Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1933
Ročník : XXXVIII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1933. roč. XXXVIII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor XXXVIII
   

Seznam článků

Přečti si

Anticipace provozních výdajů při konstrukci ideálných statků, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Engliš, Karel

Autor v první části článku pojednává o patentech a jejich výdajovém začlenění, odpisování a znehodnocení. Význam provozních výdajů rozebírá na jednotlivých komponentách výnosů a nákladů. Rozpracovává ocenění statků, zvyšující hodnotu podniku, aktiva, měnící bilanční hodnotu podniku a odčitatelnost jednotlivých výdajů. Vysvětluje, jak se liší ideální statky od skutečného kapitálu. V druhé části článku autor pojednává o ztrátách spojených s provozem podniku, rozlišuje všeobecnou a zvláštní výdělkovou daň z hlediska zákona a dopadu na ztráty vzniklé při provozu obchodu a při provozu podniku...

Přečti si

Englišova Malá finanční věda a význam Englišovy teorie pro dogmatiku finanční vědy, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Zeman, František

Autor se snaží zhodnotit finanční vědu v rámci dogmatického vývoje, která je obsažena v Englišově Malé finanční vědě, což je novým zpracováním velké Finanční vědy. Zpočátku popisuje vývoj nauky o daních a jednotlivé teorémy tak, jak je podávaly starší teorie a snaží se o vysvětlení přínosu nové teorie. Dále shrnuje předmět finanční vědy a popisuje, jaký je její poměr k národnímu hospodářství, uvádí metody finanční vědy. Autor rovněž popisuje, jak Engliš vychází z noetického hlediska teologického, za formu považuje sociální účel, jako obsah uvádí ideál národa zdravého a vzdělaného...

Přečti si

Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Podpěra, Otomar

Autor popisuje současný vývoj měnové a hospodářské politiky v zemích zlatého bloku v kontextu snah o znovuzavedení zlatého standartu. Jmenovitě analyzuje a na statických datech dokládá kroky Anglie, USA a Německa, které zabraňují znovuzavedení zlatého standartu. V závěru vyvozuje, že nejsou odstraněny všechny bariéry mezinárodního obchodu, aby mohl být zlatý standart znovu zaveden.

(Vávra Jan)

Přečti si

Index průmyslové výroby v Československu, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Maiwald, Karel

Index průmyslové výroby je v úvodu představen jako autorova vlastní statistická konstrukce, které zobrazuje změny objemu výroby v průmyslových odvětvích národního hospodářství. Autor uvádí podrobně metodiku jeho sestavování a upozorňuje na limity jeho věrohodnosti. V závěru článku je přiložen vypočtený index průmyslové výroby pro roky 1928 – 1934 i s komentáři.

(Vávra Jan)

Přečti si

Jest možné dvojí zdanění téhož substrátu všeobecnou daní výdělkovou, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Engliš, Karel

Autor v článku začíná modelovým sporným příkladem, na kterém ukazuje základní charakteristické znaky a zkoumá otázku zdanění. Nejprve se zabývá všeobecnou výdělkovou daní u fyzických osob, jejím předmětem a věcným vymezením, rozlišuje u těchto osob hospodářství výdělečné a spotřební a zkoumá, které výnosové statky jsou podrobeny výdělkové dani. Dále vymezuje zásady obchodního zákona o vedení obchodních knih. U právnických osob určuje, co je předmětem jejich daně...

Přečti si

Jest možno reflací odstraniti krisi, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Nosek, Vladimír

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

Přečti si

K problému autarkie, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Drucker, Alfred

Článek se zabývá tématikou autarkie. Autor zmiňuje i historický pohled z dob Platóna, nemalou část věnuje autarkii v období merkantilismu. Považuje problém autarkie za problém metaekonomický. Argumentem autarkistů je, že soběstačné hospodářství zvětší konjunkturní stabilitu. Opozice naopak dospívá k závěru, že export a nové trhy jsou rozhodující faktory k překonání krise. Autor si je vědom, že zastánci autarkie mají slabosti v ekonomických argumentacích a proto stavějí na principu národním, proto možné řešení vidí ve vytvoření hospodářských bloků několika států, „Kontinentální alianci“, Mitteleuropa“ a „Panevropa“...

Přečti si

Noetická kritika Rakouské nauky o hodnotě, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Engliš, Karel

Článek je v podstatě složen ze dvou částí. V první části nalezneme popis přístupu rakouské školy k ekonomii. V druhé časti potom kritiku rakouského přístupu, založenou na teleologii. Autor ve své kritice nepolemizuje o správnosti přístupu k hodnotě na základě užitku, ale kritizuje rakouskou školu za její individualismus a ignorování kolektivu (státu), neboť stát hraje významnou roli při tvorbě cen. Dále je kritizována nauka o potřebách a teorie užitku. Engliš říká, že se rakouská škola dopouští chyby, když vidí kvantitativní rozdíl mezi užitečností a užitkem, neboť podle teleologie je mezi nimi rozdíl kvalitativní. Další problém autor vidí ve srovnávání užitků...

Přečti si

O naši zemědělskou politiku, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Podpěra, Otomar

Autor analyzuje pomocí statistických dat ze sčítání lidu v roce 1930 vývoj zemědělství od pozemkové reformy. Dokládá, že zemědělství je příliš zaměřeno na prvovýrobu zemědělských surovin a nikoli na pěstování jakostních plodin, na které je podle autora lépe vybaveno. V závěru zmiňuje opatření hospodářské politiky, které mají za cíl tento směr změnit.

(Vávra Jan)

Přečti si

Omyly a skutečnosti ze tří let zemědělské krise, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Mayer, Alfred Maria

Článek přináší poměrně detailní pohled na zemědělskou výrobu v období tří let ekonomické krize. Popisuje složení českého zemědělství a výkupní ceny komodit (bez přesných čísel). Při krizi se zhroutili všechny pilíře zemědělství. Autor ukazuje, jak se krize zemědělství přenáší na krize celé společnosti. Dále podává návod, jak čeští zemědělci mohou čelit změněné světové situaci.  Následně jsou připojeny i důvody českých rolníků pro pěstování obilí a produkční výkazy dvou zemědělských družstev.

(Schmödl Jan)

Přečti si

Reforma samosprávných financí, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Podracký, Jan

Článek se zabývá současným stavem samospráv a variantami navrhované reformy samosprávných financí. Autor popisuje důvody vzniku reformy a zadlužení samospráv. Kritizuje snahu o řešení situace novými daněmi a popisuje systém daňových přirážek. Podle autora je kořenem problému samospráv jejich politizace, neprofesionální úřednictvo, a pokles morálky ve společnosti.

(Vávra Jan)

Přečti si

Regionální hospodářské dohody v Evropě, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Schuster, Václav

Autor se zabývá otázkou nadnárodních hospodářských celků. Krátce popisuje příklady již existujících hospodářských celků, které využívají výhod volného zahraničního obchodu. Podrobněji se věnuje otázce možné československé integrace popřípadě středoevropské integrace. Zvláště autor rozpracovává případ hospodářské unie, založené na zemědělských produktech, ovšem s výrazným státním intervencionismem. Především je v celém textu zdůrazňována výhoda volného zahraničního obchodu.

(Schmödl Jan)

Přečti si

Revise indexu velkoobchodních cen, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Režný Stanislav

Autor se zabývá metodami a postupy tvorby cenových indexů a aplikuje je nadcházející revizi cenových indexů v Československu. V úvodu popisuje metody dosavadního sestavování cenového indexu, a dále formuluje obecné zásady revize indexu. V hlavní části článku se věnuje otázkám, které statky do indexu zařadit a jaké metody vážení k sestavení použít. V každé části porovnává dosavadní praxi s mezinárodně používanými metodami. V závěru doporučuje, aby byl index cen věrným portrétem hospodářství země, a formuluje doporučení pro jeho revizi.

(Vá...

Přečti si

Spojené státy a mezinárodní krise úvěrová, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Nosek, Vladimír

Autor se zabývá problémem mezinárodní krize, kdy pro analýzu tohoto problému používá platební bilanci jednotlivých zemí. Za vznik problému je považováno povolení vysokých úvěrů Německu, ze strany USA. Německu tak bylo umožněno splácet válečné reparace a splácení reparací umožnilo ostatním zemím splácet válečný dluh USA. Jelikož země však nejsou bez tohoto koloběhu schopny splácet svoje závazky vůči USA. Za jedinou cestu autor považuje snížení celní ochrany USA, aby evropské země mohly platit svoje závazky zbožím.

(Schmödl Jan)

Přečti si

Sto let Jednoty průmyslové v Praze, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Mansfeld, Bedřich

Autor v článku vzpomíná na založení Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách. Ústav byl založen za účelem podpory průmyslu v Čechách, v souvislosti s touto problematikou byly v Praze v letech 1828, 1829 a 1831 uspořádány výstavy o stavu průmyslu. Výsledkem výstav bylo zjištění, že existuje zájem o vývoj průmyslu a hospodářství a založení Průmyslové jednoty. Autor článku rozlišuje pojem průmysl jako dva různé významy: řemeslnost a podnikavost. Řemeslnost je mechanická činnost, která je podmíněna odbytem a poptávkou, faktory závislými na podnikavosti. Významnější postavení má pro něj podnikavost...

Přečti si

Únik kapitálu do ciziny, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Smutný, Pavel

Autor zachycuje možné způsoby úniku kapitálu do zahraničí, poukazuje na skutečnost, že konkrétní způsoby takového přemístění kapitálu ze země mají neblahý dopad na vnitřní hospodářství. Za konkrétní prostředky považuje čerpání z vlastních peněžních úspor, dále kapitál zpeněžený z vlastních služeb a majetku nebo prostředky z vypůjčených peněz. Dochází k závěru, že únik kapitálu do zahraničí nemůže být větší, než kolik představuje odbyt domácích statků a služeb do zahraničí. Mohou nastat dva krajní případy jako účinky úniku kapitálu na vnitřní hospodářství. V prvním případě se únikem kapitálu vyloučí poslední dovoz zboží a služeb, tím se zamezí použití domácí zásoby deviz a valut...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání