utváření cen. Co mě však přišlo nejzajímavější, byla část, kterou se současné učebnice tolik nezabývají a tou jsou bursy. V knize je velmi podrobně a srozumitelně popsán systém a formy burs té doby.
 

(Valentová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání