SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Anticipace provozních výdajů při konstrukci ideálných statků
Název: Anticipace provozních výdajů při konstrukci ideálných statků
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: aktiva, anticipace výdajů, bilanční přebytek, cenné papíry, daně, dikce, důchod, hmotný statek, ideální statek, investiční výdaje, kapitál, nákladové výdaje, nehmotný statek, norma, odčitatelnost, odpisy, patent, podnik, provoz obchodu, provoz podniku, provozní výdaje, přechodná aktiva, všeobecná daň, výdělková daň, výnos, znehodnocení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v první části článku pojednává o patentech a jejich výdajovém začlenění, odpisování a znehodnocení. Význam provozních výdajů rozebírá na jednotlivých komponentách výnosů a nákladů. Rozpracovává ocenění statků, zvyšující hodnotu podniku, aktiva, měnící bilanční hodnotu podniku a odčitatelnost jednotlivých výdajů. Vysvětluje, jak se liší ideální statky od skutečného kapitálu. V druhé části článku autor pojednává o ztrátách spojených s provozem podniku, rozlišuje všeobecnou a zvláštní výdělkovou daň z hlediska zákona a dopadu na ztráty vzniklé při provozu obchodu a při provozu podniku...

Daňová únosnost výnosů a důchodů
Název: Daňová únosnost výnosů a důchodů
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: daň, daňová spravedlnost, důchod, rozvržení daně, teorie zdanění, výnos
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor definuje pojmy výnos a důchod a podrobně se jimi zabývá z teoretického hlediska. Dále definuje daň a diskutuje její funkci, účel a rozvržení. Teoretické poznatky o formách zdanění aplikuje na hospodářský život.

(Šubrt David)

Důchodová theorie peněz a theorie úvěrové inflace
Název: Důchodová theorie peněz a theorie úvěrové inflace
Autor: Pazourek, Josef
Klíčová slova: důchod, inflace, státní dluh, teorie peněz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Text vzniká jako reakce na snahy Alfreda Aftaliona a Vilibalda Mildschuha o nahrazení kvantitativní teorie peněz. Autor v první části charakterizuje peněžní a důchodovou inflaci a zdůrazňuje jejich odlišnosti. Dále se věnuje možným řešením a dopadům financování státních dluhů a zabývá se úroky z vládních půjček. Věnuje se také vztahu mezi důchody a změnami měnových kurzů. Poslední částí textu je reakce V. Mildschuha na tento článek.

(Müller Tomáš)

Finanční věda - Část I.
Název: Finanční věda - Část I.
Autor: Kaizl, Josef
Klíčová slova: důchod, Finanční věda, ministr financí, národní hospodářství, obce, preliminář (rozpočet), Sax, veřejné hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1892
   
Abstrakt:

Autor poskytuje obecný i osobní liberální pohled. Pojednává o obcích všech úrovní a jejich působnosti v dané době (konec 19. století) a na daném místě (Česko) a o jejich hospodaření včetně správy majetku a rozpočtu.

(Řehová Vendula)

Odklon důchodů a cen
Název: Odklon důchodů a cen
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Dr. Macek, důchod, Karel Engliš, ministr financí, národní hospodářství, produktivita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Celý článek může být charakterizován jako dialog mezi autorem Karlem Englišem a odborníky, kteří reagují na jeho vystoupení či publikace.
V první části článku autor cituje svůj projev ze sociálně politického výboru, z jednání o požitkovém systému. Z pozice ministra financí rozebírá fakt, že jsme prakticky chudší, než jsme byli před válkou, příčiny a řešení této skutečnosti. Další je citace článku uveřejněném v „Právu lidu“ jako reakce na dotaz jistého poslance k předchozímu projevu v sociálně politickém výboru. Zde autor převážně obhajuje své statistiky. V druhé části článku autor otiskuje polemický článek Dr...

Pojem důchodu v positivním právu finančním
Název: Pojem důchodu v positivním právu finančním
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: daň z důchodu, Důchod, positivní právo finanční
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá výkladem pojmu důchod. Tento pojem zkoumá ze dvou pohledů, a to z pohledu hospodářského a právního. Snaží se nalézt všechny součásti tohoto pojmu. Pro definici tohoto pojmu využívá především daň z důchodu, která v jakési formě předcházela samotné definici pojmu důchod. V závěru navrhuje určité směry, kterými by se mohl vyvíjet vývoj definice důchodu v normativní formulaci.

(Tyburcová Iva)

Princip finanční centralisace v invalidním a starobním pojištění
Název: Princip finanční centralisace v invalidním a starobním pojištění
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: důchod, důchodové pojištění, invalidní pojištění, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek podrobně rozebírá v té době nově připravovanou reformu sociálního pojištění a možnosti finanční centralizace. Autor ukazuje jednotlivě dopady, výhody a nevýhody nově navrhovaného centrálního systému správy sociálního pojištění. Říká, že je důležité zohlednit více hledisek ekonomického postavení subjektu – aby ti bohatší dopláceli na chudé, ne naopak.

Salák Ondřej

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné
Název: Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné
Autor: Dobiáš, Kazimír
Klíčová slova: banka, burza, cena, dějiny ekonomických teorií, dopravní politika, důchod, finančnictví, hodnota, oběh, peníze, podnikání, populační politika, spotřeba, výroba
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Práce detailně popisuje jednotlivé složky národního hospodářství. V prvním oddíle se především věnuje nauce o výrobě, oběhu, distribuci zisků a o spotřebě. V dalších částech se pak dočteme o hospodářské a rozpočtové politice. Závěrem autor nabízí stručný nástin dějin ekonomického myšlení od dob Adama Smithe.

(Mádr Pavel)

Systém národního hospodářství. Část prvá všeobecná
Název: Systém národního hospodářství. Část prvá všeobecná
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: burza, cena, důchod, chudinství, měna, peníze, telegram, trh, úrok, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Tato kniha obsahuje popis, vysvětlení a historický vývoj základních národohospodářských témat. Snaží se zde vysvětlit pojem národní hospodářství, co vše pod něj spadá a čím je charakterizováno. Pojednává dále vcelku detailně o lidských potřebách, jejich ukojování a tématech s tím spojených.

(Klement Josef)

Theorie úroku - Kapitál a důchod, čára prosperity, čára deprese
Název: Theorie úroku - Kapitál a důchod, čára prosperity, čára deprese
Autor: Zástěra, Rudolf
Klíčová slova: deprese, důchod, kapitál, úrok
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Článek se věnuje převážně matematickému dokázání a grafickému znázornění pojmů, zmíněných v názvu. Dále popisuje průběh hospodářských cyklů ve spojitosti s výší úroku, pohybem národního důchodu a změnou produktivity kapitálu. Nezaměstnanost autor nevidí jako důsledek deprese, nýbrž jako její příčinu.

(Skrbek Ondřej)

Úvod do národního hospodářství
Název: Úvod do národního hospodářství
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: Důchod, Kartel, Meliorace, Měna, Oceňování, Podnik, Trust
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

V této knize nás autor seznámí se základními ekonomickými pojmy jako jsou statek, potřeba či kapitál. Dále nás zavede do problematiky zvětšující se lidské populace, problematiky zemědělství a o důchodech a informuje nás o podnikatelské soustavě, včetně všech nejdůležitějších pojmů.

(Langmajer Jakub)

Základy sociální politiky
Název: Základy sociální politiky
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: bohatství, důchod, chudoba, kapitál, Malthus, Marx, práce, právo na práci, právo na život, přirozená práva, přírustek obyvatelstva, Sociální nerovnost, sociální spravedlnost, ženy v hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Vysvětlení a analýza jednotlivých zásad sociální politika dle autorova pohledu z meziválečných let. Osvětluje proč je vláda bez sociální politky stějně špatná jako vláda se špatnou sociální politikou.

(Jergon Roman)

Zdanění t. zv. zisku spekulačních daní důchodovou
Název: Zdanění t. zv. zisku spekulačních daní důchodovou
Autor: Funk, Vilém
Klíčová slova: důchod, důchodová daň, spekulační důchod
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se nejprve zabývá problematikou správného vymezení důchodu, jeho určením podle původu a také stanovením základu pro zdanění. Nejvíce pozornosti věnuje důchodům nabytým spekulacemi a popisuje nesnáze při vymezení tohoto důchodu. Následně popisuje nakládání se spekulačními důchody v jednotlivých zemích, zvláštní důraz klade na Německo. V závěru se věnuje otázce osvobození spekulačních důchodů od daně.

(Müller Tomáš)