SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Ceny a zlato
Název: Ceny a zlato
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: devalvace, krise, Zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá vztahem mezi zlatem a statky. Snaží se vysvětlit, jak ceny statků jsou vázány na cenu zlata, využívá k tomu studii provedenou ve dvacátých letech v Anglii a svá tvrzení dokládá na datech z let 1925-1933.

(Barczi Šimon)

Cesta krisí
Název: Cesta krisí
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: index výroby, Konjunkturní zpravodajství, krise
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto článku je autorem rozebírán smysl a účel konjunkturního zpravodajství, zejména je zdůrazněna velká důležitost jeho pochopení od čtenáře. Uhlig popisuje, že konjunkturní zpravodajství vychází k indexu výroby, který je ale neúplný a nedává tak přesný stav, ve které fázi krise se podniky nacházejí. V závěru čtenářům prostřednictvím grafu ukazuje na zpoždění skutečného cyklu oproti cyklu indexu výroby a předkládá čtenáři v bodech vodítka pro správné pochopení konjunkturního šetření.

(Šimek David)

Daňová politika a konjunktura
Název: Daňová politika a konjunktura
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Daňová politika, hospodářská cyklus, konjunktura, krise, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto textu autor dává do souvislosti hospodářský cyklus, konkrétně fázi konjunktury a krise, s daňovou politikou. V úvodu popisuje dopady fází cyklu na daňovou základnu a předkládá ideu hospodaření státu nikoliv z roku na rok, ale podle fází hospodářského cyklu, tak jak to dělá podnik. Za příklad udává Německo, které podobnou daňovou politiku praktikovalo za období krise a ukazuje, že jeho cesta byla správná. V závěru je na několika statistikách a grafech porovnán konjunkturní průběh příjmů z veřejných dávek v Německu a u nás.

(Šimek David)

Jest možno reflací odstraniti krisi
Název: Jest možno reflací odstraniti krisi
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: cenová hladina, daňový výnos, devalvace, inflace, krise, měnová politika, mezinárodní obchod, národní důchod, Neville Chamberlain, reflační politika, Roosevelt, stabilizace měny, zlatý standard, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

Kapitálová investice a hospodářská krise
Název: Kapitálová investice a hospodářská krise
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: cla, F.A. Hayek, krise, liberalismus, ochranářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor v této stati popisuje důvody krize a snaží se ukázat cestu z deprese. Upozorňuje čtenáře, že návrat do konjunktury bude dlouhý a bolestivý. Zároveň nabízí několik ekonomických teorií o původu hospodářské krize včetně malthusiánské teorie podspotřeby, největší část ovšem věnuje vysvětlení od  F.A. Hayeka. Autor nabízí liberální pohled a kritizuje obchodní ochranářství, které dle jeho názoru pouze krizi uměle prodlužuje. Autor zároveň nabízí možné cesty z krize a datové podklady o vývoji československého hospodářství v letech 1927-1934.

(Barczi Šimon)

Krise a spotřeba
Název: Krise a spotřeba
Autor: Hejda, Jiří
Klíčová slova: krise, spotřeba
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:
Krise a zlato
Název: Krise a zlato
Autor: Beneš, Karel
Klíčová slova: finanční kapitál, krise, reálný kapitál, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Jednou z příčin krize je podle autora nestálá cena zlata. V článku jsou vymezeny pojmy finanční a reálný kapitál, přičemž finanční kapitál musí být podložen reálným (prací). Pokud tomu tak není, není finanční kapitál dostatečně podložen zlatem a důsledkem je krize.

(Voleman Jakub)

Poznámky ke Keynesově teorii šetření
Název: Poznámky ke Keynesově teorii šetření
Autor: Doležel, Karel
Klíčová slova: cedulová banka, investice, kapitálové statky, Keynesova teorie šetření, krise, kupní síla, úrok, úspory
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor článku prezentuje a komentuje myšlenky J. M. Keynese. V kontextu světové krize se autor zabývá Keynesovými názory na téma sterilního šetření peněz a produktivního investování, možného rozšíření pravomocí cedulových bank ovlivňovat úrokovou míru a vlivu inflace a deflace na investice. V závěru se staví kriticky k vysokým úrokům vkladatelů, které byly podle autora neoprávněné, jelikož vkladatelé nemuseli vkládat peníze na delší období a zároveň je to odrazovalo od přímého investování.

(Sefzig Petr)

Theorie úroku - Princip o tvorbě a zániku kapitálu
Název: Theorie úroku - Princip o tvorbě a zániku kapitálu
Autor: Zástěra, Rudolf
Klíčová slova: dynamický kapitál, inflace, Krise, statický kapitál
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor v této stati popisuje teorii úroku, co všechno úrok ovlivňuje a jak je determinována jeho výše. Zároveň popisuje, jak úroková míra působí v dobách krize a jak je tvořen kapitál. Poslední část stati popisuje zánik kapitálu v depresi.

(Barczi Šimon)