SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Finanční věda
Název: Finanční věda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: clo, daně, deficit, dějiny vědy finanční, dluh, finanční věda, hospodářství, nepřímé daně, progresivní míra zdanění, přímé daně, rozpočet, soustava daní
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Psána psacím písmem s občasným podtržením důležitých pasáží nám tato kniha odhaluje Bráfovy představy o fungování státu z pohledu financí. Od vymezení základních pojmů jako veřejné hospodářství, normální míry výdajů, či nepřímé daně postupuje dál. Dívá se na příjmy a výdaje státního rozpočtu a snaží se nalézt cesty, kterými docílit co nejlepšího rozdělení státních příjmů. Největší část knihy je pak věnována daním a s tím spojeným zamyšlením, proč by kdo měl platit právě onu daň a za jakým účelem má ona být využita. Bráf se občas odvolává na jiné významné osobnosti ekonomického myšlení, nebo jejich díla ve snaze nalézt objektivní řešení, které by se dalo aplikovat globálně...

Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790-1945
Název: Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790-1945
Autor: Říha, Oldřich
Klíčová slova: hospodářství, politická evoluce, průmyslová revoluce
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1949
   
Abstrakt:

Popis hospodářsko-politického vývoje československého historického území v době Rakouska, Rakousko-Uherska, První republiky a Protektorátu
V příloze schéma historického vývoje Škodových závodů v Plzni do r. 1925 a ČKD do r. 1927.

(Kashapov Timur)

Hospodářství a hodnota v Schackově Hospodářské morfologii
Název: Hospodářství a hodnota v Schackově Hospodářské morfologii
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: hodnota, hospodářství, mezní užitek, morfologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Článek je reakce na dílo Herberta Schacka – Hospodářská morfologie. V textu autor připomínkuje prameny, z nichž Schack vychází, i jeho dílo. Vyvrací to, že hospodářství postrádá hodnotu účelu a naopak tvrdí, že užitek charakterizuje hospodářství a dává mu hodnotu. Dále pojednává o vztahu subjektivního blaha a mezního užitku.

(Voleman Jakub)

Hospodářství a jeho poměr k technice
Název: Hospodářství a jeho poměr k technice
Autor: Chalupný, Emanuel
Klíčová slova: definice, hospodářství, technika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Rozsáhlý a hutný teoretický text zkoumající vztah hospodářství k technice. V úvodu autor seznamuje čtenáře s problematikou a pokouší se od sebe oddělit pojmy hospodářství a technika. K tomu si bere na pomoc teoretické základy významných ekonomů a filosofů (namátkou Smith, Marx, List, Wagner, Fleischner a další). V následující části dochází k systematické kategorizaci na základě zvolených kritérií a následnému podrobnějšímu rozlišení. To dává vznik podkapitolám Kvantita a kvalita, Úspornost či šetrnost, Srovnávání a hospodářský princip a Individuálnost a soubornost. Nejdelší z těchto je kapitola třetí...

Hospodářství a národ
Název: Hospodářství a národ
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářství, liberalismus, merkantilismus, Národ, vývoj hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Merkantilism arci namnoze přestřeloval: leckde podporováno uměle i nezdravé podnikání průmyslů, pro které nebylo přirozených podmínek prosperity, v jednostranném zájmu průmyslového podnikatelstva zanedbáváno i tísněno zemědělství zákazy vývozu obilí a dobytka, dopouštěno vykořisťování a tlumeno zvyšování životní míry dělnictva určováním sazeb mzdových, prodlužováním doby pracovní atd., průmyslové monopoly a výrobní řády dusily namnoze technický pokrok, takže vznikal odpor k přepjatému poručníkování státnímu a touženo po volném pohybu individua...

K otázce koncentrace a racionalisace výroby
Název: K otázce koncentrace a racionalisace výroby
Autor: Till, Josef
Klíčová slova: Engliš, hospodářství, racionalizace výroby
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se zabývá praktickým pojetím koncentrace a racionalizace výroby v Československu v meziválečném období. Svoji analýzu zakládá na Englišově analýze hospodářského stavu z roku 1926. Jeho závěrem je, že koncentrace a racionalizace probíhají nejednotně a neplánovitě, což je podle něj potřeba změnit v zájmu odstraňování překážek.

(Štegmann Tomáš)

K reformě řádu živnostenského
Název: K reformě řádu živnostenského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářství, průmyslová výroba, zemědělství, živnostník
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Článek zaměřený na vývoj a růst průmyslové výroby a jejího vlivu na živnostníky. Josef Gruber se v článku odvolává na G. Sombarta. V úvodu článku se zabývá současným stavem hospodářství, jaké změny s sebou přinesl nárůst počtu obyvatel a průmyslové výroby, přesun lidí ze zemědělství do průmyslových odvětví (porovnání evropských zemí a domácích podmínek). Tím se dostává k hlavnímu tématu článku, živnostenskému řádu. Po zhodnocení současného stavu navrhuje konkrétní změny, které by měly nastat a z jakých důvodů. Poukazuje na nutnost zavedení jednotných zkoušek, které by měly jednotný postup, rozsah a druh zkušební látky i taxy...

Krise hospodářského průmyslu
Název: Krise hospodářského průmyslu
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: brambory, hospodářství, hroznový cukr, chmelařství, ječmenářství, lihovarství, pivovarnictví, sladovnictví, škrobařství, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Autor se zabývá tehdejší situací hospodářského průmyslu v českých zemích. Zabývá se odvětvími, ve kterých jsme vždy vynikali, ale v nichž teď dochází k poklesu, či dokonce ke krizi.
Nejprve rozebírá ječmenářství, které je významnou vývozní položkou pro celé Rakousko, pro české země zejména. Velkým problémem je, že Německo (náš hlavní obchodní partner) zavedlo vysoká cla a navíc se snaží vyšlechtit si vlastní odrůdy ječmene. Další závažná věc je nařknutí celosvětově vyhlášeného hanáckého ječmene z klesající kvality. Autor uvádí některé provedené pokusy, srovnání a návrhy řešení nastalé situace.
S tím souvisí sladovnictví...

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

O spotřebě v Československu
Název: O spotřebě v Československu
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: hospodářství, kulturní úroveň, spotřeba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se zabývá nedostatečným měřením spotřeby a tím špatnými možnostmi určení množství různého průmyslu. Zároveň argumentuje, že se tak dá zjistit i kulturní úroveň v Československu. Už v té době si článek všímá rozdílu mezi úrovní východu a západu, hranice probíhá právě Československem. Autor apeluje na všechny, že je třeba zvýšit liberálnost hospodářství, aby byl možná další vývoj směrem k vyšší spotřebě.

(Štegmann Tomáš)

Reforma berní
Název: Reforma berní
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: Berně, daně, daňová reforma, hospodářství, ideologie, organizace, právo, právo, reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor analyzuje tehdejší berní soustavu a nabízí možnosti, jak by se dala reformovat. Poukazuje na její komplikovanost a neefektivitu.

(Opršal Petr)

Zemědělská složka hospodářství
Název: Zemědělská složka hospodářství
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Československo, Český statistický úřad, hospodářství, Protektorát Čechy a Morava, spotřeba, Ústřední svaz československých průmyslníků, výroba, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek rozebírá zemědělskou situaci v Československu, která nastala po novém ustanovení státních hranic, kdy  ubyla 1/3 celkové rozlohy státu. V článku jsou porovnávány odhady Českého statistického úřadu, Ústředního svazu Československých průmyslníků a odhad doktora Mayera ze svazu statkářů. Z největší části ubylo luk, pastvin a orné půdy. Autor popisuje změnu v počtu zemědělských závodů. Dále je mapována situace v živočišné výrobě, lesnictví, rybářství, také situace ohledně brambor, cukru a dalších zemědělských plodin, konkrétně kukuřice, žita, pšenice a ovsa.

(Feurich Marek)