SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Ekonomie a filosofie
Název: Ekonomie a filosofie
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: filozofie, noetika, reálný a myšlenkový předmět, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Článek je odpovědí na kritiku autorovy knihy Teleologie. První polovina obhajuje autorovo vymezení noetiky, její rozdělení na formální a materiální, a také vztah subjektu a noetiky.
Druhá část se zabývá teleologií samotnou, obhajobou toho, že se jedná o vědní obor a určení, čeho se věda týká. Dále také rozdíl mezi reálným a fikčním předmětem.

(Voleman Jakub)

Konec diskuse
Název: Konec diskuse
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

V textu autor reaguje na svou dřívější diskuzi s Loevensteinem ohledně teleologie. Řeší zde, kdo jako první přišel s definicemi týkajícími se teleologie, a zda-li se hospodářství dá teleologicky zkoumat. V druhé půli textu Engliš dokazuje, že Loevenstein není objevitelem jistých teleologických tezí, ke kterým se hlásí a které přestavuje.

(Voleman Jakub)

Mildschuhova kritika mé Finanční vědy
Název: Mildschuhova kritika mé Finanční vědy
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Finanční věda, kritika, Mildschuh, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Článek je reakcí na kritiku Englišovy Finanční vědy ze strany Mildschuha. Engliš v něm obhajuje a podrobněji vysvětluje své názory, které Mildschuh zkritizoval. Článek se vyznačuje poměrně velkou agresivitou vůči kritikovi, která je ale k nalezení spíše mezi řádky.

(Vlček Martin)

Noetická kritika Rakouské nauky o hodnotě
Název: Noetická kritika Rakouské nauky o hodnotě
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Rakouská škola, teleologie, teorie hodnoty, teorie užitku
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Článek je v podstatě složen ze dvou částí. V první části nalezneme popis přístupu rakouské školy k ekonomii. V druhé časti potom kritiku rakouského přístupu, založenou na teleologii. Autor ve své kritice nepolemizuje o správnosti přístupu k hodnotě na základě užitku, ale kritizuje rakouskou školu za její individualismus a ignorování kolektivu (státu), neboť stát hraje významnou roli při tvorbě cen. Dále je kritizována nauka o potřebách a teorie užitku. Engliš říká, že se rakouská škola dopouští chyby, když vidí kvantitativní rozdíl mezi užitečností a užitkem, neboť podle teleologie je mezi nimi rozdíl kvalitativní. Další problém autor vidí ve srovnávání užitků...

Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii
Název: Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: cenová teorie, Goosen, Liefman, subjektivismus, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Jak název napovídá, článek rozebírá cenovou teorii ve vztahu k subjektivismu. Autor začíná jednoduchým vysvětlením cenového mechanismu, který pak rozebírá více dopodrobna a opírá se o teorie jiných autorů, např. Goosena, Liefmana.

(Vlček Martin)

Soustava státních příjmů
Název: Soustava státních příjmů
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: daně, finanční věda, Karel Engliš, národní hospodářství, poplatky, státní majetek, státní příjmy, teleologie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Studie se snaží vysvětlit pojem „státní příjmy“, zjistit, jestli mezi nimi existuje nějaký vztah a kategorizovat je podle toho, jakým způsobem jsou získávány. Dělí je do dvou kategorií, na příjmy ze státního majetku a z daní. Kniha obsahuje přehled soustavy státních příjmů. Autor čerpá převážně z díla Karla Engliše.

(Opršal Petr)

Teleologie jako forma vědeckého poznání
Název: Teleologie jako forma vědeckého poznání
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Karel Engliš, kauzalita, logika, metoda, mezní užitek, noetika, racionalita, teleologie, účel, věda
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá problematikou teleologie v pojetí Karla Engliše. Je rozdělena do čtyř kapitol, kde autor postupně rozebírá formálně logické konstrukce poznatku, teleologické poznatky formální, myšlení pod maximálním účelem a upotřebení teleologie ve vědě. Východiskem se stává poznatek, že při bádání bychom se měli soustředit na vhodné použití metod a hlavně pak na to, abychom brali na zřetel, za pomoci kterých metod jsme k těm kterým závěrům dospěli.

(Charvátová Kristýna)

Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky
Název: Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: ekonomická teorie, epistemologie, hospodářská nauka, noetika, teleologie, teorie poznání, vědecké poznání
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Zdařilé teoretické budování národohospodářské nauky založené na obecné teorii poznání, v jejíchž základech stojí teleologická nauka.
Jedná se o velmi teoreticky zaměřený spis. Loevenstein se nepouští okamžitě do konstrukce ekonomické teorie, ale k tomuto tématu se snaží dostat nepřímo. Nejdříve se pokouší vybudovat základy a možnosti vědeckého poznání obecně, na jehož principy teprve aplikuje poznání hospodářské nauky.

(Janda Pavel)

Weddigenova sociologická teorie hospodářská
Název: Weddigenova sociologická teorie hospodářská
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: estetika, etika, hospodářská teorie, sociální vědy, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Kritický článek zaměřený na Weddigenovo učení, snaha o prokázání neudržitelnosti jeho myšlenkových konstrukcí. Rozbor a kritika názorů na vědy přírodní, sociální či duchové. Weddigenova hospodářská teorie není teleologická, v podstatě celá kritika stojí i padá na správnosti jeho názoru o podstatě teleologie. Rozebírá se zde princip identity, každé rozumné lidské jednání má stránky etické, estetické, politické i hospodářské. Autor zde zaujímá kritické stanovisko k Weddigenovu dílu.

(Novák Martin)