SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová
Název: Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová
Autor: Podpěra, Otomar
Klíčová slova: měnová politika, zlatý standard
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor popisuje současný vývoj měnové a hospodářské politiky v zemích zlatého bloku v kontextu snah o znovuzavedení zlatého standartu. Jmenovitě analyzuje a na statických datech dokládá kroky Anglie, USA a Německa, které zabraňují znovuzavedení zlatého standartu. V závěru vyvozuje, že nejsou odstraněny všechny bariéry mezinárodního obchodu, aby mohl být zlatý standart znovu zaveden.

(Vávra Jan)

Jest možno reflací odstraniti krisi
Název: Jest možno reflací odstraniti krisi
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: cenová hladina, daňový výnos, devalvace, inflace, krise, měnová politika, mezinárodní obchod, národní důchod, Neville Chamberlain, reflační politika, Roosevelt, stabilizace měny, zlatý standard, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

Mezinárodní clearing zlata
Název: Mezinárodní clearing zlata
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: clearing, devizové kurzy, platební bilance, zlato, zlatý standard
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Článek se vztahuje ke zlatému standardu, respektive rozebírá vlivy mezistátních a mezibankovních transakcí se zlatem, a to hlavně na devizové kurzy a platební bilanci.

(Vlček Martin)

Mezinárodní finanční instituce Bretton - Woodské
Název: Mezinárodní finanční instituce Bretton - Woodské
Autor: Mládek, Jan Viktor
Klíčová slova: Bretton-Woods, dějiny mezinárodních financí, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, mezinárodní měnová politika, Mezinárodní měnový fond, směnitelnost měn, zlatý standard
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1946
   
Abstrakt:

Autor charakterizuje hlavní okolnosti vedoucí k potřebě založení mezinárodních měnových systémů a institucí. Věnuje se zejména Mezinárodnímu měnovému fondu, jehož vznik popisuje chronologicky od prvotních návrhů po konečné řešení. Třetí část knihy popisuje základní principy fungování Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. V poslední části knihy nalezneme úplné znění Dohody o Mezinárodním fondu a Bance pro obnovu a rozvoj.

(Müller Tomáš)

Nástin měnového plánu stabilisačního po jeho stránkách metodické, technické a státofinanční
Název: Nástin měnového plánu stabilisačního po jeho stránkách metodické, technické a státofinanční
Autor: Fořt, Josef
Klíčová slova: deflace, konverse, repudiace, Stabilizace měny, teorie peněz, zlatý standard
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Autor se soustředil na problematiku československé měny ve 20. letech 20. století, především na stabilizaci měnového aparátu. Teoreticky se zabývá třemi možnostmi - deflací, konversí a repudiací - ve snaze nalézt pro československou měnu nejlepší řešení. Opírá se o statistická data z jiných zemí či historická data a prokládá text dobovými citacemi z tisku. Poslední část knihy je věnována potřebným právním úpravám jako předpokladu úspěšné stabilizace.

(Schmödl Jan)

Světové problémy měnové
Název: Světové problémy měnové
Autor: Pospíšil, Vilém
Klíčová slova: měnové dohody, reparace, zlatý standard
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Autor na začátku vymezí své téma na sledování vývoje měnového společenství mezinárodního, což byla podstatná součást světové organizace hospodářské. Sleduje problémy, kterým toto společenství čelilo, jako zadlužení Evropy po válce, hospodářské a teritoriální změny v Evropě, kolísání měn a katastrofální měnový vývoj poražených zemí. Zabývá se také řešením reparací, zmiňuje Yongův plán, zlatou delegaci – delegace odborníků z teorie i praxe, zabývajících se zlatým standardem. Rozebírá i stav a funkci tohoto společenství, jeho vývoj v čase...

Zlatý standard
Název: Zlatý standard
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: měnová politika, měnový kurz, zlatý standard
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

V první části článku autor popisuje rozdílné pohledy na zlatý standard a celkové neshody v názorech na vývoj měnových kurzů. Dále popisuje dopady různých situací na měnovou a cenovou stabilitu, věnuje se také vlivu hospodářského cyklu na ceny. V závěru článku se autor snaží nastínit možné důsledky návratu ke zlatému standardu.

(Müller Tomáš)