Alfred Maria Mayer

Datum narození : 8. leden, 1880
Místo narození : Tažovice u Strakonic
Datum úmrtí : 3. květen, 1954
Místo úmrtí : Říčany
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 10
Přečti si

Budeme mít české střední podnikatele zemědělské nebo průmyslové?, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Mayer, Alfred Maria

Přednáška, kterou vicesekretář obchodní a živnostenské komory pražské, Dr. Alfred M. Mayer, prezentoval v Národohospodářské společnosti. Autor zde předvídá částečné zestátňování podniků a také velký příliv zahraničního kapitálu.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Ke zřízení české pozemkové banky, In: Obzor národohospodářský XIII (1908)

Mayer, Alfred Maria

Zavedení pozemkové banky doplní chybějící část soustavy českých peněžních ústavů. Banka přichází se dvěma úkoly – regulovat pohyb zemědělské půdy a zprostředkovávat nemovitostní obchod. U existujících ústavů jsou úkoly tohoto typu minoritní. Z neexistence banky vznikala újma hospodářská, sociální, ale i v ohledu národním.
Provoz bude muset být rozdělen na dvě části, venkovskou a městskou. Venkovský provoz bude daleko vydatnější s možnými velkými ztrátami, ale v ohledu sociálním a národním jsou tyto transakce nezbytné. Případné krytí bude poskytovat městský provoz, který je bezpečný, pravidelný a s velkými zisky...

Přečti si

Kraj omezených možností a jeho hospodářská politika, In: Obzor národohospodářský XXXVI. (1931)

Mayer, Alfred Maria

Autor se ve článku věnuje regionu jižních Čech, jehož prosperita, která trvala od roku 1890 až do roku 1910 dávno skončila, a od té doby je kraj silně zasažen procesem odlidňování, a to i navzdory pozemkové reformě, elektrizaci i automobilismu. Od roku 1921 žádnému z 19 politických okresů obyvatelstva nepřibylo, naopak některým z těchto okresů 4 až 5 tisíc obyvatel i více ubylo. Příčiny tohoto neustálého vylidňování jižních Čech jsou jak všeobecné, které zaviňují vylidňování i všude jinde, tak i speciální, které jsou zapříčiněny specifickou povahou jihočeského kraje...

Přečti si

Několik poznámek k našemu nejnovějšímu hospodářskému vývoji, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Mayer, Alfred Maria

V ekonomice je viditelný kontrast mezi neúspěchy v politické oblasti a rozmachem hospodářství. Rozvíjí se bankovní sektor, roste množství finančních prostředků, jsou uvedeny oblasti, které zaznamenaly největší rozvoj za posledních 10 či 5 let. Vznikla nová odvětví průmyslu, vzkvétala města. Německé velkostatky přecházejí do českého vlastnictví, není tomu naopak.
Otázkou je, zda je vývoj stabilní, bude pokračovat, a český národ bude nadále bohatnout a dostane se na výsluní evropských ekonomik. Nedošlo k tomuto vývoji kapitalistickým způsobem, jako je tomu v Uhrách, které byly silně agrární a k jejichž rozvoji došlo hlavně díky investicím ze zahraničí...

Přečti si

Nezaměstnanost, zkrácení pracovní doby a náš venkov, In: Obzor národohospodářský XXXVII. (1932)

Mayer, Alfred Maria

Mayer popisuje, že již podle doktora Fouska venkované a z velké části i měšťané smýšlí selským rozumem a proto jsou nedůvěřivý, dále popisuje poměry na venkově a loňskou špatnou úrodu (1931). Navrhované zkrácení pracovní doby na 40.hodin týdně, jež má vést ke snížení nezaměstnanosti, vidí Mayer jako špatný návrh, který si vykládá tak, že navrhovatelé neznají skutečné poměry na venkově. Dle Mayera může pracovní dobu v zemědělství určovat pouze příroda, např.: ve středním a drobném podniku pracují především členové rodiny a čeledi 12-16 hodin denně. Příčinu nezaměstnanosti vidí Mayer v trvalé také infiltraci, některých nezaměstnaných sil, z průmyslu a životního prostředí do zemědělství...

Přečti si

Očista českých krajů od německé držby pozemkové, In: Obzor národohospodářský XVI. (1911)

Mayer, Alfred Maria

Z referátu Národní radě české. Autor chválí český hospodářský rozmach, který proběhl v posledních dvou desetiletích a byl způsoben posílením českého obchodu a průmyslu. Zdůrazňuje, že pro další posílení hospodářské a politické moci je potřeba, aby vlastnictví veškeré půdy bylo v rukou národa, který ji obývá. Téměř čtvrtina půdy českých krajů se nachází v nečeské držbě, což je následkem událostí po Bílé hoře. Autor považuje převedení vlastnictví české půdy do rukou českého národa za hlavní národohospodářský úkol. Dále nabízí organizační kroky, jak tohoto cíle dosáhnout.

...
Přečti si

Omyly a skutečnosti ze tří let zemědělské krise, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Mayer, Alfred Maria

Článek přináší poměrně detailní pohled na zemědělskou výrobu v období tří let ekonomické krize. Popisuje složení českého zemědělství a výkupní ceny komodit (bez přesných čísel). Při krizi se zhroutili všechny pilíře zemědělství. Autor ukazuje, jak se krize zemědělství přenáší na krize celé společnosti. Dále podává návod, jak čeští zemědělci mohou čelit změněné světové situaci.  Následně jsou připojeny i důvody českých rolníků pro pěstování obilí a produkční výkazy dvou zemědělských družstev.

(Schmödl Jan)

Přečti si

Rozdělení zemědělských závodů v republice československé, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Mayer, Alfred Maria

Krátký článek popisující zemědělství, zemědělské závody a pozemkovou reformu. Je doplněn tabulkou pro lepší představu o plošném rozdělení závodů.

(Vlček Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání