Obecné důsledky celní jednoty pro naše hospodářství

Autor: Chmela, Leopold
Typ: článek
Klíčová slova: organizace obchodu, tvorba ceny
Bibliografický záznam: CHMELA, Leopold. Obecné důsledky celní jednoty pro naše hospodářství. Obzor národohospodářský XLV. (1940). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1940, roč. XLV, s. s. 463-468. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1940
Ročník: XLV
Rozsah stran: s. 463-468
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek Leopolda Chmely se věnuje tématu celního zapojení Protektorátu do hospodářství Velkoněmecké říše. Pojmy celní unie a celní zapojení, které ve svých důsledcích chápe jako jejich vzájemnou totožnost, charakterizuje jako sloučení dvou či více hospodářsky samostatných území v jeden celek. To umožňuje volné plynutí statků, zboží, kapitálu a práce z jednoho území do druhého a naopak. Díky spojení dojde k vytvoření jednotného celního tarifu, a proto za důležité považuje vytvoření nového uspořádání odbytu, výrobních a spotřebních poměrů a v neposlední řadě zahraničního obchodu. Přínos celního zapojení Protektorátu vidí autor v tom, že bude možné dosáhnout jednoty ve všech oblastech hospodářství. Říši vnímá jako subjekt, který hledí ne na jednotlivce nýbrž na celek, jako pečovatele o národ. Celní zapojení podle Chmely není omezením suverenity Protektorátu, ale možností doplňování se s Říší v nedostatcích a prostředkem k uskutečňování hladkého odbytu přebytků zejména v zemědělství.

Vzhledem k dopadu celního zapojení na cenovou hladinu, Chmela navrhuje přizpůsobit i tvorbu cen německému konceptu – tvorba cen má spočívat v rukou autority. Je zastáncem přejití k solidaristické teorii – stát bude regulátorem cen, a tudíž nedopustí velkých cenových přestřelků. Včasné a postupné zavedení zamezí zvýšení cenové hladiny, ke kterému by došlo díky tomu, že v individualistickém státě jsou ceny tvořené nabídkou a poptávkou nižší, než je tomu ve velkoněmeckém řízeném hospodářství. Poslední subtéma, kterým se Chmela zabývá, je situace na peněžním trhu. Ta je řešena úpravou kreditních a debetních sazeb podle Říše, aby nedocházelo k velkým kapitálovým přesunům.

(Kučerová Hana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání