Zahraniční obchod a platební bilance Československa za rok 1933

Autor: Šourek, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: deflace, devalvace, platební bilance, saldo, zahraniční obchod
Bibliografický záznam: ŠOUREK, Antonín. Zahraniční obchod a platební bilance Československa za rok 1933. Obzor národohospodářský XXXIX. (1934). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, roč. XXXIX., s. s. 274-279, 405-408. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Ročník: XXXIX.
Rozsah stran: s. 274-279, 405-408
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor článku se zabývá devalvací československé měny, nástrojem k vyrovnání domácí cenové hladiny na úroveň cenové hladiny světové, jako méně tíživého prostředku než je deflace. Obchodní bilance je nejdůležitější položkou československé platební bilance. Zmiňuje vyhlídky zahraničního obchodu, účinky měnového opatření zejména na vývoz
československého zboží, ale i nezáměrný účinek – usnadnění vývozu – vede samočinně ke ztížení dovozu. Omezení mezinárodního obchodu vidí v platebních potížích jednotlivých zemí, zejména v roce 1933 a 1934 a  na základě výroční zprávy Národní banky rozděluje čsl. země dle  platební neschopnosti a poukazuje, že platební bilance se zlepšila jen v poměru k zemím  s platebními obtížemi a zhoršila vůči těm, jež udržují svou měnu na dřívější paritě.  Nicméně  to není argumentem pro neúčelnost vývozu do těchto států, poněvadž by čsl.vývoz nezachoval  dosavadní odbytiště.
V platební bilanci sestavené Státním úřadem statistickým za rok 1933 se i přes překážky kladené mezinárodnímu obchodu jeví zlepšení, a to konkrétně změnou vývoje od roku 1931, kdy došlo k obratu salda platební bilance z aktiva na pasivum.

(Vokurková Lucie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání