Obzor národohospodářský III. (1898)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1898
Ročník : III.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1898. roč. III.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_III
   

Seznam článků

Přečti si

Anarchism a jeho potírání, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Gruber, Josef

Tento článek mne příliš nenadchl, nejen že velice obtížný ke čtení, ale je ještě obtížnější ke sledování nějakého poselství, které by tento článek měl mít. Jedná se nejspíše o přepis článku od Zenkera z německého originálu.
V článku jsou zmiňováni i jiní autoři, kteří se otázkou anarchismu a přerodu ve společnosti obecně již ve svých pracích někdy věnovali.
Jsou to vlastně jakési stručné dějiny anarchismu. V závěru je shrnutí a skryté doporučení, jak by se k této otázce měly vlády stavět.

Týř Pavel

Přečti si

Národní ráz hospodářských bojů přítomnosti, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Schuster, Václav

Velice krátký článek, který se celý věnuje pouze národnostní otázce a jejímu vlivu na hospodářství a obchod.
V úvodu se autor snaží popsat otázku národnostní a nacionální, předkládá i příklady jednání. V hlavní části článku pak tento problém konkretizuje na hospodářské boje v rámci národnostního soupeření.

Týř Pavel

Přečti si

Národohospodářské a sociálně politické kursy v Praze, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Gruber, Josef

Je to krátký článek vztažený k tématu vzdělávacích kurzů pro národohospodáře u nás. Gruber navrhuje jak by se mělo co zařídit, jak by mělo být vše uspořádáno, skladby jednotlivých kursů, koho pozvat, kde to vše uspořádat atd.
Hlavním problémem je podle Grubera sehnat dostatek posluchačů; pokud by se toto podařilo, nebyl by problém kurzy uspořádat.

Týř Pavel

Přečti si

Naše snahy národohospodářské v theorii a praxi, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Schuster, Václav

Další z řady článků, které se zabývají národnostní otázkou, upozorňují na nedostatky naší povahy a také na problémy z toho plynoucí v našem snažení o vymanění se z područí německého kapitálu.
Opět se zde objevuje národnostní otázka a autor zmiňuje i heslo „Svůj k svému“ jako proklamované, ale v podstatě nenaplněné. Je zde uvedeno i pár autorových názorů na věc, proč se stalo to a ne to, co bylo zamýšleno...

Přečti si

O projektu České průmyslové banky v Praze, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Lošťák, J.

Rozsáhlý článek s vysokou informační hodnotou, který je možná až příliš podrobný a zabývá se i věcmi, které podle mne s hlavním tématem článku úzce nesouvisí.
V úvodu se autor věnuje tomu, proč by instituce České průmyslové banky měla být vůbec vytvořena. Vyjmenovává klady i možné zápory a vše dokladuje na příkladech ze zahraničí, kde takové instituce již jsou.
Dále se velice podrobně zaobírá možnostmi, které by takováto banka mohla poskytovat a vše opět dokladuje na datech ze zahraničí.
Na závěr autor jen doufá, že pokud se u nás k založení takové instituce rozhodneme...

Přečti si

Rozvoj osobního úvěru rolnického v Bavořích za posledních let, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Viškovský, Karel

Krátký článek, který je celý věnovaný záložnám, jejich spolkům a jejich působení v Bavorsku. Je popsán celý systém vzniku takové záložny, popsána jejich stavba a struktura a také kontrolní mechanismy.
Na závěr autor doporučuje našim záložnám se inspirovat v těchto organizačních věcech právě v zahraničí, protože to povede nepochybně k jejich rozvoji a tak zároveň i k lepšímu vývoji společnosti.

Týř Pavel

Přečti si

Snahy agrární politiky a nové obchodní smlouvy, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Schuster, Václav

V tomto článku se autor věnuje dvěma tématům: snahám agrární politiky u nás a hlavně v sousedním Německu, a novým obchodním smlouvám a jejich možnostem.
První část článku je věnována popisu a hodnocení agrární politiky u nás v porovnání s Německem. Autor vypichuje zejména ty oblasti, kde bychom se měli přiučit. V druhé části se věnuje obchodním smlouvám a tomu, jaké povinnosti a práva nám na jejich základě vyvstávají.
Na závěr se věnuje problémům, které vznikají především v politických kruzích a souvisejí převážně s národnostním a nacionálním smýšlením.

Týř Pav...

Přečti si

Státni akce na podporu malých živností v roce 1897, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Gruber, Josef

V podstatě se jedná o výpis a zároveň popis všech akcí, které měly za úkol podporovat malé živnostníky. Jednalo se především o různé kurzy a hlavně o výstavy, kde se malí živnostníci mohli seznámit s novými postupy, technikami, stroji a vším novým, co se nějak dotýkalo jejich oboru.
V článku je vedle mnoha podrobných informací zmíněna i národnostní otázka, protože Gruber píše o tom, jak jsou němečtí živnostníci zvýhodňováni při přijímání do kurzů oproti českým. Národnostní otázka je v textu znát na několika místech, ale to již čtenář pozná sám, protože je to v článku dosti patrné...

Přečti si

Státni podporování výchovy učednické, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Gruber, Josef

Krátký článek, ve kterém Gruber shrnuje informace k dané problematice z německých časopisů a zpráv ministerstva obchodu. V úvodu se krátce zabývá tím, proč je nutná změna dosavadního systému výchovy učednické mládeže a na příkladech to i dokládá.
V hlavní částí článku se zaobírá jednotlivými možnostmi, co by měl kdo ve vztahu mistr – učedník – stát dělat, aby se dospělo ke stanoveným cílům a popisuje systém případné kontroly.
Článek plní v podstatě hlavně informativní roli pro živnostníky: co je nejspíše čeká a nemine, a jak se k tomuto tématu staví v zahraničí, p...

Přečti si

Úkoly bank cedulových, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Horáček, Cyril

Tento článek se zabývá popisem úkolů a pravomocí cedulových bank. Také se zabývá situacemi, které mohou nastat v bankovní sféře a nejlepších možných reakcích na tyto podněty.
Je zde i trocha historie vývoje bank a jejich pravomocí, zmínka o zlatém standardu a jiných tématech spojených s bankami jako institucemi.
Celkově je toto téma uchopeno spíše z právního hlediska a z pohledu státu a cedulových bank jako institucí. Na druhou stranu jsou zde i popsány stavy ekonomiky při těch kterých akcích banky. Článek je proto přínosný i pro ekonomy - národohospodáře.

Týř P...

Přečti si

Úvahy o bimetalismu, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Koloušek, Jan

Článek není sice na závažnost tématu příliš dlouhý, ale na druhou stranu je opravdu přehledně uspořádaný a celý problém bimetalismu je od svých počátků vysvětlen i se všemi svými příčinami a důsledky.
V úvodu je podrobně představen problém nadměrné těžby drahých kovů jako je stříbro a zlato a také je pojednáno o z tohoto stavu plynoucím znehodnocování kovových mincí. Dále je popsáno, proč se někteří lidé a hlavně některé skupiny snaží o zavedení světového bimetalismu a co by z toho ten který subjekt měl...

Přečti si

Vysoké školy obchodní, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Gruber, Josef

Autor se v tomto článku zabývá problémem nízké vzdělanostní úrovně našich podnikatelů a kupců a obzvláště těch, kteří se věnují zahraničnímu obchodu. Jako východisko lze podle Grubera vidět v podpoře vzdělávání těchto skupin. To ostatně dotvrzuje na příkladu zakládání obchodních škol např...

Přečti si

Vývoj hnutí dělnického v Rakousku, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Gruber, Josef

Tento ne příliš dlouhý článek obsahuje veliké množství informací převážně historického rázu, které se vztahují k dělnickému hnutí v Rakousku, a to nejen k jeho vývoji, ale i k problémům, se kterými se muselo toto hnutí vypořádávat.
Historický obrázek vývoje dělnického hnutí autor vykresluje do velkých podrobností, takže kdo nehledá podrobné informace spojené s tímto tématem, toho tento článek příliš nezaujme, ale pro ty co se chtějí dozvědět podrobně co, jak, kde, kdo je tento článek ušitý přímo na míru.

Týř Pavel

Přečti si

Zákonna forma a zařízení obilních skladišť rolnických, In: Obzor národohospodářský III. (1898)

Viškovský, Karel

Autor v tomto krátkém článku popisuje výhody obilného skladiště pro rolníky v okolí a také jeho význam pro obchodování s obilím ve větších množstvích, než dokáže jednotlivec shromáždit.
Hlavní část článku je věnována podrobnému popisu skladiště v Německu, jeho strojní a stavební zvláštnosti, jeho financování a použitelnost. Je tu také popsán celý proces převzetí, upravení a uskladnění obilí.
V závěru vyjadřuje autor svůj názor na vznik takových skladišť u nás a doporučuje dané skladiště v Německu jako vzor.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání