Obzor národohospodářský XX. (1915)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1915
Ročník : XX.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1915. roč. XX.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XX
   

Seznam článků

Přečti si

Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Odstrčil, Bedřich

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Domácí hospodářství 43 učitelských rodin na Moravě, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Engliš, Karel

Autor představuje předběžné výstupy z rozsáhlého výzkumu příjmových a majetkových poměrů v rodinách moravských učitelů. Celý výzkum vychází z podrobně vedených záznamů o příjmech a vydáních, které si vedlo 70 rodin a 30 svobodných učitelů.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Dr. Gruber a český praktický život národohospodářský, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Matys, Jan

Článek je zaměřen na vznik a vývoj prvních českých národohospodářských institucí. Především se zabývá osobou Josefa Grubera jako nositele hlavních myšlenek tehdejší české ekonomie a popisuje jeho působení ve zmíněných institucích.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Macek, Josef

Autor zde prof. Grubera srovnává s prof. Albínem Bráfem a nachází mnoho odlišností, zejména Gruberův důraz na rozumové zdůvodňování argumentů, věcnost a praktičnost, oproti Bráfově teoretizování a vzletné mluvě. Dále se zabývá Gruberovým úderným slohem, načež následuje seznam všech do té doby publikovaných Gruberových spisů, článků a přednášek.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Gruber - sociální politik, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Odstrčil, Bedřich

Autor zde podrobně rozebírá sociální složky Gruberových myšlenek, zejména jeho ideovou podporu drobných živnostníků a rolníků, jejichž postavení se v této době stále horšilo. To se dělo mimo jiné kvůli drtivé konkurenci ze strany velkých firem. Gruber ve svých pracích nachází důvody tohoto jevu a navrhuje reformní plán. Představuje výčet odvětví, ve kterých má malovýroba výhody a navrhuje vybudování kvalitnějšího odborného vyškolování, jež by vedlo k vyšší míře specializace a efektivity práce.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Grubrova osobnost, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Chalupný, Emanuel

Autor zde popisuje Josefa Grubera jako prudkého a charismatického muže, jenž vládl uměním kvalitního výkladu a přesvědčivé argumentace. Závěr je věnován vyzdvihnutí jeho role v rozvoji českého ekonomického myšlení.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Hospodářské poznámky k válce roku 1914, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Gruber, Josef

Dr. Gruber zde navazuje na sérii článků, které už vycházely v předchozím ročníku. V první části se autor zabývá peněžními poměry v Rakousku-Uhersku a v cizině. Poukazuje na to, že v Německu a Rakousku je podnikání mnohem více spjato s úvěry než v ostatních zemích, a na rozdíly z toho vyplývající. Rovněž pojednává o emisi bankovek a omezování bankovních operací.
V další části článku se dr. Gruber zabývá dopravními a komunikačními prostředky. Zatímco vliv války na dopravu vnímá jako pozitivní, neboť válka nutí k výstavbě silnic a jejich udržování v dobrém stavu, vliv na komunikaci považuje za negativní, a to hlavně kvůli různým bezpečnostním omezením...

Přečti si

Některé důležitější otázky z theorie železničního tarifnictví, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Šmíd, Otakar

Autor se v článku zaměřuje na způsob tvorby cen železniční přepravy, poukazuje na nutnost co nejstabilnějších cen a jednoduchého, avšak dostatečně diverzifikovaného systému tarifů. Pojednává se zde o oscilačním pásmu tvorby cen, jehož hranice jsou dány náklady přepravce a přepravovaného a o ostatních kritériích, které na cenu mají vliv.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Obecní hospodářství moravského městečka před rokem 1848, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Chylík, Jindřich

Autor se zaměřuje na hospodaření běžné obce před politickými změnami v roce 1848. Pro ilustraci si vybírá obci Křížanov a velice podrobně popisuje její hospodaření od 13. století až do poloviny století devatenáctého.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Obchodněpolitické otázky, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Matys, Jan

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Obilní politika ve válce, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Viškovský, Karel

Autor se zde zabývá otázkou zásobování obyvatelstva obilím, akcentuje nutnost intervence státu do rozdělování, zároveň se však nevyhýbá ukazováním chyb některých státních rozhodnutí.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Problém náhrady za škody válečné, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Weyr, František

Právnické pojednání rozebírá možnosti vytvoření zákona, který by upravoval vztahy mezi zúčastněnými stranami v otázce válečných reparací.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Prof. Dr. Josef Gruber jako generální jednatel Národohospodářského ústavu při České akademii, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Prunar, Josef

Článek oslavuje dr. Grubera jako jednoho z nejschopnějších lidí ve vedení zmíněné instituce. Zabývá se vývojem Gruberova postavení a vyzdvihuje jeho zásluhy na fungování ústavu.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Scientific management, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Bašus, Albín

Článek pojednává o tehdy novém a velmi rychle se rozvíjejícím ekonomickém oboru, o vědeckém řízení dílen. Zabývá se jeho vznikem v USA, hlavními zásadami, představiteli i jeho rozšířením do Německa a následným vývojem. Scientific management zdůrazňuje zejména správný výběr pracovníků, optimalizaci pracovního prostředí a efektivní dělbu práce. Podnikatel je v tomto pojetí považován za toho, kdo má dělníky vést k efektivnější a bezpečnější práci a poskytovat jim výcvik a zázemí.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Sociálně politický obsah zákonů válečných, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Lukáš, Josef

Článek se zabývá sociálními aspekty zákonů, které vznikly v reakci na válečné dění. Zejména se soustředí na nižší vrstvy samostatně a nesamostatně výdělečně činné, na něž má dle názoru autora válka největší vliv. Podrobněji se zamýšlí například nad uzákoněním povinného sociálního pojištění.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Statistika obecných výdajů a příjmů r. 1907, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Weyr, František

Článek je výstupem a shrnutím statistického výzkumu zemské statistické kanceláře, poprvé v historii zachycuje i hospodaření obcí s méně než 5000 obyvateli.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Válečné výpůjčky, jejich pojem a klasifikace, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Drachovský, Josef

Článek poukazuje na nejednotný výklad pojmu „válečné výpůjčky“ a podává důkazy o tom, že různí autoři toto sousloví vnímají odlišně. Dr. Drachovský rozděluje klasifikaci na „válečné výpůčky v širším slova smyslu“ a „válečné výpůjčky v užším slova smyslu“ a zabývá se podrobnějším rozborem půjček dle mnoha kritérií.  Následně pojednává o tom, proč vlády záměrně zamlžují skutečné důvody úvěrů, což přesnou klasifikaci podstatně znesnadňuje.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Vývoj sociálních ideí a hnutí, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Gruber, Josef

V úvodu článku se autor snaží definovat pojem „socialismus“ a poukazuje na jeho nejednoznačnost. Rovněž naráží na jeho časté zaměňování s termínem „komunismus“, jehož podstatu považuje za odlišnou. Dále se pokouší nalézt kořeny sociálního myšlení v historii, zejména se zabývá myšlenkami řeckých filozofů a dějinami Říma a Izraele.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Za inženýrem Albínem Bašusem, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Špaček, Stanislav

Článek vznikl v reakci na smrt ekonoma Albína Bašuse. Shrnuje život a dílo jednoho ze zakladatelů české technické ekonomie.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání