SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku
Název: Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku
Autor: Odstrčil, Bedřich
Klíčová slova: dělnictvo, Rakousko, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Josef Sonnenfels
Název: Josef Sonnenfels
Autor:
Klíčová slova: české země, Josef Sonnenfels, Rakousko, výročí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Medailon sepsaný k 100. výročí smrti Josefa Sonnenfelse (1733-1817), zachycující jeho život a působení. „Muž, který stav se v Rakousku na desítiletí střediskem snah osvíceneckých, a zanechav jako vysoce nadaný a sečtělý polyhistor byl profesorem, tak v soudnictví a v trestním právu, jak ve vědě, tak v literatuře i divadle. Silným působil vlivem i na vědecký život v Čechách …“

(Olekšák Petr)

K nápravě měny ve státě československém
Název: K nápravě měny ve státě československém
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: Československo, měna, měnová reforma, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

V článku se zabývá měnovou situací v zemi před a po válce. Sleduje také vývoj měny v bývalém Rakousku. Klade si dvě hlavní otázky: zda je možné zůstat u stavu, jaký nám měna nabízí, nebo musíme usilovat o dosažení změny, a jakými prostředky lze k tomuto cíli nejsnáze dojít.

(Sobotková Kateřina)

Měna v Rakousku
Název: Měna v Rakousku
Autor:
Klíčová slova: měna, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1899
   
Abstrakt:

Obsáhlý a podrobný článek mapující vývoj měny a převážně mincí nejdříve na našem území a poté na území Rakouska-Uherska. Chronologicky zpracovaný článek vyjmenovává jednotlivé měny a mince i s poměry drahých kovů. Také při tomto vývoji upozorňuje na měnové krize a jejich příčiny i dopady na měnu jako takovou.
Pro ekonomy nemá tento článek vysokou hodnotu, ale třeba pro historiky nebo numismatiky je velice přínosný.

Týř Pavel

Naše zemědělství a jeho výsledky proti zemědělství v jiných státech
Název: Naše zemědělství a jeho výsledky proti zemědělství v jiných státech
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: Čechy, Německo, obilí, Rakousko, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Kompletní analýza primárního sektoru českých zemí, Německa, Rakouska, Uherské a částečně Belgie. Srovnání se týká vývozu ze zejména zemědělských zemí, do těch, které již z větší části prošly procesem transformace, z agrární ekonomiky do ekonomiky převážně průmyslové. Na přesných datech je dobře vidět, jak se produkce primárního sektoru mění v reakci na růst sekundárního a terciálního sektoru...

Obchodně politický problém střední Evropy
Název: Obchodně politický problém střední Evropy
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: celní kontingenty, cla, Československá republika, doložka nejvyšších výhod, Jugoslávie, Maďarsko, Mezinárodní obchodní komora, ochranářství, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Střední Evropa, vyrovnávací cla, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Tato publikace popisuje poválečný stav Evropy, přičemž jako nejvýstižnější charakteristiku užívá slovo nestálost. Autor se jednoznačně staví proti ochranářství a požaduje opatrné a postupné snižování cel. Dále nám publikace nabízí hospodářskou charakteristiku jednotlivých zemí střední Evropy. Autor vychází hlavně z usnesení Mezinárodní obchodní komory.

(Tišl Zdeněk)

Pensijní pojišťování v Rakousku a přípravy k němu v Německu
Název: Pensijní pojišťování v Rakousku a přípravy k němu v Německu
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: Německo, pojišťování, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Odlišnost dvou pojišťovacích systémů v Německu a Rakousku můžeme znázornit na míře rozvinutosti (v Německu na vyšší úrovni) a stupni mravní kázně (u nás se „žije lépe“, ale kvetou zde hospody a jiný přepych). Vydání zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků v Rakousku bylo spíše splátkou sociálně politického dluhu. Tento zákon byl vydán z několika důvodů, vyvolávajících dnes sociální otázky. Pro úředníky je charakteristická větší míra vzdělanosti (delší školní docházka), která je potřebná k výkonu zaměstnání. Opatření vdov a sirotků musí být vyšší ve srovnání s námezdními dělníky (školní docházka dětí bývá kratší a ženy jsou zvyklé na práci)...

Rakousko a jeho hospodářska existence
Název: Rakousko a jeho hospodářska existence
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: krize, průmysl, Rakousko, Švýcarsko, uhlí, zahraniční obchod, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Kniha podává obraz stavu rakouského průmyslu, zemědělství a zahraničního obchodu před válkou a po válce. V knize je zachycen vývoj vzniklé krize, její důsledky a příčiny

(Lišková Zuzana)

Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem
Název: Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: obchod, Rakousko, statistika, Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

V článku je popisována změna získávání dat a výpočtu statistiky obchodu mezi Rakouskem a Uherskem.

(Koudelka Tomáš)

Ukončení kontroly rakouského hospodářství
Název: Ukončení kontroly rakouského hospodářství
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: Basch, deprese, kontrola, rakouské hospodářství, Rakousko, sanace, ženevský plán
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Autor zdůvodňuje ukončení kontroly nad rakouským finančním hospodářstvím. Konkrétně popisuje plnění podmínek pro ukončení kontroly rakouské strany generálním komisařem ve Vídni, které bylo úspěšné. Zmiňuje omezení, která přetrvají i po ukončení kontroly. V textu jsou popsány podrobnosti o již existující půjčce Společnosti Národů Rakousku a nakládání s ní, jakož také hodnocení úspěšnosti tzv. ženevského plánu a přechodu z korunové měny na šilinkovou. Autor však také zmiňuje stinné stránky příznivého vývoje rakouského finančního hospodářství. Textem autor hodnotí i pokračující depresi, její příčiny, důsledky, řešení. 

(Řehová Vendula)

Vývoj hnutí dělnického v Rakousku
Název: Vývoj hnutí dělnického v Rakousku
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dělnictvo, hnutí, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1898
   
Abstrakt:

Tento ne příliš dlouhý článek obsahuje veliké množství informací převážně historického rázu, které se vztahují k dělnickému hnutí v Rakousku, a to nejen k jeho vývoji, ale i k problémům, se kterými se muselo toto hnutí vypořádávat.
Historický obrázek vývoje dělnického hnutí autor vykresluje do velkých podrobností, takže kdo nehledá podrobné informace spojené s tímto tématem, toho tento článek příliš nezaujme, ale pro ty co se chtějí dozvědět podrobně co, jak, kde, kdo je tento článek ušitý přímo na míru.

Týř Pavel

Zásahy státu do hospodářství
Název: Zásahy státu do hospodářství
Autor: Fafl, Zdeněk
Klíčová slova: AAA, Agricultural marketing act, Anglie, Belgie, Carta del lavoro, Československo, Francie, Itálie, Kanada, Landbouw Crisiswet, Německo, New deal, NIRA, Nizozemí, Polsko, Rakousko, SSSR, Unie severoamerická
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Článek popisuje nárůst státních zásahů do hospodářství ve 20. a 30. letech
20. století a poskytuje stručný přehled o zákonodárství významnějších zemí světa, které umožňuje tyto zásahy. Autor se zaměřuje především na zásahy
do průmyslové výroby a organizace průmyslové výroby, nicméně lze zde nalézt i zmínky o zásazích do zemědělství...