Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1914
Ročník : XIX.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1914. roč. XIX.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XIX
   

Seznam článků

Přečti si

Český problém populační a některé pozoruhodné zjevy v naší měně přirozené, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Boháč, Antonín

Článek se zabývá zpomalením populačního růstu v Čechách a na Moravě začátkem 20. století v letech 1902-1910. Autor se snaží nalézt několik důvodů pro pokles přirozeného přírůstku. Jako možné důsledky uvádí růst životní úrovně nebo také slábnoucí vliv církve. Podle statistických dat poté formuluje závěr o vzniku tzv. Novomalthusského hnutí, což je hnutí podporující vědomé omezování plodnosti. Tento trend vedl ve společnosti k trendu maximálně dvou dětí v rodině. Za centrum tohoto hnutí je považována Praha a velká města. Podle autorem předložených dat má na poklesu porodnosti zásadní vliv dostupnost Prahy vzhledem ke sledovaným regionům...

Přečti si

Duševní dějiny moderního člověka hospodářského, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Gruber, Josef

Ide o recenziu knihy Wernera Sombarta, Der Bourgeois, v preklade Mešťan. Autor sa snaží popísať zmýšľanie hospodárskeho a podnikateľského človeka vtedajšej doby. Popisuje premenu človeka predkapitalistického v človeka kapitalistického, ktorá sa začala, v rannom období, hlavne honom za zlatom. V náväznosti na to, autor pojednáva o tom, ako sa choval človek majetný keď s majetkom už disponoval.

Bučko Ján

Přečti si

Hospodářské dějiny, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Krátký článek upozorňující na nutnost vést historické zápisy pro budoucí generace, aby se mohly poučit z vývoje jak historického, tak hospodářského. Autor apeluje na Zemskou a Hypoteční banku, aby s pomocí Národohospodářského ústavu tyto kroniky vedly.

Zezulka Stanislav

Přečti si

Hospodářské poznámky k válce roku 1914, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Prvá časť článku (Hospodářské pozadí války) sa zaoberá hospodárskym pozadím vojny. V dôsledku vojny sa značne zmenšila vedecká tvorba, ukázala sa závislosť duševnej produkcie Rakúska na Nemecku. Vo vtedajšej zverejňovanej literatúre bolo možno vycítiť rivalitu jak medzi Nemeckom a Anglickom tak medzi Nemeckom a Francúzskom. Nemecko sa stalo tŕňom v oku viacerým štátom. Francúzi nenávideli Nemcov hlavne od roku 1970 kedy prehrali vojnu a boli im následne odobrané územia Alsaska a Lotrinska, Dáni pre násilné odtrhnutie Šlesvicka a Holštýnska z ich vtedajšieho územia. Rusi zase nemali radi Nemcov pre ich pracovitosť, svedomitosť a kultivovanosť, inými slovami pre ich kultúrnu nadradenosť...

Přečti si

Hospodářský význam territoriálních změn na balkánském poloostrově, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Daneš, Jiří Viktor

Stav územného rozdelenia na balkánskom polostrove v roku 1914 z pohľadu výhodnosti respektíve nevýhodnosti pre poľnohospodárstvo a inú hospodársku činnosť. Článok sa venuje i vtedajšiemu stavu prírodného bohatstva v jednotlivých krajinách, ako sú napríklad lesy, bane (doly) alebo minerálne pramene a ich možnému budúcemu využitiu.  Naskytá sa pohľad i na stav obyvateľstva, stav dopravných komunikácií.

Bučko Ján

Přečti si

JUDr. František Čuhel, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Gruber, Josef

Článek vydaný při příležitosti úmrtí Judr. Františka Čuhela. Zmiňuje Čuhelovu publikační a vědeckou činnost. Kdy jeho kniha Zur Lehre von den Redürfnissen (K nauce o potřebách) byla považována za tehdy nejlepší knihu v oblasti politické ekonomie. Kvůli nemoci a zaměstnáním v soukromých finančních institucích nenaplnil svou ambici a ambice do něj vkládané Albínem Bráfem, aby se stal profesorem a ještě lépe přispěl k rozvoji českého národohospodářství.

Zezulka Stanislav

Přečti si

K přeměně cechovního zřízení u nás v 18. stol., In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Flégl, Oldřich

Článok popisuje snahy Márie Terézie v čase jej vládnutia rozšíriť obchodnú slobodu do všetkých rakúskych krajín. Podľa Cirkulára z roku 1787 sa usilovala presunúť priemyselnú výrobu od cechových zriadení do verejnej správy štátu. 84 druhov zamestnaní bolo vyhlásených za úplne voľné. Jozef II v náväznosti na to zrušil zakladanie nových cechov v Čechách. Jedenásteho októbra 1785 vydal magistrát spojených miest pražských nariadenie, podľa ktorého sa mali pracujúci v železiarstve a oceliarstve rozdeliť do troch skupín podľa toho kto kde pracoval...

Přečti si

Několik vzpomínek ze života Dra Albína Bráfa, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Jedná se o článek uveřejněný při příležitosti druhého výročí úmrtí Albína Bráfa. Shrnuje celý život tohoto významného českého zastánce moderní společnosti, který ovlivňoval za svého života veškeré oblasti společenského života. Byl stoupencem staročechů, které zastupoval i v parlamentu. Zemřel 1. července 1912.

Zezulka Stanislav

Přečti si

O průmyslu soukenickém v Táboře v druhé polovině předešlého století, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Ctibor, Jan

Juhočeské mestá ako napríklad Tábor, Jindřichův Hradec, Soběslav, Počátky a ďalšie boli miestom zrodu, rozkvetu a pádu súkenníckeho remesla. Dôkazom toho, že sa v južných Čechách súkenníctvu darilo svedčil vysoký počet majstrov a ich tovarišov. Posledným pre súkenníctvo úspešným rokom v Južných Čechách bol rok 1876, tesne po vojne s Pruskom. Príčin úpadku súkenníctva v Južných Čechách bolo viacero. Nebola to neschopnosť  či nevzdelanosť majstrov, ani nedostatok pomocných robotníkov. Hlavnou príčinou bola predovšetkým nekvalitná vlna, za čím stál prechod v poľnohospodárstve od trojpoľného systému obrábania pôdy k dvojpoľnému...

Přečti si

Řemeslnická otázka v Bosně a Hercegovině, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Besarovič, Vojislav

Chronologicky pohľad vývoja remeselníckej otázky v balkánskych krajinách.  V článku sú zmienené právne normy upravujúce vznik a fungovanie cechov. Cechy určovali pravidla prevádzkovania živností, predovšetkým určovali veľkosť zisku, techniku výroby a v neposlednej rade upravovali otázky predaja výrobkov a služieb. Autor ďalej detailne popisuje, kto má aké právomoci a povinnosti v rámci cechového zriadenia. Venuje sa i problému úpadku cechov v Bosne a Hercegovine. Ku koncu článku sú spísané odporúčania pre úspešné udržanie remesiel.

Bučko Ján

Přečti si

Sanace moravských zemských financí, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Engliš, Karel

Celý článok je detailným prehľadom stavu moravských zemských financií v číslach do ich sanácie, a po ich sanácií. Celá sanácia bola založená na tom, že sa presunulo bremeno schodku zo štátu na obce. Rozpočet na rok 1914 predložený zemským výborom najskôr vykazoval schodok 17 465 mil. korún. Neskôr sa však podarilo tento schodok stlačiť na 8 664 mil. korún. Hovorí sa tu o náraste potrieb predovšetkým v školstve, zdravotníctve a v položke zemských dlhov. Dohromady tieto potreby za roky 1907 až 1914 predstavovali tri štvrtiny celého štátneho rozpočtu. V ďalšej podkapitole sa autor zmieňuje o možných zdrojoch krytia týchto potrieb...

Přečti si

Sdružování zemědělců, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Polák, Karel

Článek, představující úvodní přednášku Dr. Karla Poláka na České vysoké škole technické z roku 1910, pojednává o okolnostech vzniku družstev, kdy obchodní spojování za účelem společného zisku bylo nejlepší cestou k industrializaci a komercionalizaci samostatných rolníků. Družstevní orgány zaštiťují své členy a kooperace se stává nástrojem v boji proti monopolům. Cílem družstev by mělo být sledování tržních cen a zaměření se na jakost. Autor zdůrazňuje poskytování družstevních úvěrů, jako hlavní funkci družstev. Osvětluje jejich zneužívání a navrhuje možnosti ručení a způsoby jejich poskytování...

Přečti si

Sociální rozvstvení městského obyvatelstva, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Bláha, Arnošt

Na začiatku článku je spomenuté, prečo ľudia migrujú do miest a čo je príčinou resp. motívom ich zakladania. Ďalej sa autor snaží v článku vysvetliť formovanie jednotlivých sociálnych vrstiev v meste. Popisuje jak rozdiely medzi mešťanmi a roľníkmi tak rozdiely medzi jednotlivými mešťanmi. Predovšetkým rozdiely v materiálnom vlastníctve predurčovali zaradenie do sociálnych vrstiev mestského obyvateľstva. Ďalšími určujúcimi faktormi sociálneho zatriedenia bolo napríklad vzdelanie či politická moc človeka.

Bučko Ján

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání