SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Deflační a racionalisační teorie krise
Název: Deflační a racionalisační teorie krise
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: deflace, hospodářská čísla, krize, racionalizace, státní finance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Engliš popisuje specifické znaky, průběh a vnitřní souvislosti racionalizační a deflační krize. Tvrdí, že při racionalizační krizi je úbytek kupní síly propuštěných zaměstnanců vyvážen zvýšením kupní síly ostatních. Výroba ani státní hospodářství se neocitají v krizi, neboť odbyt se nemění a nižší ceny jsou vyváženy úsporami ve mzdách, navíc roste daňová únosnost, čímž může stát zvýšit daně a stabilizovat tak státní finance. Naopak deflační krize působí značné krize státních financí a škodu všem třídám obyvatelstva kromě kapitalistů...

Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Název: Diagnosa a léčení světové krise: kapitalismus na rozcestí
Autor: Loevenstein, Jan
Klíčová slova: deflace, kapitalismus, komunismus, racionalizace, světová krize
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Autor v úvodu nejprve poznamenává, že krize není způsobena  nedostatkem statků, ale nedostatkem organizace. Nezkoumá ji ani z pohledu kapitalistického, ani z pohledu komunistického, ale logicky a nestranně.
Příčiny krize jsou v kapitalistickém systému racionalizace (technický pokrok) ve spojení s vadnou distribucí statků. V komunistickém systému je to naopak špatnou produkcí...

O problému nezaměstnanosti
Název: O problému nezaměstnanosti
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: dovoz, kapitálové statky, Keynes, Nezaměstnanost, ochranářství, racionalizace, rekvalifikace, spotřeba, vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá problémem nezaměstnanosti v období velké hospodářské krize. Autor kritizuje intervencionistické snahy tehdejších hospodářských politik, v této souvislosti polemizuje s Keynesem o účinnosti jím navrhovaných opatřeních. Dále kritizuje ochranářské snahy vládních představitelů a hodnotí je jako kontraproduktivní. Publikace je v podstatě obhajoba kapitalismu.

(Tišl Zdeněk)

O racionalisaci v příjmovém hospodářství státu a autonomní finanční správy
Název: O racionalisaci v příjmovém hospodářství státu a autonomní finanční správy
Autor: Reisz, Leopold
Klíčová slova: finanční správa, příjmové hospodářství, racionalizace, Státní činnost, úřední činnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Článek popisuje kroky nutné k efektivní změně fungování veřejného sektoru, zejména hospodářské politiky, úředních činností a chování k občanům ze strany státu.

(Vlček Martin)

Podíl obchodu v konjunkturní politice
Název: Podíl obchodu v konjunkturní politice
Autor: Munk, František
Klíčová slova: daňová soustava, hospodářská krize, konjunktura, kooperace, maloobchod, obchod, plánovitá ekonomika, racionalizace, sociální otázka, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá otázkou důležitosti obchodu v moderním hospodářství. Autor článku chápe obchod jako spojnici mezi výrobou a spotřebou, přičemž nepochybuje o jeho důležitosti. Soustředí se na roli obchodu  při vzniku hospodářské krize a domnívá se, že je jeho role v podstatě procyklická. Od této teze dochází k závěru, že hospodářské cykly je třeba vyhlazovat působením silné úlohy státu v hospodářství. Autor ve své publikaci dále klade silný důraz na racionalizaci celé ekonomiky a volá po silných vůdcích, kteří by se měli této role zhostit.

(Tišl Zdeněk)

Podstata nynější krise státních financí
Název: Podstata nynější krise státních financí
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daně, deflace, dluh, krize, nezaměstnanost, racionalizace, schodek
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor považuje za příčiny krize státních financí (v r. 1932) především deflaci a hospodářskou krizi. Provádí analýzu příčin a souvislostí, přičemž tvrdí, že řešení deflačního schodku je možné pouze pomocí deflace výdajů, nikoliv prostřednictvím nových daní či redukcí státních úkolů. Naopak snížení příjmů státu v důsledku krize navrhuje řešit pomocí racionalizace výdajů popřípadě restrikcí státních účelů. Související nezaměstnanost a s tím spojené zvýšené státní výdaje řeší prostřednictvím přímých i nepřímých důchodových daní...

Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální
Název: Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální
Autor: Verunáč, Václav
Klíčová slova: Racionalizace, scientific management, vědecká organizace
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

V knize je popsán velmi podrobně vznik a vývoj scientific managementu (racionalizace výroby) v Čechách a v zahraničí. Je zde detailně rozebrán vliv racionalizace z mnoha různých hledisek (sociální, ekonomické, technické atd.). V praktické a programové části je popsán současný stav v různých oborech (průmysl, bankovnictví, doprava atd.) a úkoly, kterých mají tyto obory s pomocí racionalizace dosáhnout.

(Koudelka Tomáš)

Záměrné provádění investic jako produktivní péče o nezaměstnané
Název: Záměrné provádění investic jako produktivní péče o nezaměstnané
Autor: Horák, Jaroslav F.
Klíčová slova: investice, nezaměstnanost, racionalizace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor článku poukazuje na vliv racionalizace na vzestup nezaměstnanosti, upozorňuje ovšem na fakt, že je racionalizaci přikládán větší než opodstatněný význam. Podstatou racionalizace je dosáhnout maximálního užitku vynaložením minimálního úsilí a práce. Rozlišuje dva jevy. Prvotní jev je racionalizace vývojová a ta může zvýšit životní úroveň a snížit pracovní dobu bez vedlejšího účinku zmenšení kupní síly důchodce, spočívá především v prohloubení vzdělání. Dočasně může způsobit růst nezaměstnanosti. Druhotný jev je důsledkem prvého a výsledkem je vyšší výkon, jinak řečeno větší množství práce vykonané za jednotku času. Tento druhotný jev má podle autora minimální vliv na nezaměstnanost...