SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském
Název: České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: Cislajtánsko (Předlitavsko), české země, průmysl, Rakousko-Uhersko, soudnictví, státní rozpočet, státní správa, školství, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

V úvodní části je knížka diskusí nad státním rozpočtem Rakouska-Uherska, zejména ve vztahu k českým zemím. Dále rozebírá postavení Rakouska-Uherska v důležitých odvětvích, jako zahraniční obchod a přeprava. V závěru se zaměřuje na problémy vysokého zadlužení Předlitavska.

(Vlček Martin)

České hospodářskopolitické aktuálnosti
Název: České hospodářskopolitické aktuálnosti
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: průmysl, spotřeba, výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Dochází k rozvoji soukromého průmyslu následkem vyhlášení podpory průmyslu, rozšiřují se podporovaná odvětví. Individuální zájmy se posunuly do popředí na úkor zájmů národních, které se projevují v politických programech. Proto je potřeba získat vědeckou základnu pro vytvoření správných programů a zjištění, zda zájmy v průmyslu jsou v souladu se zájmy národními.
Projevují se rozdíly v rozvinutosti průmyslu jednotlivých částí Rakouska-Uherska. Německá část není natolik vázána na zemědělství jako česká, jejíž průmysl zde získává kapitál, a vede k obtížnosti stanovit politiku státu neznevýhodňující žádnou oblast...

Dusíkový problém v republice Československé
Název: Dusíkový problém v republice Československé
Autor: Záruba-Pfeffermann, Josef
Klíčová slova: Dusík, průmysl, výroba dusíku, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Aktuální problém s nedostatkem dusíku v československém zemědělství a průmyslu vzniklý poválečnou nezávislostí ČSR. Detailně popsané různé metody výroby dusíku a různá řešení situací v ostatních světových velmocích. Důraz na trvání řešení problému a jeho další neodkladnost.

(Mühlhans Jan)

Index průmyslové výroby v Československu
Název: Index průmyslové výroby v Československu
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: index průmyslové výroby, průmysl, průmyslová výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Index průmyslové výroby je v úvodu představen jako autorova vlastní statistická konstrukce, které zobrazuje změny objemu výroby v průmyslových odvětvích národního hospodářství. Autor uvádí podrobně metodiku jeho sestavování a upozorňuje na limity jeho věrohodnosti. V závěru článku je přiložen vypočtený index průmyslové výroby pro roky 1928 – 1934 i s komentáři.

(Vávra Jan)

Industrialisace zemědělství I
Název: Industrialisace zemědělství I
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: industrializace, podnikání, průmysl, zemědělské družstvo, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Základ novodobého rozvoje zemědělství spatřuje autor článku v majetkoprávní přeměně z kolektivního do soukromého vlastnictví půdy,  které vychází ze zrušení nevolnictví a roboty. Všímá si přechodu z trojhonného na střídavé hospodaření. Domnívá se, že zintenzivňování hospodaření má svůj strop a projevuje se zákon klesajícího mezního užitku z přidané práce a kapitálu. Stěžejní část tvoří hlavní známky industrializace, které podle autora jsou: přechod na výnosnější odvětví, zavádění chemických látek a nových strojů do výroby, rozvoj podnikání a obchodování a rozvoj hospodářského sdružování...

Industrialisace zemědělství II
Název: Industrialisace zemědělství II
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: industrializace, podnikání, průmysl, zemědělské družstvo, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Podle slov autora je industrializace pojem pro přerod v zemědělské výrobě. Té si všímá hned v několika rovinách. Jednak hovoří o postupném sbližování zájmů průmyslu a zemědělství v oblasti výroby, ale také při vyjednávání obchodních smluv a cel. Za druhé analyzuje a porovnává velikost nákladů a zisků v zemědělské malo- a velkovýrobě, a to i s ohledem na nastupující elektrifikaci. Pozornost věnuje také doprovodným sociálním jevům na venkově a v dělnické třídě. 
Klíčová slova: zemědělství, industrializace, průmysl, obchodní clo, elektrifikace

(Mareš Filip)

Malý nebo velký průmysl
Název: Malý nebo velký průmysl
Autor: Sýkora, Artuš
Klíčová slova: průmysl, racionalisace, taylorismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Autor si klade otázku jaký průmysl by měl stát podporovat. Všímá si, že za vyspělými zeměmi zaostáváme v těch oborech, které vyžadují vysoký počáteční kapitál. Autor se dále pokouší o definici průmyslu a jeho rozdělení dle oborů. Článek je doprovázen mnoha grafy a tabulkami. Autor se vyznává k obdivu k taylorismu, tedy k vědeckému zkoumání práce. Klade důraz na racionalitu.

(Tišl Zdeněk)

Naše další hospodářská a sociální politika
Název: Naše další hospodářská a sociální politika
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Československo, Hospodářská situace, hospodářské poměry, hospodářské vztahy, kapitál, obchodní bilance, Podkarpatská Rus, průmysl, Slovensko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v Československu po roce 1938 a je rozdělen do několika podkapitol v nichž jsou popsány hospodářsko-politické vztahy k našim sousedům a hospodářsko-sociální složení obyvatelstva. Dále rozebírá vývoj mezinárodního obchodu a národního průmyslu, při jehož rekonstrukci bude Československo jakožto země kapitálově chudá záviset na úvěrech ze zahraničí. Na závěr článku autor nastiňuje jeden ze zdrojů hospodářských problémů a to ten, že Podkarpatská Rus a Slovensko jsou země spíše zemědělsky založené a kapitálově mnohem chudší a jejich pomalý rozvoj může brzdit hospodářský rozvoj v Čechách.

(Feurich Marek)

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Nové Česko-Slovensko
Název: Nové Česko-Slovensko
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: bankovnictví. Pojišťovnictví, Československo, doprava, národnostní složení, průmysl, Sudety, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek se snaží objasnit situaci, která nastala po 2. listopadu 1938, a vytyčuje zásady příští hospodářské a sociální politiky. Článek pojednává o zeměpisných změnách, změnách v národohospodářském složení, zemědělství, průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví; dále se zabývá dopady na dopravní politiku.
Publikace obsahuje přehledné tabulky a některé důležité změny jsou zakresleny i na mapách.

(Kopřivová Petra, Uhlířová Petra)

Nové hospodářství
Název: Nové hospodářství
Autor: Munk, František
Klíčová slova: akciová společnost, kartel, liberalismus, průmysl, reklama, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Kniha popisuje změny světa a hospodářství, probíhající v meziválečném období.  Projevují se zejména vzrůstem jeho dynamičnosti, zaváděním poznatků vědy do hospodářství a s tím souvisejícím rozvojem hromadné výroby i obchodu.

(Dušátková Klára)

Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Název: Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Autor: Živanský, Theodor
Klíčová slova: doprava, hospodářská statistika, obchod, průmysl, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek popisuje počátky užívání statistiky. Z výsledků vyplývá, že Slezsko patří mezi země s největším populačním přírůstkem v Rakousku a s největším množstvím průmyslového obyvatelstva, z nichž třetina pracuje v hornictví. V roce 1880 v hornictví pracovalo 44 011 lidí a v roce 1900 už 95 810. Nejvíc průmyslového obyvatelstva žilo ve Fryštátu, pak ve Frýdku a v Bílsku.
Druhá část článku pokračuje rozdělením Čechů, Poláků, Němců a ostatních cizích státních občanů do zemědělství, hornictví, průmyslu, obchodu a dopravy a veřejných služeb. Celkem pracuje v zemědělství 238 732 osob, z toho 54 277 Čechů. V hornictví pracuje 95 810 osob, z toho 33 823 Čechů...

O organisaci výzkumnictví
Název: O organisaci výzkumnictví
Autor: Barta, Rudolf
Klíčová slova: instituce, průmysl, Sdružení pro výzkum a bádání, stát, Svaz pro výzkum a zkoušení, Výzkum, Výzkumná rada
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor v článku upozorňuje na nutnost organizace vědeckého výzkumu za účelem zlepšení československého hospodářství, především průmyslu, po vzoru cizích zemí. Navíc zde podrobněji popisuje dva jím podané návrhy možných řešení. Zabývá se vytvořením potřebných institucí, organizací jejich členů i otázkou financování takovéhoto organizovaného výzkumu.

(Helanová Tereza)

O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi
Název: O poměrech průmyslu, obchodu a živností a poměrech úvěrových na Podkarpatské Rusi
Autor: Matoušek, Josef
Klíčová slova: bankovnictví, Podkarpatská Rus, průmysl, telefon, telegraf, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor na začátku knihy porovnává rozvrstvení obyvatel podle povolání v Čechách a v Podkarpatské Rusi (zemědělství, lesnictví, rybníkářství; průmysl a živnosti; obchod, doprava a peněžnictví). Na Podkarpatské Rusi žilo v té době 725 357 obyvatel (asi jako v Praze) na rozloze 12 tis. km2. Dále popisuje zeměpisné podmínky (řeky, nížiny, lesy, hory). Celkově hodnotí Podkarpatskou Rus jako nejzaostalejší zemi v ČSR. Oblastmi, ve kterých přesto vynikala, bylo vinařství, pěstování tabáku a plocha orné půdy...

O vývoji a úkolech československého průmyslu
Název: O vývoji a úkolech československého průmyslu
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: Alois Rašín, Československo, deflace, dějiny českých zemí, hospodářské dějiny, obchodní politika, průmysl, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhlídky československého obchodu a průmyslu.

(Opršal Petr)

Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů
Název: Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů
Autor: Bašus, Albín
Klíčová slova: kalkulace, mzdy, odpisy, průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Na úvod se autor článku se zabývá stádii hospodářského obrození. Následuje stať o vnitřní organizaci výrobních podniků. Dále autor upozorňuje na nezbytnost kalkulace pro stanovení prodejní ceny. Zastává názor dělení mzdy na produktivní a neproduktivní. Zaměřuje se na problém zanedbávání výpočtu výloh provozovacích a odbytových. V závěru článku je zmíněno téma odpisů.

(Švorc Martin)

Průmyslová politika
Název: Průmyslová politika
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářská politika, hospodářský vývoj, Průmysl, průmyslová výroba, živnostenské podnikání, živnosti
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha poskytuje přehled průmyslového vývoje od naprostého počátku do tehdejší současnosti nejen v Československu, ale i dalších zemích jako je Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie a Spojené státy Americké.

(Feurich Marek)

Průmysly zušlechťující
Název: Průmysly zušlechťující
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: obyvatelstvo, Protektorát Čechy a Morava, průmysl, průmyslová odvětví, zaměstnanost, zpracovatelský průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek pojednává o změnách v průmyslových odvětvích v Československu, které nastaly po ustanovení nových státních hranic. Autor popisuje vývoj zaměstnanosti napříč jednotlivými odvětvími od hudebního, hračkářského, sklářského, papírnického a soustružnického průmyslu přes grafický, kožařský, oděvnický až po odvětví zabývající se zpracováním kovů, kamene nebo zemin či výrobny textilních strojů.  Dále uvádí, že 3/4 vývozu tvoří hotové výrobky, z nichž je většina právě ze zušlechťujícího průmyslu, tedy průmyslu poskytujícím výrobkům přidanou hodnotu, které akumulují aktiva na splácení dluhů z dovozu...

Rakousko a jeho hospodářska existence
Název: Rakousko a jeho hospodářska existence
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: krize, průmysl, Rakousko, Švýcarsko, uhlí, zahraniční obchod, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Kniha podává obraz stavu rakouského průmyslu, zemědělství a zahraničního obchodu před válkou a po válce. V knize je zachycen vývoj vzniklé krize, její důsledky a příčiny

(Lišková Zuzana)

Socialismus a imperialismus
Název: Socialismus a imperialismus
Autor: Štern, Evžen
Klíčová slova: družstevnictví, hospodářská krize, imperialismus, kolonie, marxismus, nadprodukce, průmysl, socialismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Kniha je zaměřena na dobovou situaci ve světě, zabývá se příčinami války, hospodářskou krizí, koloniemi, atd. Hlavním úkolem knihy je ukázat, že podnětem moderních válek je hospodářský boj jednotlivých států. Je rozdělena do šesti kapitol.

(Štroblová Hana)

Sociální pojišťování v zemědělství
Název: Sociální pojišťování v zemědělství
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: nemocenské pojištění, průmysl, sociální pojištění, Zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Autor poukazuje na fakt, že zatímco pro průmysl bude reforma sociálního pojištění znamenat pouhé rozšíření pojištění dosavadního, v zemědělství se sociální pojištění do té doby objevovalo jen zřídka. V průmyslu se pak neuvažuje o rozšíření okruhu pojištěnců, nýbrž pouze o obsahu pojištění. V průmyslu je již rozšířeno úrazové pojištění a přibude k němu ještě pojištění invalidní a starobní. To v zemědělství je pojištění více méně novinkou. Pro zemědělství bude sice pojištění znamenat značnou zátěž, ale pojištění se nevyhne. Snaha zemědělského odvětví vyhnout se pojištění pak způsobí, že nebude možno přizpůsobit sociální pojištění specifikům zemědělství...

Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení
Název: Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: ekonomika, obchod, průmysl, světová krize, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kniha je souborem tří článků, které se zaměřují na přiblížení tématu ekonomické krize čtenáři. Každý z příspěvků se zaměřuje na různé téma týkající se krize: první z nich vysvětluje příčiny, které ji způsobily, druhý - důsledky a třetí se věnuje možným řešením a zamezení podobným jevům v budoucnosti.

(Kashapov Timur)

Státně politický význam průmyslu a vývozu
Název: Státně politický význam průmyslu a vývozu
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: devalvace, Průmysl, vývoz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor opisuje význam priemyslu a jeho výhody a porovnáva ho s medzinárodným rozhľadom o priemysle. Následne autor poukazuje na potrebu zvýšenia podpory výroby a vývozu.

(Vyoral Martin)

Sto let Jednoty průmyslové v Praze
Název: Sto let Jednoty průmyslové v Praze
Autor: Mansfeld, Bedřich
Klíčová slova: Jednota Průmyslová, podnikavost, průmysl, řemeslnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku vzpomíná na založení Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách. Ústav byl založen za účelem podpory průmyslu v Čechách, v souvislosti s touto problematikou byly v Praze v letech 1828, 1829 a 1831 uspořádány výstavy o stavu průmyslu. Výsledkem výstav bylo zjištění, že existuje zájem o vývoj průmyslu a hospodářství a založení Průmyslové jednoty. Autor článku rozlišuje pojem průmysl jako dva různé významy: řemeslnost a podnikavost. Řemeslnost je mechanická činnost, která je podmíněna odbytem a poptávkou, faktory závislými na podnikavosti. Významnější postavení má pro něj podnikavost...

Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Název: Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Autor:
Klíčová slova: dělnické hnutí, průmysl, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Informace o 73. výroční valné hromadě Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Nejdůležitější částí valné hromady byla přednáška Josefa Jareše, který hovoří o kritické době pro veškerý průmysl i podnikání a zmohutnění počtu členů v dělnickém hnutí. To se primárně dělí na 3 tábory: sociálně demokratické, národní sociální a dělnictvo nehlásící se k žádné politické skupině. Uvedeny jsou i tři tabulky, které ukazují poměr zaměstnaných dělníků organizovaných ve hnutí dle jednotlivých zemí, dále srovnání s rokem 1901 a rozdělení dle zaměstnání.

Růžičková Zuzana

Výklady národohospodářské
Název: Výklady národohospodářské
Autor: Kalina, Antonín Pravoslav
Klíčová slova: pojištění, průmysl, úvěry, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Celou knihu autor pojal jako výkladovou učebnici národního hospodářství české země. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž každá kapitola pojednává o jiném tématu: průmysl, zemědělství, úvěry a snahy sociální a pojišťování.

(Zámečník David)

Z tendencí hospodářského vývoje současna
Název: Z tendencí hospodářského vývoje současna
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: bankovnictví, hospodářské dějiny, hospodářský vývoj, petrolejářství, podnikání, průmysl, trusty
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Moderní německé bankovnictví, kapitál nejdůležitějších bankovních institucí. Rozmach petrolejového průmyslu v USA.  Trustové společnosti a jejich vývoj v USA. Lidé a ideje Západu – srovnání podnikatelských příležitostí v různých zemích. O hospodářském vývoji Ruska. Nejnovější vývoj českého textilního průmyslu. Česká a německá hospodářská politika.

(Kopáček Jiří)

Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí
Název: Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí
Autor: Boháč, Antonín
Klíčová slova: obyvatelstvo, pozemková reforma, průmysl, sčítání lidu, zaměstnanci, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Z výsledků sčítání lidu je snadné zjistit, že během světové války bylo málo novorozenců a následně málo lidí v produktivním věku. Postupně se snižoval také počet manuálních pracovníků. Pozemková reforma, která byla sestavena za účelem zvýšení nebo alespoň na udržení zemědělců, měla spíše negativní dopad.

(Pešicová Kateřina)