SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Funkce pojišťování v československém národním hospodářství
Název: Funkce pojišťování v československém národním hospodářství
Autor: Krejčí, Ferdinand
Klíčová slova: funkce pojištění, pojišťovnictví, sociální pojištění, stabilita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Na začátku textu autor popisuje pojištění jako instituci vyvinutou u společností, které vytvořily hodnoty hodné pojištění, dále pokračuje letmým popisem historickým vývojem československého pojišťovnictví. Popisuje základní funkce pojištění, především potom ochrannou a podpůrnou funkci a na konkrétních příkladech ukazuje výši vyplacených náhrad pojišťovnami. Autor se také zabývá životním, zdravotním a sociálním pojištěním, kde s vypořádává s námitkami o přílišné drahotě takového pojištění, které vysvětluje mimo jiné více než 30% akvisičními výdaji pojišťoven...

Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním
Název: Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: horníci, hornická pokladna, pojištění, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek doktora Wintera podrobně popisuje problematiku pojištění horníků na počátku 20. století. Nejdříve byli dělníci pojištěni u svých pokladen, které patřily majitelům dolů, a tím měli velké výhody oproti normálním dělníkům, kteří pojištěni nebyli vůbec. Poté bylo ovšem zavedeno pojištění dělníků, ale horníci zůstali u svých pokladen. Netrvalo dlouho a horníci si všimli toho, že pojištění dělnické, státní, je výhodnější než to jejich. Proto začali agitovat pro zrušení pokladen a zavedení státního pojištění hornictva. Odpovědí jim mělo být usnesení z  3. 11. 1908, které je v článku podrobně popsané a které oblast pojištění horníků upravovalo...

Nové problémy na poli sociálního pojišťování
Název: Nové problémy na poli sociálního pojišťování
Autor: Pilbauer, Rudolf
Klíčová slova: pojištění v nezaměstnanosti, sociální pojištění, starobní pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Sociální politika se zabývá dvěma skupinami zákonodárství, zákonodárstvím ochranným a zákonodárstvím pojišťovacím. Ochranné zákonodárství má chránit dělníka před nebezpečím, které mu hrozí ve výrobě. Pojišťovacímu zákonodárství podléhají lidé, jejichž budoucí hospodářská existence je ohrožena, protože nemají kromě své práce jinou výdělečnou činnost, například dělníci. Na pojištění nemají naopak nárok lidé v oblastech domácí výroby a maloživnostníci. Tito lidé musejí ze svých nízkých výdělků přispívat ještě na pojištění  dělníků, takže jim nakonec zůstane nižší částka, než kterou dostanou dělníci...

Organisační problémy sociálního pojištění
Název: Organisační problémy sociálního pojištění
Autor: Klumpar, Vladislav
Klíčová slova: invalidní pojištění, nemocenské pojišťovny, sociální pojištění, starobní pojištění, Ústřední sociální pojišťovna, zákony
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Článek rozebírá organizaci sociálního pojištění a především provedení zákona o invalidním a starobním pojištění. Dle tohoto zákona má dojít ke snížení počtu nemocenských pokladen, jejich přejmenování na nemocenské pojišťovny, a vytvoření Ústřední sociální pojišťovny, jež bude dozorčí instancí nad více než 300 nemocenskými pojišťovnami.

(Svatošová Simona)

Princip finanční centralisace v invalidním a starobním pojištění
Název: Princip finanční centralisace v invalidním a starobním pojištění
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: důchod, důchodové pojištění, invalidní pojištění, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek podrobně rozebírá v té době nově připravovanou reformu sociálního pojištění a možnosti finanční centralizace. Autor ukazuje jednotlivě dopady, výhody a nevýhody nově navrhovaného centrálního systému správy sociálního pojištění. Říká, že je důležité zohlednit více hledisek ekonomického postavení subjektu – aby ti bohatší dopláceli na chudé, ne naopak.

Salák Ondřej

Sanace hornického pojištění
Název: Sanace hornického pojištění
Autor: Schonbaum, Emil
Klíčová slova: důchody, hornické pojištění, sanace, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Tento článek se zabývá vzrůstající neschopností financovat nároky horníků při plnění povinného pojištění. Hrazení pouze ze strany zaměstnavatele a horníka je nedostačující k pokrytí veškerých plateb důchodů horníků, vdovských či sirotčích důchodů. První návrh sanace hornického pojištění ještě zachovává samostatnost hornického pojištění při krácení nároků asi o třetinu. Další možné řešení spočívá na spojení hornického pojištění s pojištěním sociálním, avšak v tomto případě by nebyly zachovány veškeré výhody plynoucí z pojištění, a to již zmíněný vdovský důchod nebo zdravotní pojištění.

(Vokurková Lucie)

Sociální péče v Československé republice
Název: Sociální péče v Československé republice
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, sociální péče, sociální pojištění, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Jedná se o referát pro mezinárodní kongres sociální politiky v Praze v říjnu 1924. První část se zabývá prvním základním pilířem sociální péče – zákonnou dělnickou ochranou. 2. část pak druhým základním pilířem – dělnickým (sociálním) pojištěním. Dále je popisována péče o nezaměstnané, válečné poškozence, děti a osoby jinak bezmocné, péče bytová a družstevní.

(Sedlická Monika)

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných
Název: Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných
Autor: Schonbaum, Emil
Klíčová slova: dělnické pojištění, invalidní důchod, princip obligatornosti, samostatně výdělečná činnost, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek se zabývá rozborem problémů spojených s návrhem zákona o pojištění osob samostatně výdělečně činných. V první části je vysvětlováno omezení tohoto pojištění pouze na pojištění důchodové a zaopatření pozůstalých (důchody vdovské a sirotčí), a tedy vypuštění důchodu invalidního. Rozebrány jsou také problémy organizační v provedení invalidního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. V další části jsou naopak uváděny argumenty, proč by měly mít osoby samostatně výdělečně činné právo i na invalidní důchod. Dalším rozebíraným problémem je princip obligatornosti.

(Faustová Tereza)

Sociální pojišťování v zemědělství
Název: Sociální pojišťování v zemědělství
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: nemocenské pojištění, průmysl, sociální pojištění, Zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Autor poukazuje na fakt, že zatímco pro průmysl bude reforma sociálního pojištění znamenat pouhé rozšíření pojištění dosavadního, v zemědělství se sociální pojištění do té doby objevovalo jen zřídka. V průmyslu se pak neuvažuje o rozšíření okruhu pojištěnců, nýbrž pouze o obsahu pojištění. V průmyslu je již rozšířeno úrazové pojištění a přibude k němu ještě pojištění invalidní a starobní. To v zemědělství je pojištění více méně novinkou. Pro zemědělství bude sice pojištění znamenat značnou zátěž, ale pojištění se nevyhne. Snaha zemědělského odvětví vyhnout se pojištění pak způsobí, že nebude možno přizpůsobit sociální pojištění specifikům zemědělství...

Sociální politika v Československé republice
Název: Sociální politika v Československé republice
Autor: Gruber, Josef; Winter, Lev; Štern, Evžen; Beránek, Josef; Mathesius, B.; Žalud, Augustín; Boháč, Antonín
Klíčová slova: mezinárodní smlouvy o pracovních podmínkách, nezaměstnanost, odborová hnutí, pozemková reforma, pracovní doba, sociální pojištění, Sociální ústav ČSR závodní rady a výbory, vystěhovalectví
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha informuje o postupu československého zákonodárství v oblasti sociální politiky, o řešení stavu dělnictva a jejich nezaměstnanosti. Byla vydána u příležitosti pořádání Mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze. Soustřeďuje svá hlavní témata na otázky, které byly na sjezdu projednávány. Tato témata jsou řazena v knize tak, jak zazněla od jednotlivých autorů na sjezdu.

(Malý Vítězslav)