Josef Gruber

Fotografie: Gruber, Josef
Datum narození : 3. listopad 1865
Místo narození : Luž
Datum úmrtí : 2. květen 1925
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 15
Počet článků v BE : 56
Přečti si

Albín Bráf, život a dílo. Díl 1, Paměti

Gruber, Josef

BRÁF, Albín. Frant. Lad. Rieger. In: Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s.123-124.
Nekrolog oslavuje osobu Františka Ladislava Riegera, jeho dílo, vlastenecké cítění a odhodlání za své myšlenky bojovat, avšak zmiňuje i časy, kdy byl odmítán, nechtěn a považován za zrádce. Nekrolog začíná oslavným popisem jeho poslední cesty.

Vokurková Lucie

BRÁF, Albín. Jiří Pražák. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl I. (Paměti), Josef Gruber (ed.), Praha: Vesmír, 1922, s. 119–122
Článek je nekrologem Jiřího Pražáka, který 29. března 1905 podlehl nemoci. Jiří Pražák (1846-1905) byl dvorním radou a 30 let profesorem rakouského veřejného práva...

Přečti si

Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské

Gruber, Josef

BRÁF, A. Hlávka a Wiehl.In Albín Bráf Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s. 169-178
Autor rozebírá poslední vůle Josefa Hlávky a Antonína Wiehla, kteří se rozhodli poskytnout finanční podporu českým a slovenským vědcům a umělcům. Výnos z Hlávkovy nadace má být rozdělen mezi Českou akademii, Národohospodářský ústav a Studentské koleje v poměru 58,5:20:21,5. Výnos z Wiehlova fondu má být každoročně stejnými částkami rozdělen na podporu výzkumů v oboru přírodních věd a na podporu technických vynálezů Čechů a Slováků.

Svatošová Simona

BRÁF, Albín. O nápravě naší měny. In  Albín Bráf - Život a dílo...

Přečti si

Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky

Gruber, Josef

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Přečti si

Albín Bráf, život a dílo. Díl 4, Rozličné stati

Gruber, Josef

BRÁF, A. České a německé "Svůj k svému". In Albín Bráf Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 179-210
Autor se zabývá zostřujícími se poměry mezi Čechy a Němci v 19. století v Rakousku-Uhersku a porovnává zásady českého a německého "Svůj k svému" a jejich jednotlivé druhy. Zatímco podle Bráfa německé "Svůj k svému" má podobu především odstranění českých úředníků z německých území (vypovídání z bytu i práce) a prostředku zastrašovacího, české "Svůj k svému" má podobu odvetného bojkotu za útisk českých menšin a positivního národohospodářského vlastenectví...

Přečti si

Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy

Gruber, Josef

Bráf, A. Idey a skutečnosti v samosprávě. In Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 114–133.
Článek popisuje dualismus pravomocí, vzniklý po Prosincové ústavě 1867, a zkoumá prosazování myšlenek samosprávnosti. Popisuje historický vývoj a důvod vzniku samosprávy a její stav v současné Anglii a Prusku. Dochází na konkrétních příkladech závěru, že se samosprávnost pomalu ve společnosti prosazuje. Zdůrazňuje potřebu ji chápat jako účast občanů na výkonu veřejné správy, a ne jako autonomii společenství bez vnějších zásahů. Jedná se o doplnění a reakci autora k článku Prof. Dr...

Přečti si

Dopravní politika

Gruber, Josef

Kniha se zabývá celkovou koncepcí dopravní politiky jako důležité součásti hospodářství států. Kniha je rozdělena na dvě části, v první se autor snaží popsat jednotlivé druhy tehdejších dopravních cest, jejich základní funkce a důsledky tehdejšího překotného vývoje dopravních prostředků. V druhé části se autor zaměřuje na podrobnější popis jednotlivých druhů dopravních cest a prostředků, popisuje jejich historický vývoj, současný stav a jejich funkce v dobovém hospodářství.

(Bláha Jan)

Přečti si

Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském

Gruber, Josef

Kniha popisuje ideu hospodářské soběstačnosti z pohledu různých ekonomů. S výjimkou Adama Smithe, který byl zastáncem specializované výroby a dělby práce, všichni citovaní ekonomové považují soběstačnost za ideál národní ekonomiky. Autor v závěru uvádí také různé metody ochranářské politiky.

(Čurdová Ivana)

Přečti si

Národohospodářská theorie. Díl I, Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského

Gruber, Josef

Tato kniha má formu učebnice ekonomie. Definuje ekonomické pojmy jako jsou potřeby, statky, hospodářské subjekty. Popisuje vývoj ekonomické teorie a definuje vědu národního hospodářství a její úkoly. Zabývá se také demografickými otázkami jako je na příklad počet a rozmístění obyvatelsta, porodnost, sňatečnost, úmrtnost, k nimž přidává statistiky z přelomu 19. a 20. století.

(Gawthorpe Kateřina)

Přečti si

Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku

Gruber, Josef

Kritický komentář k dobové reformě živnostenského práva v Rakousku- Uhersku.

(Musil Jiří)

Přečti si

O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku a o cílech reformy živnostenské

Gruber, Josef

Popis vývoje živností a předpisů živnostenského práva na území dobového Rakouska – Uherska. Krátká komparace s evropskými zeměmi a představení pokusů o reformu živnostenského práva.

(Musil Jiří)

Přečti si

Populační otázka

Gruber, Josef

Od poloviny 19. století dochází k poklesu porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých evropských státech a vznikají teorie, které toto vysvětlují. Mezi hlavní příčiny poklesu porodnosti patří zejména pokles sňatečnosti, zvýšení neplodnosti, ekonomické příčiny, rozvoj vzdělanosti a emancipace žen.

(Hendrychová Lenka)

Přečti si

Průmyslová politika

Gruber, Josef

Kniha poskytuje přehled průmyslového vývoje od naprostého počátku do tehdejší současnosti nejen v Československu, ale i dalších zemích jako je Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie a Spojené státy Americké.

(Feurich Marek)

Přečti si

Sociální politika

Gruber, Josef

Je zde podrobně popsán stav dělníků a jejich pracovní podmínky na počátku 20. století. Snaží se vysvětlit, jak je možné vyřešit dělnickou otázku. Přehledně je popsán vývoj ochranného zákonodárství dělnického i s výkladem dobových zákonů. Velká část knihy je věnována jednotlivým druhům pojištění.

(Fejfarová Jana)

Přečti si

Sociální politika v Československé republice

Gruber, Josef; Winter, Lev; Štern, Evžen; Beránek, Josef; Mathesius, B.; Žalud, Augustín; Boháč, Antonín

Kniha informuje o postupu československého zákonodárství v oblasti sociální politiky, o řešení stavu dělnictva a jejich nezaměstnanosti. Byla vydána u příležitosti pořádání Mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze. Soustřeďuje svá hlavní témata na otázky, které byly na sjezdu projednávány. Tato témata jsou řazena v knize tak, jak zazněla od jednotlivých autorů na sjezdu.

(Malý Vítězslav)

Přečti si

Základy námořního práva československého

Gruber, Josef

Kniha popisuje  vývoj námořního práva po vzniku Československa. Autor zde uvádí, které zákony vznikly nově a které byly přejaty z Rakouska. Jsou zde popsány námořní úřady, které nově vznikly. Dále je popsán systém námořních obchodních lodí (rozlišení různých typů  obchodních lodí, objasněn pojem prostornost lodi, kvalita lodí, klasifikace lodí apod.)...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání