SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Boj proti liberalismu
Název: Boj proti liberalismu
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: liberalismus, přirozený zákon, socialismus, svoboda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Článek není kritikou liberalismu, ale reakcí právě na mnohé kritiky liberalismu, které se povětšinou snaží vyvrátit. Autor definuje liberalismus jako „praktickou nauku zbudovanou na theorii společenské, totiž t. zv. individualistické“ (Bráf, s. 2). Přísně tedy odlišuje praktickou a teoretickou stránku. Teorie říká, že vše vzniká přirozenou cestou skrz přirozené zákony, ale ze snah jednotlivců, a stát má jen zaručovat přirozenou rovnost lidí, což už je praxí. Dále je uvedeno, že socialismus postihlo to samé, co liberalismus, totiž že jejich teoretické základy již ztratily na významu, a že liberalismus jako absolutní princip náleží již historii...

Boj proti liberalismu
Název: Boj proti liberalismu
Autor: Hořínek, Vojtěch
Klíčová slova: absolutní princip, liberalismus, svoboda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Jedná se o reakci na stejnojmenný článek Albína Bráfa (Obzor národohospodářský, 1897, č. 1, 5, s. 1-5, 73-74), zejména však na některá tvrzení z něj. Např. na myšlenku, že liberalismus jako absolutní princip náleží historii, Hořínek říká, že liberalismus nikdy nemohl být pojímán jako absolutní, protože člověk je relativní bytostí a tudíž se nemůže řídit nějakými principy absolutně. Dále se zastavuje u myšlenky, že liberalismus požaduje dobro všech, avšak to prý mohou požadovat i neliberálové, ale důležitější je zajistit svobodu jednoho sahající až tam, kde začíná svoboda druhého...

Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém
Název: Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém
Autor: Netval, Vítězslav
Klíčová slova: individualismus, kapitál, liberalismus, podnikatel, práce, socialismus, stát, svoboda, úrok
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha popisuje různé systémy řízení státu. Nejprve se zabývá Ideálním socialistickým systémem, popisuje jeho základní rysy a systém fungování (nepoužívá peníze, pouze naturální směnu). Na závěr této kapitoly se autor zmiňuje i o systému mezinárodní směny. V další kapitole je představen Socialistický systém s měnou peněžní (jsou zavedeny peníze, které vydává stát; vzniká vnitřní měna a tím i soukromý majetek a dědictví). Třetí kapitola je věnována Ideálnímu systému soukromokapitalistickému, v němž je vymezena moc a činnost státu na nejmenší míru (stát má za úkol udržovat pořádek a bezpečnost; výroba a směna se řídí soukromoprávními zásadami)...

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Politické spisy. Díl II.  Národní noviny (1848-1850). Část I.
Název: Politické spisy. Díl II. Národní noviny (1848-1850). Část I.
Autor: Havlíček Borovský, Karel
Klíčová slova: konstituce, národ, rovnopránost, svoboda, úřady
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Tato kniha se skládá z článků vydaných v Národních novinách převážně v letech 1848 až 1849. Každý článek tvoří samostatnou kapitolu zabývající se konkrétním problémem a jeho možným odstraněním.

Výklad hesla Národních novin

    Objasňuje význam a obsah nadpisů článků, se kterými se mohl běžný občan v revolučních letech setkat...